ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดตาก - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดตาก ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอท่าสองยาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโฆสิตธรรมธาดา (มงคล โฆสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดแม่หละ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุเขตมงคลการ
เจ้าคณะตำบลแม่ต้าน
เจ้าอาวาสวัดมงคลคีรีเขตร์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านตาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูบรมธาตุธำรง (เชาว์ ญานิโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะตะเภา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสาทรปัญญาวิจิตร (สมจิตร ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสมอโคน
รองเจ้าอาวาสวัดวิเศษวานิช
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูพิศิษฏ์สุตากร (สุทัศน์ )
เจ้าคณะตำบลแม่สลิด
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพินิตปัญญาสาร (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดท่านา
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประภัสสรสิทธิการ (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน ยุตฺตโยโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาสธรรมานุกูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมวิจารณ์ (บุญศรี ธมฺมจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาก
เจ้าอาวาสวัดวิเศษวานิช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรมธาตุกิจจาทร (รัตน์ จิตฺตทนฺโต)
เจ้าคณะตำบลตากตก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลประภาวัฒน์
เจ้าคณะตำบลทุ่งกระเชาะ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระเชาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลฉันทานุสิฐ (เสน่ห์ สมณฉนฺโท)
รองเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รจร. (๒๕๖๒)

 

อำเภอพบพระ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล (สุชาติ โอปนยิโก)
เจ้าคณะอำเภอพบพระ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม
จอ.ชท. (๒๕๕๗)

 

อำเภอวังเจ้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพัฒน์ปัญญากร (ทองหล่อ )
เจ้าคณะตำบลประดาง
เจ้าอาวาสวัดท่าตะคร้อ
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมนูญวรกิจ (สมยศ )
เจ้าอาวาสวัดประดาง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์นิภาธร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสบยม
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอสามเงา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ (จุติพร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด
เจ้าอาวาสวัดท่่าปุย
จอ.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุพพิธานจันโทภาส (ณัฐวัฒน์ จนฺทวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
เจ้าอาวาสวัดสองแคว
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลธรรมทิน (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสรรค์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิศาลกิจจานุวัตร
เจ้าคณะอำเภอสามเงา
เจ้าอาวาสวัดสามเงาออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุปุญญานุวัฒก์ (สมพงษ์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมนาถ (สังวร )
เจ้าคณะตำบลสามเงา - ย่านรี
เจ้าอาวาสวัดป่ายางตก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตสีลโสภณ
เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
เจ้าอาวาสวัดวังไคร้
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภออุ้มผาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุนทรถิรธรรม (บุญตัน ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลอุ้มผาง
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์สุนทร
จต.ชอ (๒๕๕๙)

 

อำเภอเมืองตาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีบุญญากร (บุญส่ง ปุญฺญกุสโล ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีคีรีรัตน์ (สำเนาว์ ปุณฺณรตโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลป่ามะม่วง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติกิตติสุนทร (กิตติ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลตลุกกลางทุ่ง - น้ำรึม
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูพิทักษ์นาคดิตถ์ (ม้วน )
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ (ธวัชชัย ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรวิริยานุโยค (เพลิน )
เจ้าอาวาสวัดสันป่าพง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณชยาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตวัฒน์ (วันชัย )
เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า
เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปจันทรังษี (ถาวร จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลไม้งาม
เจ้าอาวาสวัดเกาะตาเถียร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทบุญเขต
เจ้าคณะตำบลเชียงทอง
เจ้าอาวาสวัดท่านา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีวรคุณ (ฉลวย กาญจโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลระแหง
เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญกิจจานุวัตร (ฉลองศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลวังหิน - เชียงเงิน
เจ้าอาวาสวัดเขาลาน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติรัตนากร (ไพโรจน์ รตนโชโต)
เจ้าคณะตำบลหัวเดียด
เจ้าอาวาสวัดดอนมูลชัย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ระมาด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประภัศร์ธรรมวิจิตร (ธีรพงศ์ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุประดิษฐ์นิเวศน์ (สีพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านวังผา
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์ภัทราวุธ (สหัส ภทฺทราวุโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าไม้ห้า
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิรุฬห์ธรรมโสภณ (คำปัน ทนนฺชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระธาตุ
เจ้าอาวาสวัดแม่ระมาดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลแม่จะเรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถวิธานโกศล
เจ้าคณะตำบลแม่ระมาด
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่สอด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุกูลวรการ (สมนึก ผาสุกาโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
จอ.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุธีวุฒิคุณ (นวปฎล กุสลญาโณ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวันจันทรัศมี (เสน่ห์ จนฺทรํสี)
เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูประกาศบุญญากร (ศักดิ์ชัย กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๑
เจ้าอาวาศวัดมณีไพรสณฑ์
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิจิตตานุยุต (อภิสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลแม่ตาว
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูพิมลอาภากร (สังข์ )
เจ้าอาวาสวัดแม่กาษา
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูขันติอรัญกิจ (สมภักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดอรัญญเขต
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูประคุณบุญญากร (บุญกร )
เจ้าอาวาสวัดบ้านปูแป้
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพินิตธรรมวิธาน (บุตรา )
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลบุณยโชติ (ศร จิตฺตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเชตพน
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าอาวาสวาดแม่ตาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลกิตติสาร (จันทร์หล้า กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
เจ้าอาวาสวัดอมราวดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุชาติวรนิเวศน์ (พาเยาว์ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลท่าสายลวด
เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริขันตยาภิรัต
เจ้าคณะตำบลพะวอ - ด่านแม่ละเมา
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวรญาณ
เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมณีรัตนานุกูล
เจ้าคณะตำบลแม่กุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์ธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลมหาวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธากิจโกศล (ธรรมจักร กนฺตวีโร)
เจ้าคณะตำบลแม่กาษา
เจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสีลวัฒน์ (สีมา สีลสํวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนมูล
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอแม่อาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอาทรปัญโญภาส (วาสนา )
เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำเย็น
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอสามเงา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอแม่สอด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองตาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสีตลาภิรัต (ปราการ )
เจ้าคณะตำบลระแหง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ระมาด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ )
เจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook