ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดลำปาง - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดลำปาง ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภองาว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์ รตินฺธโร)
เจ้าคณะอำเภองาว
เจ้าอาวาสวัดบุญยืน
จอ.ชอ. (๒๕๕๒)
  พระครูโกวิทบวรกิจ (อุดม ปญฺญาวชิโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดสบพลึง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรวรวงศ์ (พงศ์ปณต สุนฺทโร)
เจ้าคณะตำบลหลวงเหนือ - แม่ตีบ
เจ้าอาวาสวัดหลวง
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวัฒน์บุญกิจ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดนางเหลียว
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสสุนทรกิจ (มานิตย์ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดนาแก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ (จรูญรัตน์ อคฺคปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภองาว
เจ้าอาวาสวัดบ้านร้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีหสุวรรณวิจิตร (สิงห์คำ มงฺควิโก)
เจ้าคณะตำบลหลวงใต้
เจ้าอาวาสวัดปงคก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติบุญโชติ (บุญหงส์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านอ้อน
เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมพิทักษ์ (มานะ ฐานรโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านแหง
เจ้าอาวาสวัดม่อนทรายนอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจักรวรเขต (บุญศรี จกฺกวโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านหวด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิเศษธรรมรัต (จรัญ ธมฺมรโต)
เจ้าคณะตำบลปงเตา - บ้านร้อง
เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญกิจสุทัศน์ (สุทัศน์ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดต้นมื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรปุญญาภิรัต (สุนทร ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดปงมะโอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฏิภาณศุภการ (ศุภกร ปฏิภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดผาแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุสีลพิมล (สมเดช ตปสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเมืองมูล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังเหนือ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)
เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
จอ.ชพ. (๒๕๕๑)
  พระครูสิทธิสุตานุกูล (มิลินท์ อนาคาริโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังเหนือ
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท (ดวงแก้ว ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทุ่งฝูง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูจันทปัญญากร (สมบูรณ์ จนฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดแม่หีด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมปัญญาวัฒน์ (นพดล เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลร่องเคาะ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดห้วยก้อด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์วัฒนกิจ (ถาวร ธมฺมวโร)
เจ้าคณะตำบลวังใต้
เจ้าอาวาสวัดบ้านกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรธรรมปรีชา (ปรีชา จิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลวังทรายคำ
เจ้าอาวาสวัดปงวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ (ดุสิทธิ์ ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลวังทอง กิตติมศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณปุญโญภาส (บุญ โชติปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลวังซ้าย
เจ้าอาวาสวัดผาแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฎ์บวรการ
เจ้าอาวาสวัดป่าบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมานุกูล (คำอ้าย ธมฺมจาโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนกิตติโสภณ (คำอ้าย กิตฺติโสภโณ)
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตอมรกิตติ์ (นราทิพย์ กิตฺติฐาโน)
เจ้าคณะตำบลวังทอง
เจ้าอาวาสวัดร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนกิจสุนทร (ชำนิ ฐิตวํโส)
เจ้าอาวาสวัดสบแสด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรปริยัติ (บุญมี ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสบลืน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญญานุวัตร (บุญยัง สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งห้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมกิตติวัฒน์ (คำแก้ว กิตฺติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งฮี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐพัฒนวิมล (ศรีนวล นนฺทิโย)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสบปราบ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ ทีฆายุโก)
เจ้าคณะอำเภอสบปราบ
เจ้าอาวาสวัดนาปราบ
จอ.ชพ. (๒๕๕๒)
  พระครูอุปถัมภ์วีรากร (บุญก้ำ ติกฺขวีโร)
เจ้าอาวาสวัดนายาง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรปัญญานันท์ (อนันต์ นนฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านแพะ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูคัมภีร์พัฒโนทัย (อุทัย คมฺภีรโต)
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร (สมพงษ์ ฐิตญาโณ)
เจ้าคณะตำบลสบปราบ
เจ้าอาวาสวัดหลวงสบปราบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมศาสก์ (เสาร์แก้ว รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลนายาง
เจ้าอาวาสวัดหนองวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ อิสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลสมัย
เจ้าอาวาสวัดบ้านจัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวรวงศ์ (ศรีวงศ์ ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลแม่กัวะ
เจ้าอาวาสวัดปงกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคามเขตพิทักษ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรพัฒนพิศาล (สุพรรณ สุวณฺณโชโต)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหล่าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนธรรมานิต (มานิตย์ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดวัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสังฆไพโรจน์ (สมศักดิ์ กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลพัฒนวิมล (นิพนธ์ พุทฺธสโร)
เจ้าอาวาสวัดอุมลอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอห้างฉัตร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
เจ้าอาวาสวัดปันง้าว
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธนพการ (มานพ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
รองเจ้าอาวาสวัดห้างฉัตร
รจอ.ชอ.
  พระครูอาทรพิพัฒนคุณ (สนิท สุภาจาโร)
เจ้าคณะตำบลเวียงตาล
เจ้าอาวาสวัดยางอ้อย
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ (เจริญ สนฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร
เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยโชติธำรง (เสน่ห์ ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดห้างฉัตร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์บุญยวัฒน์ (ผจญ ปุณฺณโก)
เจ้าอาวาสวัดขามแดง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประภัศร์วัชรพงษ์ (วัชรพงษ์ อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลห้างฉัตร
เจ้าอาวาสวัดดอนสัก
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวรฉัตรมงคลการ (มงคล มงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดสถานีรถไฟห้างฉัตร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิสุตสุนทร (จันทร์คำ คมฺภีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดต้นซ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐพัฒนานุยุต (สมพงษ์ จิตฺตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดนางแล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เดช กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลปงยางคก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาภิรัต (สามแก้ว จาครโต)
เจ้าอาวาสวัดปงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุสีลสถาพร (วรพล ฐิติสีโล)
เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลกิจปราโมทย์ (บรรจง อานนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดหลิ่งก้าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมอินทเขต (อินสม เขมนนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติบุญเขต (สุทิน โชติปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวงศ์พิพัฒน์ (อุดม จารุวํโส)
เจ้าอาวาสวัดดอนเปียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัฒนรัต (ประพันธ์ อิทฺธิโชโต)
เจ้าคณะตำบลปงยางคก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสันหนองบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลพัฒนวิธาน (นิคม กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหล่ม
เจ้าอาวาสวัดป่าไคร้เหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสิทธิบวร (ประสพ วรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลวอแก้ว
เจ้าอาวาสวัดวอแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเกาะคา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดท่าผา
รจจ.
  พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
เจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ฐานทตฺโต ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
เจ้าอาวาสวัดนาแก้วตะวันตก
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (มานพ กนฺตธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา
รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง
รจอ.ชท.
  พระครูวีรธรรมพิลาศ (ฟอง มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๑ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
จต.ชอ
  พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา
เจ้าอาวาสวัดนาโป่งหาญ
จต.ชอ (๒๕๕๒)
  พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลศาลา
เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
จต.ชอ (๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรเสลคุณ (ชัยพร อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลไหล่หิน
เจ้าอาวาสวัดไหล่หิน
จต.ชท.
  พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลนาแก้ว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสองแควใต้
จต.ชท.
  พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลนาแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจอมปิงลุ่ม
จต.ชท.
  พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์ สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดม่อนศรีบุญโยง
จต.ชท.
  พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ ทีปกโร)
เจ้าคณะตำบลวังพร้าว
เจ้าอาวาสวัดสบจาง
จต.ชท.
  พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนาแส่ง
เจ้าอาวาสวัดแม่ไฮ
จต.ชท.
  พระครูสาทรนวการ (ศรีรัตน์ ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดสองแควเหนือ
จร.ชอ.
  พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์ ฐิตสาโร)
รักษาการเจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
จร.ชอ.
  พระครูนิวิฐวรธรรม (บุญส่ง วรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวง
จร.ชอ.
  พระครูขันติบุรพรัตน์ (สมพงษ์ ขนฺติพโล)
เจ้าอาวาสวัดนาแก้วตะวันออก
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโฆสิตจันทสุนทร (สนั่น สิริจนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดโป่งร้อน
จร.ชท.
  พระครูมนูญสาธุกิจ (สุทิน ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบ้านสาด
จร.ชท.
  พระครูบรรพตวรานุศาสน์ (ชรัด อริโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย
จร.ชท.
  พระครูปุณณยติการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดนากิ๋มใต้
จร.ชท.
  พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย
จร.ชท.
  พระครูอัมพวันวิจิตร (ณรงค์ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
จร.ชท.
  พระครูประโชติชยาภิรักษ์ (ศรชัย กตทีโป)
เจ้าอาวาสวัดหาดปู่ด้าย
จร.ชท.
  พระครูสุมนบุญวัฒน์ (จรูญ กุสลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดวังพร้าว
จร.ชท.
  พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์ (อินคำ อินฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลธรรมทิน (สนั่น สุรินฺโท)
เจ้าอาวาสวัดสบตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัฒนานุวัตร (เจษฎา โอภาโส)
รองเจ้าอาวาสวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
รจร. (๒๕๕๘)
  พระครูสุมนภัทรานุกูล (มนัส สุภทฺโท)
รองเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ
รจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอเถิน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณศิลปานุรักษ์ (ศรีนวล อินฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลแม่ถอด
เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์วรกิตติ์ (พร ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดปางกุ่ม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูถาวรมงคลกิจ (ยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเตา
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริพัฒนพิศาล (จิรวัฒน์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเถิน
เจ้าอาวาสวัดแม่วะหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณทัศนสุนทร (สุทัศน์ สุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดอุมลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์นพกิจ (ไสว ปริปุณฺณสีโล)
เจ้าคณะตำบลแม่วะ
เจ้าอาวาสวัดแม่วะกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลพัฒนสุนทร (โท ธมฺมวโร)
เจ้าคณะตำบลเวียงมอก
เจ้าอาวาสวัดปางอ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ (จม กลยาโณ)
เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเด่นแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานพัฒนคุณ (ทวี ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสันป่าค่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลบวรกิจ (สุพร อภิปุณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
เจ้าอาวาสวัดแม่ปะดอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจนพการ (ลไม คนฺธโน)
เจ้าคณะตำบลแม่มอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐพัฒนากร (เดช ญาณเตโช)
เจ้าคณะตำบลเถินบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัทธรรมรังษี
เจ้าอาวาสวัดกุ่มเนิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรดิตถ์ (ประสงค์ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมวิมล (นิไพร ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดนาโป่งใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณสาธุกิจ (กูน สุจิณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดสันหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาภัสสรนิเวศน์ (มณเฑียร อาภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดแม่มอกหัวน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุการบัณฑิต (สำราญ ติสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดหอรบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครุประภัทรกิจจานุยุต (เผื่อ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดน้ำดิบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมพิเนต (ตา ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดแม่เติน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ (ปรีชา ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทแม่วะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมจินดากร (วัชรากร สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเหล่าน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกพัฒนพิศาล (เที่ยง ผาสุโก)
เจ้าอาวาสวัดน้ำโท้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณสังฆการ (สวัสดิ์ กลยาณธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลล้อมแรด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ (วรากรณ์ ญาณวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเถิน
เจ้าอาวาสวัดล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองปาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภิตวรธรรม (สง่า ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านขอ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนอง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุจิตบุณยโชติ (บุญยิ่ง สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหัวเมือง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งปิ้ง
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูกิตติอรรถวิทย์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหลวงเมืองปาน
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอรรถสารโกศล (เสกสรร นริสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งกว๋าว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกว๋าว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจารณ์วรการ (ทอง อภิปุณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองปาน
เจ้าอาวาสวัดปลายนาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัฒนวิกรม (เสนาะ กนฺตสีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปาน
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วิริยคุณ (เสถียร ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลทุ่งกว๋าว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทุ่งจี้ศรีเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตพัฒนสาร (บุญสืบ จนฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านขอ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทุ่งส้าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานสารกิจ (ชาญ วรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเมืองปาน
เจ้าอาวาสวัดแพะก้อม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองลำปาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ (องอาจ อตฺถกาโม)
เจ้าคณะอำเภอเถิน
เจ้าอาวาสวัดคะตึกเชียงมั่น
จอ.ชอ. (๒๕๕๑)
  พระครูวรการโกวิท (เรียบ อติชาคโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
เจ้าอาวาสวัดนาก่วมเหนือ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุศาสก์วรธรรม (เมธี ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
รจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริรัตนโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิริ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๖)
  พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์ชัย ธมฺมชโย ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศรีชุม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมวิภัช (กำจัด ยโสภโณ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสวนดอก
เจ้าอาวาสวัดสวนดอก
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูปุณณบุญญาทร (สกล สติสมฺปนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรธรรมาภิวัฒน์ (อินคำ อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๒ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดแจ่งหัวริน
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูวาปีธรรมเกษม (เกษม ธมฺมิโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองร่อง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูจักรธรรมนูญ (อนุรักษ์ มนุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าล้อ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสมิทธิพิมล (บุญฤทธิ์ จตฺตมโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านแค่
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูวินิตสังวรคุณ (เอกรินทร์ ถิรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลชมพู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านต้า
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวีรธรรมโกวิท (สมคิด มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านแลง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทรายมูล
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูภูริปัญญาวัฒน์ (พิภพ วิภโว)
เจ้าอาวาสวัดแม่กืย
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลปริยัตยากร (ประทิน ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดดอกพร้าว
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุพัฒนวิมล (ม้อน ธมฺมโชโต)
เจ้าอาวาสวัดบ้านกาดใต้
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิรัชธรรมวิสิฐ (ไพรัช ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดสบตุ๋ย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมวิภัช (ไตรณรงค์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสีลวรนาถ (อานุภาพ นาถสีโล)
เจ้าอาวาสวัดห้วยหล่อ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลคุณธาดา
เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณขันตยานุยุต (สมศักดิ์ ขนฺติโสภโณ)
รองเจ้าอาวาสวัดนาก่วมเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพิพัฒนาทร (สมนึก ปิยวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลสบตุ๋ย
เจ้าอาวาสวัดท่าคราวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตวรเวช (อ่อนแก้ว กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดประตูป่อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมาจารวัตร (คชกร อาจารธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลสมณธรรม (บูรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต (สมศักดิ์ อาภากโร)
เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลพัฒนวิกรม (ชาญศิลป์ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๓ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตพัฒนพิธาน (ยุวรัตน์ ธมฺมสโร)
เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรพัฒนกิจ (ชัยพงษ์ อภโย)
เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดต้นมื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สีลสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลเสด็จ
เจ้าอาวาสวัดปงอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรวรโกศล (ศักดิ์ ทีฆายุโก)
เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชยาภรณ์ (บุญศรี อริญฺชโย)
เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดไชยสถาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์วรญาณ (สมพงศ์ ญาณิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลปงแสนทอง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดกาศโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสารทธรรมรัต (วีระเชษฐ์ วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลบ้านค่า
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโจ้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนวิธาน (ถนอม ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรพิพัฒนกิจ (บุญส่ง สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ่อแฮ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลนพการ (สมชาย กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ่อแฮ้ว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดม่อนกระทิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมคุณากร (นิพนธ์ พุทฺธธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ (วิสุทธิ์ พุทฺธสโร)
เจ้าคณะตำบลกล้วยแพะ
เจ้าอาวาสวัดเมืองศาสน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิริทัต (เรือน อุตฺตโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝาย
เจ้าอาวาสวัดศรีภุมมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ (น้อย กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสันป่าลาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตพัฒนานุยุต (สุรศักดิ์ สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลบ้านแลง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัย
เจ้าอาวาสวัดน้ำโท้ง
  พระครูประสิทธิ์
  พระครูตาน ปิยวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโค้ง
(๒๕๕๘)

 

อำเภอเสริมงาม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูชัยสารพิศิษฏ์ (ทองเพชร สมาจาโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งงาม
เจ้าอาวาสวัดสาแลไชย
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประภาสศีลาภิรัต (แดง ตปสีโล)
เจ้าอาวาสวัดศรีลังกา
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิบูลศีลคุณ (ประวิล คุเณสโก)
เจ้าอาวาสวัดนาบอน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสีลสังวรานุรักษ์ (สุทธิพร สีลสํวโร)
เจ้าคณะตำบลเสริมซ้าย
เจ้าอาวาสวัดนทีวังการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์พัฒนคุณ (อินปั๋น จกฺกวโร)
เจ้าคณะตำบลเสริมกลาง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งต๋ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลพัฒนานุยุต (สุภาพ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งงามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบัณฑิตรัตนบวร (เสนอ ญาณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิริยการ (แก้วมูล สุภตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดนาเอี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลวรพิพัฒน์ (เหลี่ยม อตฺถกาโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริบูรณ์ธรรมวัตร (บุญเติง สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเหล่ายาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมสุวรรณเขต (อิ่นคำ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดปงทุ่งล่าม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลสารวิบูลย์ (สุพรรณ สีลสาโร)
เจ้าอาวาสวัดปงแพ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ (ศรีมูล ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
เจ้าอาวาสวัดนาเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร (วินัย ฐานวีโร)
เจ้าคณะตำบลเสริมขวา
รองเจ้าอาวาสวัดนาเดา
รจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอแจ้ห่ม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม จิตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม
เจ้าอาวาสวัดดงนั่งคีรีชัย
จอ.ชพ. (๒๕๕๒)
  พระครูสุนทรนวการ (คล้าย ฐิตจาโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งผึ้ง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์ศีลสังวร (ชัยพร ยนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดกู่คำน้อย
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูศีลสารวิสิฐ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลแม่สุก
เจ้าอาวาสวัดทุ่งคา
จร.ชท. (๒๕๕๐)
  พระครูอุปถัมภ์สุวรรณเขต (สมชาย ปุณฺณสิริ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งทอง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวิธานวรคุณ (สุวิทย์ โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาประสุตคุณ (สุพรรณ อินฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดผาแดงหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรโสภณ (มอน ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติพนารักษ์ (บรรลา อตฺตสนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดสาแพะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุปุญญเขต (บุญธรรม อภิปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ธรรมรัต (สมศักดิ์ สุนนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดห้วยแหน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุอาวาสวัตร (สุพรรณ ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสาญาณพลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสาลธรรมคุณ (บุญแทน สุธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม
เจ้าอาวาสวัดดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรพัฒนโชติ (จันทร์ จนฺทรํสี)
เจ้าคณะตำบลปงดอน
เจ้าอาวาสวัดแม่ตาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลวีรธรรม (อุดม เขมวโร)
เจ้าคณะตำบลวิเชตนคร
เจ้าอาวาสวัดกู่เต้าวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญาภิรัต (สงคราม กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแจ้ห่ม
เจ้าอาวาสวัดศรีหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานสาธุกิจ (สมบัติ กิตฺติวณโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านสา
เจ้าอาวาสวัดบ้านแป้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ทะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนันทวรคุณ (อานนท์ ฐิตาจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหมี้ยง
จอ.ชพ. (๒๕๕๓)
  พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย สุหชฺโช)
เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
เจ้าอาวาสวัดศรีอ้วน
รจอ.ชอ. (๒๕๔๔)
  พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
เจ้าอาวาสวัดสัณฐาน
รจอ.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูสิริรัตนกิจ (ขันแก้ว สิริมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลหัวเสือ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามขา
จต.ชอ (๒๕๔๕)
  พระครูไพบูลธรรมกิตติ์ (บรรจบ กิตฺติสมฺปนฺโน)
เจ้าคณะตำบลบ้านบอม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบอมหลวง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรบุญเขต (บุญ สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหัวเสือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสบไร่
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตบุญญาคม (บุญยัง ปุญฺญกาโม)
เจ้าอาวาสวัดนาบง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐสุภาจาร (จรารินทร์ อาจารสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดดอนมูล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสาลสีลคุณ (สุก สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดแม่วะ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพินิตสารคุณ (สมบูรณ์ สารคโร)
เจ้าอาวาสวัดบ่อด้ง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโกศลอรัญญกิจ (วีระพงษ์ วีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลป่าตัน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าตันหลวง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิธานพัฒนสุนทร (มนต์ศักดิ์ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลแม่ทะ
เจ้าอาวาสวัดท่าแหน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ (ทรงเดช สมนฺตปาสาทิโก)
เจ้าคณะตำบลนาครัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพัฒนสุนทร (บุญจันทร์ โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลป่าตัน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสบทะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์สมณกิจ (อนุสิทธิ์ สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูดิลกธรรมาภรณ์ (เมธี จารุสิริ)
เจ้าคณะตำบลดอนไฟ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเอียก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์สาธุการ (ศรีไว เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านบอม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสันป่าเปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลพิพัฒนกิจ (น้อย นรินฺโท)
เจ้าคณะตำบลวังเงิน
เจ้าอาวาสวัดนาดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตวชิรคุณ (สมนึก วชิรญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดแม่ทะหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์นพกิจ (วีนัส จนฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดบ้านจว้าก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันสุตวัฒน์ (วิชัย อคฺควํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ยติกิจ (สุวรรณ รตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหลุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรพัฒนคุณ (ประเสริฐ สุเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตพัฒนสุนทร (ทันยา สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดนากว้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิรัตโนภาส (ทินกร ติสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรนพกิจ (สมเดช เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมทิน (สมนึก ฐานทตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดน้ำโจ้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบัณฑิตธรรมานุวัตร (ประถม ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าจ้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์บุญเขต (ณรงค์ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนาฟาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาชัยเขต (ชัยอารีย์ สีลพุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลบุญเขต (พิบุญ ปุญฺญผโล)
เจ้าอาวาสวัดบ้านมาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทัศนประภาส (สง่า ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธุราทร (จันทร์ เขมจาโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าอาวาสวัดสันฐาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่พริก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญาวโรดม (ศรีทุน ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะอำเภอแม่พริก
เจ้าอาวาสวัดเเม่ตั๋ง
จอ.ชพ. (๒๕๕๓)
  พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล (สวง สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลแม่พริก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสาธุกิจ (พันคำ จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลผาปัง
เจ้าอาวาสวัดแม่พริกลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตวรการ (สมหมาย สาทโร)
เจ้าคณะตำบลแม่ปุ
เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานพัฒนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวรคุณ
เจ้าอาวาสวัดแม่เชียงรายบน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปัญญาธร
เจ้าอาวาสวัดแม่เชียงรายลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลเกษม
เจ้าอาวาสวัดผาปังหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่เมาะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ
เจ้าอาวาสวัดห้วยคิง
จอ.ชพ. (๒๕๕๔)
  พระครูสถิตวรพินิต (วินิด ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง
เจ้าอาวาสวัดท่าสี
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตปัญญาวัฒน์ (สมคิด )
เจ้าอาวาสวัดกอรวก
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสัทธาภิรม (ศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหางฮุงศรัทธาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิเชษฐ์ธรรมสุนทร (วิเชษ จนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดแม่ปง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์มงคลเขต
เจ้าอาวาสวัดมงคลเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆรักษ์กฤษดา
เจ้าอาวาสวัดสบเมาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรศีลวัตร
เจ้าอาวาสวัดข่วงม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถการโกศล
เจ้าอาวาสวัดนาสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรานุกิจ (อัครพล กนฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญกิจปรีชา (ปรีชา ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวัดทุ่งกล้วยโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปปุณณทัศน์ (สมบูรณ์ ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะตำบลแม่เมาะ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสบเติ๋น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปุญญาคม (บุญมา อชฺฌาจาโร)
เจ้าคณะตำบลจางเหนือ
เจ้าอาวาสวัดสบจาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอวังเหนือ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรปัญญาวุฒิ (ยนต์ ปญฺญาวุโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสารภี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสบปราบ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)
เจ้าคณะตำบลปงยางคก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว
จต.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอห้างฉัตร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจำทรายมูล
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอเกาะคา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันตินิคม
จต.ชอ
   พระครูวิมลคณานุรักษ์ (สวัสดิ์ อุปสโม)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งขาม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูประโชติธรรมสิริ (รุ่งเรือง สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติสุข
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอเถิน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอุดมธีรคุณ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แสวง )
เจ้าอาวาสวัดศิลาวารี
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพศาลธรรมคุณ (บุญ เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสันติสุขสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองลำปาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปิยสีลโสภณ (อาสน์ ปิยสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเชตวัน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแจ้ห่ม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอเกาะคา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบาทสุทธาวาส
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอแม่ทะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลหัวเวียง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระสบาย
จต.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูสิริโสมคุณ (สมยศ สิริจนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดป่าเพิ่มพูน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่เมาะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิศาลธรรมคุณ (สมศักดิ์ อคฺคธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำอินทร์เนรมิต
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook