ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอขุนยวม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุสารนันทสิทธิ์ (ทวีศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดประตูเมือง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุศาสน์โกศล
เจ้าคณะอำเภอขุนยวม
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ (กมล กลฺยาณวาโจ)
เจ้าคณะตำบลขุนยวม - แม่เงา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุวัตรสมณคุณ (อมรรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองปอน
เจ้าอาวาสวัดเมืองปอน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปางมะผ้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุกูลวิรัชกิจ (วิรัช วิริยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า
เจ้าอาวาสวัดปางคาม
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอนุสรณ์วรการ (สุรเดช )
เจ้าอาวาสวัดนาปู่ป้อม
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอปาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุพัทธ์ถิรธรรม (อภิภูพงษ์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเมืองแปง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอนุสารปุญญาคม
เจ้าคณะอำเภอปาย
เจ้าอาวาสวัดแม่นาเติงใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสรณ์จารุวรรณ
เจ้าคณะตำบลเมืองแปง - โป่งสา
เจ้าอาวาสวัดแม่ปิง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสบเมย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ ( ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอสบเมย
เจ้าอาวาสวัดผาผ่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (ชัยพร ปพฺพชิโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
จล.ชอ.
  พระครูอนุชิตสุตาทร (สวัสดิ์ ถาวรธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เจ้าอาวาสวัดผาอ่าง
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุสารสัทธานุกิจ (ทองสุข )
เจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูอนุสิฐเขมคุณ (เกษม อินฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลห้วยผา
เจ้าอาวาสวัดน้ำกัด
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอนุศาสน์สุตคุณ (นิยม ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
เจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ
จร.ชอ.
  พระครูอนุกูลถาวรกิจ (เพิ่มผล )
เจ้าอาวาสวัดป่าปุ๊
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุรักษ์ธรรมเจดีย์ (เล็ก ยุตฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลศีลสังวร
เจ้าคณะตำบลผาบ่อง
เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุยุตสังฆกิจ (ปิยะศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดปางหมู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลหมอกจำแป่
เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุศาสน์โสภณ (อนุรัตน์ )
เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า
เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ลาน้อย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูญาณสัมปยุต
เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย
เจ้าอาวาสวัดแม่ลาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร (เกตุแก้ว คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลแม่ลาน้อย
เจ้าอาวาสวัดโวหารคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสิฐธีรคุณ
เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง
เจ้าอาวาสวัดแม่ลาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่สะเรียง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุสิฐกิตติคุณ (สมาน สมานฉนฺโท)
เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุสิฐรัตนคุณ (ส่าเก สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านแพะ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล (ไพศาล )
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี
จร.ชท.
  พระครูอนุสรณ์สันติคุณ (สุวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอนุสรณ์ชัยคุณ (อภิชัย อภิชโย)
เจ้าอาวาสวัดสบหารเหนือ
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอนุกูลบุญกิจ
เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
เจ้าอาวาสวัดชัยลาภ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนารจารุวรรณ
เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอขุนยวม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิศาลธรรมโสภณ (รัชชพล )
เจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อน
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ (สายหยุด ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอแม่ลาน้อย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดแม่ปาง
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอแม่สะเรียง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบรมธรรมจารี (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ
จร.ชท. (๒๕๖๒)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook