ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอกุดจับ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมสุวรรณาภรณ์ (ทองวัน )
เจ้าคณะตำบลขอนยุง เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูจันโทภาส (แสงเดือน )
เจ้าคณะตำบลขอนยูง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดงสคูห์วิทยา
จต.ชท. (๒๕๔๗)
  พระครูมงคลประชาภิวัฒน์ (อมร สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสร้าก่อ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ชัยโสภณ (ชัยวิชิต )
เจ้าอาวาสวัดดงธาตุ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุพัฒน์ชัยมงคล (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปทุมศีลวัฒน์ (วิชัย สุทฺธสิโล)
เจ้าคณะอำเภอกุดจับ
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนาภิรม
รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสิริธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันวิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธาภิบาล
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสีลพิพัฒน์ (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลกุดจับ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยพัฒนาคุณ
เจ้าคณะตำบลกัดจับ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกุมภวาปี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติรัตนสุนทร (แก้ว สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดเกียรติไพบูลย์
ทป.จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสิริวัฒน์ (เผิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสันติธรรมรักษ์ (ตุ่น )
เจ้าอาวาสวัดท่าหนองเทา
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาวชิรธรรม (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดจินดาราษฎร์บำรุง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิธรรโมภาส (เฮือง )
เจ้าอาวาสวัดปุญญาธิการาม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลเขมากร (หัดชา )
เจ้าอาวาสวัดโนนมะพลับ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนสีลโสภิต (สุภี )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๓
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมธาดา (ประสาท )
เจ้าอาวาสวัดโนนน้ำย้อย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอมรธรรมาภิศิษฏ์ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดพิศิษฏ์ภมราราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาธรรมาภิมณฑ์ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดสวนมอญธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสศุภคุณ (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดสว่างนาทัน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสโชติคุณ (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมกิจจาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดเทพสุรินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโพธิสุนทร
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมานุวัตร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างโยมาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติคุณสุนทร
เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลบุญเขต
เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิจันทราภรณ์
เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวิริยคุณ
เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรบุญโญภาส (สำรอง )
เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิญาณวัฒน์ (บัลลังค์ )
เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวราภิวัฒน์ (คำผา )
เจ้าคณะตำบลปะโค เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลปะโค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิมลกิจ (สนิท )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์สุวรรณคุณ (สมภาร )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปัญญาภิวัฒน์ (สุวิชชา )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกู่แก้ว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลภัทโรภาส (ไพบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตรัตนรักษ์ (สงวน ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูฉันทธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุโพนเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสังวรคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งฝน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ (สัญญา ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทุ่ง
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ (สุมิตร )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาโพธิธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
จต.ชท.วิ. (๒๕๕๓)
  พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ (ปรีชา อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทบวรธรรม (สินธุ์ )
เจ้าอาวาสวัดนิยมบวร
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุวรรณบรรณกิจ (สุบรรณ )
เจ้าอาวาสวัดกุญชรดาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธีรธรรม (วิมงคล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลนาทม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนายูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิศาลธรรมปสุต (ทวี กตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนายูง
เจ้าอาวาสวัดเทพชุมพล
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์
เจ้าคณะอำเภอนายูง
เจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาภิรม (สมพร ยโสธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตกิจโกศล (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุการโกศล (สาคร )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอน้ำโสม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวชิรเขมากร (อดิศักดิ์ อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลน้ำโสม เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตกิจจาภิวัฒน์ (เกตุ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณขันติธรรม (สมยศ )
เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตติวัฒน์ (นิยม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรสุนทรเขต
เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลปัญญานุยุต
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศีลวิจิตร (บัณฑิต )
เจ้าคณะตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านดุง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิริยคุณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๑
จต.ชอ
  พระครูจันทสโรภาส
เจ้าคณะตำบลวังทอง
จต.ชท.
  พระครูอุดรพุทธิวงศ์ (มหัฆพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลอ้อมกอ
จต.ชท.
  พระครูโพธิชยานุการ
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒
จต.ชท.
  พระครูสุนทรวนารักษ์ (สำเนา สุนฺทโร)
เจ้าคณะตำบลตำบลศรีสุทโธ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมโชติ (สุตตา )
เจ้าอาวาสวัดวังแสนสุข
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณปัญญานุยุต (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดเทพศิริมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทพัฒนคุณ (เต็ม )
เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์พัฒนา
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิจันโทภาส (บรรทม )
เจ้าคณะตำบลบ้านชัย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูวิจิตรโพธิคุณ (จอนสัน )
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ธาชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสมงคลวัฒน์ (สว่าง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาสีนวล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิมลสมานคุณ (ทองดา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองสวรรค์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิญาณโสภิต (สิทธิชัย )
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุคนธ์บุญวัฒน์ (บุญลุ )
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพัฒนถาวรคุณ
เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดอาสาพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรปัญญาวิทิต (พินิจ ปญญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดดงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณจันทสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมมงคลธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิจันทราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดศิริสุทโธ (วัดป่าคำชะโนด)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตปุณโชติ
เจ้าคณะตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมบัณฑิต
เจ้าคณะตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านจันทน์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณจารุกิจ
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญสารโสภณ (บุญถม )
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านผือ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพุทธบทบริรักษ์ (คำห่วง )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทบัวบก
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลกิจจานุกูล (พงษ์ศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไวกูลฐาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริปัญญาวิกรม (สมจิต ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๑
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๔)
  พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (ประคอง )
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธัญญาภิรักษ์ (อัศวิน )
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุมนวุฒิสุนทร (มนตรี )
เจ้าอาวาสวัดวันทนียวิหาร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมนาถ (สุธรรม )
เจ้าอาวาสวัดอัตตวีวิหาร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสเขมาภรณ์ (ก้าน )
เจ้าอาวาสวัดชัยสว่าง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตรปิยคุณ (อนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติบุญโญภาส (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดนีลถาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิคุณาวลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลคุณารักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดสังฆคณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมรักขิต (สุกัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตชัยโสภณ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติธรรมรังษี (คำดี )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมนิมิต (มงคล )
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิพัฒนกิจ (อำพร )
เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรญาณโสภิต (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมโชติ (ชาย )
เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสุตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอยสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตคณานุกิจ
เจ้าคณะตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวิริยากร
เจ้าคณะตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประจักษ์คณารักษ์ (สุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดรสุทธิธรรม
เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.
  พระครูโอภาสชัยรังษี (พิชัย )
เจ้าอาวาสวัดอรุณธรรมรังษี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอาทรวนกิจ
เจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมเจติยาภินันท์ (นุกูล )
เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนธาตุเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์โพธิชัย
เจ้าคณะตำบลห้วยสามพาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพิบูลย์รักษ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
รจจ.
  พระครูสถิตวิริยานุยุต (เพทาย )
เจ้าอาวาสวัดวารินดำรง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลธรรมรัต (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลย์สุทธิคุณ (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแดง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมรัตน์
เจ้าคณะตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธพรหมคุณ
เจ้าคณะตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมีชัยท่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังสามหมอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวิฐปัญญาภรณ์ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุตจันทสาร (ปานจันทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสว่างวราราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมพัฒนสุนทร (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่พัฒนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประภาตสิทธิคุณ (ไสว )
เจ้าอาวาสวัดศรีวิลัย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลญาณประยุต (เลื่อน โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวรวิวัฒน์ (นวพร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองกุงทับม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์ (สุวรรณ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรมงคลประยุต (บุญเสริม )
เจ้าคณะตำบลบะยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณสารรักษา (จันทบูล )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติรัตนคุณ (เขียน ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปรัตนคุณ (ชัยมงคล )
เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีธาตุ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมวชิรธรรม (วีระ )
เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสถิตสิริธรรม (ชาลี )
เจ้าอาวาสวัดนครศรีสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิชัยวัตร (กษเมณ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปทุมมงคลวัฒน์ (บัวขาว )
เจ้าอาวาสวัดบัวรพามังคลาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอัมพวันรัตนาภิรักษ์ (สมชัย )
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วอัมพวัน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตอุดมกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทวิมล (สุดใจ จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุประมัญชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสิริวรรณ (ดำรงค์ศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์กิตติสาร
เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสร้างคอม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลพุทธิธำรง (วีรพล )
เจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
จอ.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูโพธิเจติยานุรักษ์ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลหินโงม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุวิธานสุนทรกิจ (วทัญญู )
เจ้าคณะตำบลเชียงดา
เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยวนาภิรักษ์ (อุเทน อุทโย)
เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวชิรคุณ (รังษี วชิโร)
เจ้าคณะตำบลสร้างคอม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยสมาจาร
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรกิจวิบูล (บุญเหลี่ยม )
รองเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวรานุรักษ์ (หัด )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิจารณ์ (สมจิต )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองวัวซอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธำรงสุตาภรณ์ (สังคม สิรินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลหมากหญ้า
เจ้าอาวาสวัดไร่สรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๓)
  พระครูวิชิตธรรมรักษ์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดพิชิตมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมวนานุยุต (เทียม )
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจันทธรรมประยุต (เสงี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดเทพภูดิน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวินิตคุณวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตวิริยคุณ (สุเทพ วราโภ)
เจ้าคณะตำบลโนนหวาย
เจ้าอาวาสวัดโคกหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทรัตนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสุตคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลอูบมุง
เจ้าอาวาสวัดอูบมุงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองหาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุธีธรรมธร (อำพล สุธีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม
รจอ.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมปัญญารัตน์ (จินดา ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านยา
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมานุวัตร (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปทุมสราภิรม (วิษณุ )
เจ้าอาวาสวัดสระปทุม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสันติบุญญาทร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติปทุมาภรณ์ (สมชัย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลรัตโนภาส (วิลยู )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสีลาภรณ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิญาณโสภิต (อดิศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดธาตุดูกวัวอุศุภราช
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูรังษีสุทธิญาณ (จันทร์สี )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรธรรมานุวัฒน์ (ยศพร )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลชัย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรธรรมประยุต (วิระชัย )
เจ้าอาวาสวัดเทพประทานพร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิมลปัญญากร (สมคิด ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพจน์วรนาถ (นคร )
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุจินดาภรณ์ (สมคิด จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมโฆสิต (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวรกิจ (สุรยันต์ )
เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทสาร (วสันต์ )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมจันทรังษี (สนิท )
เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เพ็งวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปทุมรักษ์ (สุภีร์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรคุณาธาร (เกรียงไกร ญาณวีโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดสระมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีรธรรมกิตติ
เจ้าคณะตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์อาจารคุณ
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทุมพรภัทรธรรม (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญารัตนวิมล (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลทับกุง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ (บุญเมือง ชวโน)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิต
จร.ชท. (๒๕๔๗)
  พระครูสันติสีลาจาร (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูกัลยาณ์วรานุกิจ (พิชิต )
เจ้าอาวาสวัดเทพชัยพร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริโชติคุณ (คำปัน ฉนฺทธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดสะอาดเรืองศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยธรรม
เจ้าคณะตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ธีราภรณ์ (บุญสร ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเพ็ญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโอภาสวีรวัฒน์ (บุญโฮม )
เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์ (ทศพร ธมฺมธิโร)
เจ้าคณะตำบลเพ็ญ เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยโพธิวัฒน์ (คำพอง )
เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวรสัจจาภิรม (สังเวียน )
เจ้าอาวาสวัดนาพูนทรัพย์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลจารุธรรม (กองมี )
เจ้าอาวาสวัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรมงคลรัตน์ (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพัชรธรรมสถิต (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมนิเวศน์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมคุณาธาร (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดกลางสามัคคี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสรัตนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
เจ้าอาวาสวัดหลวงเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมคุต
รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปุณณโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรอุดมกิจ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนทีปานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิเศษมงคลการ
เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิริวัฒน์ (ณรงค์ฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลสิริธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสิริวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโพธานุรักษ์ (แพง สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสิริธรรม (สุดใจ สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงศ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชินวงศ์
เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปรัตโนภาส (เทียนชัย )
เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสีลาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธุราทร
เจ้าคณะตำบลสร้างแป้น เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองอุดรธานี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติสารวิบูลย์
เจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
จต.ชอ
  พระครูสถิตเจติยานุรักษ์ (สมหวัง )
เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตภัทรคุณ (ประพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอรัญสารสุนทร (สงวน )
เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูอุดมธีรวัฒน์ (ดนุพงษ์ ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวรานุรักษ์ (อุ่น )
เจ้าอาวาสวัดโพธิวราราม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุพจน์ธรรมาภรณ์ (ไวพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดสามพร้าว
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมโฆสิต (สำเนียง )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ (สุริยา ญาณกโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอภินันท์มงคลธรรม (ชวลิต )
เจ้าคณะตำบลนาดี
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูวาปีวิชัยคุณ (วิชาญ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองยาง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลปทุมรัตน์ (คำดี )
เจ้าอาวาสวัดบัวจูม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลโพธิวัฒน์ (ถม )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยยาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูจันทสารวุฒิคุณ (ล้อม )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณเกษร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวโรภาส (สุวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างโนนยาง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมวิจัย
เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมประสุต (ถาวร ถาวรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมอรัญวัตร (บุญเพ็ง )
เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณุทการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลเชียงยืน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันทราภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลจริยาวัตร
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมาภิบาล
เจ้าคณะตำบลบ้านขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสโมธาน
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภัสสรกิตติคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสันติธรรม
เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสิริธรรม (สำรวย )
เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทุมพิทักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตชัยธรรมรงค์ (สนิท )
เจ้าคณะตำบลบ้านจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์
เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีไพฑูรย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนสะอาด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ (สุวิทย์ )
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
เจ้าอาวาสววัดศิรินทราวาส
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอรุณธรรมกิจ (สุพรม )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์มงคลกิจ (กิตติ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลสุวรรโณภาส (คำจันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูญาณวิโมกข์
เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
เจ้าอาวาสวัดจอมมะณีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติสาร
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณญาณประยุต (สุพล )
เจ้าคณะตำบลทมนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ (ทองพูล )
เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยวาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติสิทธิคุณ (อภิชาติ )
เจ้าอาวาสวัดกุษาวดี
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจิรธรรมาภิวัฒน์ (สมปอง )
เจ้าอาวาสวัดท่าศิลา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยสิทธิการ
เจ้าคณะอำเภอไชยวาน
เจ้าอาวาสวัดไชยนาถวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมสาทร (คารมย์ )
รองเจ้าคณะอำเภอไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมกิจ (หยาด ฐิตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลไชยวาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรสีลโสภณ (เพชรดี )
เจ้าคณะตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมชยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาชัยสาร
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกุดจับ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอดุลธรรมโกศล (สุรชัย อาจารเชฏฺโฐ)
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ (ศราวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลปะโค (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกุมภวาปี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณจริยาทร (คำบุ )
เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจดีย์
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูไพศาลเจติยารักษ์ (ผดุง )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ - ห้วยเกิ้ง (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูจันทศีลคุณ (สายันต์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูชิโนวาทธำรง (ชาญณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมภรณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูนิมิตรเมธากร (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลพันดอน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธวัชรคุณาภรณ์ (ธวัชชัย )
เจ้าคณะตำบลแชแล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณกิตติธรรม (สุพล สีลธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปิยเจติยาทร (คมสันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรสุขวัฒน์ (สุข )
เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลบวรกิจ (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลกุมภวาปี - อุ่มจาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกู่แก้ว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ปัญญา )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณสมณกิจ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติอุดมญาณ (ไมล์ )
เจ้าคณะตำบลคอนสาย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวรรณปัญญาคม (ถิรคุณวิสิษฎ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอทุ่งฝน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวุฒิคณารักษ์ (ชูศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอุดมธรรมโกศล (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนายูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบริหารสมาธิคุณ (คำสด )
เจ้าคณะตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสารธรรม (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูจิตตภาวนาญาณ (ชารี ถิรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนายูง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๓๙)

 

อำเภอน้ำโสม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิบูลธรรมโกศล (ทองทศ )
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุวิมลพัฒนาทร (นิยม )
เจ้าอาวาสวัดป่าท่าวารีศรีสาคร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินิตธรรมากร (วินิจ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแวง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี มงฺคโล)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าโสม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรวุฒิธรรม (คอนชัย )
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมปัญญาโสภณ (ธงศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านหยวก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมรังสี (ศิลป์ชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านดุง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูไพศาลรัตนานุรักษ์ (ทองใบ เขมจิตโต)
เจ้าคณะตำบลศรีสุทโธ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีผดุงวัฒนา
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิชัยธรรมคุณ (มีชัย )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหิน
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปัญญาสีลาจาร (อุสา )
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนชัยศิลป์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอินทปัญญาภรณ์ (สัมพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลนาไหม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณปัญญาคม (สมจิตร ทนฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบวรธรรมวิสุทธิ์ (บัวเรียน ปวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงเย็น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสีลาจาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวินัยปัญญาคุณ (บัวทอง )
เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านผือ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบริหารมงคลธรรม (ดำรง )
เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาสีลคุณ (สังคม )
เจ้าอาวาสวัดป่าสาระวารี
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวรธรรมานุกิจ (สันทัด )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองกบนาแมน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูมงคลธรรมโชติ (สีใส )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำหีบ
จร.ชต. (๒๕๕๙)
   พระครูอดุลธรรมประภาส (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลคำด้วง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรธรรมานุวัตร (มงคล )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรสีลสมาจาร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลหายโศก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกวิทสังฆการ (อรรฆวรรธน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมรักขิต (วีรพล )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอพิบูลย์รักษ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวัชรธรรมประยุต (บุญช่วย )
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอวังสามหมอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเขมปัญญาภรณ์ (ปัญญา เขมรโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูวิศิษฐธรรมรักษ์ (ทองสัย )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่พรหมวิหาร
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอศรีธาตุ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรวิมลกิจ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดป่าเหวไฮ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูอมรมงคล (เจริญ อมโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูวังทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสารธรรมประกาศ (ปรภาส )
เจ้าอาวาสวัดป่าพอก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูพีระจิตรโกศล (อ่อนจันทร์ โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศาสนกิจสุนทร (จำรัส )
เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปฏิภาณธรรมวาที (อัศวิน ฐิตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสร้างคอม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอหนองวัวซอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จอ.ชท.
   พระครูเขมกาญจโนภาส (สุพรรณ )
เจ้าอาวาสวัดภูตะเภาทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมธรรมโกศล (อำคา )
เจ้าคณะตำบลน้ำพ่น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัศรสิริคุณ (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมคุณ (มงคล )
เจ้าคณะตำบลอูบมุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองหาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบวรธรรมสาร (ประสาร อิฎฺฐวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหาน (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูปุญญวรากร (อาคม )
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูภาวนากิจวิธาน (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนาคำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปรีชาญาณมงคล (ปริญญา )
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอรรถกิจสุนทร (อรรถพล )
เจ้าคณะอำเภอหนองหาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูรัตนสีลคุณ (รัตนรังษี )
เจ้าคณะตำบลหายโศก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสิริศาสนกิจ (ไชโย )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเพ็ญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรธรรมปฏิภาณ (รังสัน )
เจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสิทธิชยากร (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมวินิฐ (ทองคูณ )
เจ้าคณะตำบลเพ็ญ - สุมเส้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองอุดรธานี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสารธรรมคุณาธาร (บุญเติม )
เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ (วิชาน อภิชาโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอุดรปัญญาคุณ (สุพจน์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองทอง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูประสิทธิธรรมานุศาสน์ (สมใจ )
เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไชยาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูสิริธรรมปคุณ (ธวัช สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูโฆษิตธรรมคุณ (ไชยวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูโกศลกิจจาภรณ์ (บรรจง )
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมชัยเมธี (ประครอง )
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอมรธรรมธารี (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสมาธิโพธิคุณ (สมุทร )
เจ้าคณะตำบลโนนสูง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมสาร (สามารถ )
เจ้าคณะตำบลนาข่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสาทรพุทธศาสตร์ (อุเทน )
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวุฒิปัญญาภรณ์ (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์ (สายัณห์ ธมฺมสิริ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอกุดจับ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโพธิธรรมสังวร (ทองใบ กนฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศาสนูปกรณ์ (จูมจี )
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนสะอาด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูถาวรธรรมโกศล (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว - สีออ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลสีลาจารย์ (สงวนศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยวาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสมาธิวิริยปัญญาภรณ์ (วิโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลไชยวาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อตฺตมโน)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook