ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอกุดจับ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมสุวรรณาภรณ์ (ทองวัน )
เจ้าคณะตำบลขอนยุง เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูจันโทภาส (แสงเดือน )
เจ้าคณะตำบลขอนยูง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดงสคูห์วิทยา
จต.ชท. (๒๕๔๗)
  พระครูมงคลประชาภิวัฒน์ (อมร สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสร้าก่อ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ชัยโสภณ (ชัยวิชิต )
เจ้าอาวาสวัดดงธาตุ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุพัฒน์ชัยมงคล (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประทีปปัญญาโสภิต (อ้ม )
เจ้าอาวาสวัดนาสีนวล
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอรัญจันทารักษ์ (ฉัตรเวช ภูริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอรัญญาจันทาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูปทุมศีลวัฒน์ (วิชัย สุทฺธสิโล)
เจ้าคณะอำเภอกุดจับ
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนาภิรม
รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสิริธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันวิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธาภิบาล
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสีลพิพัฒน์ (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลกุดจับ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยพัฒนาคุณ
เจ้าคณะตำบลกัดจับ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกุมภวาปี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติรัตนสุนทร (แก้ว สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดเกียรติไพบูลย์
ทป.จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสิริวัฒน์ (เผิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตวิริยคุณ (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิจันทราภรณ์ (บัวศร )
เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมปัญญาภิวัฒน์ (สุวิชชา )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูกิตติวรพิพัฒน์ (มงคล สุมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะเกษวาริการาม
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสันติธรรมรักษ์ (ตุ่น )
เจ้าอาวาสวัดท่าหนองเทา
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาวชิรธรรม (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดจินดาราษฎร์บำรุง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิธรรโมภาส (เฮือง )
เจ้าอาวาสวัดปุญญาธิการาม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลเขมากร (หัดชา )
เจ้าอาวาสวัดโนนมะพลับ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนสีลโสภิต (สุภี )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๓
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมธาดา (ประสาท )
เจ้าอาวาสวัดโนนน้ำย้อย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอมรธรรมาภิศิษฏ์ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดพิศิษฏ์ภมราราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาธรรมาภิมณฑ์ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดสวนมอญธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสศุภคุณ (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดสว่างนาทัน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสโชติคุณ (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมกิตติวิธาน (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูธำรงกิตติคุณ (ปัญญา กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างวราราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมกิจจาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดเทพสุรินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโพธิสุนทร
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมานุวัตร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างโยมาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติคุณสุนทร
เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลบุญเขต
เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรบุญโญภาส (สำรอง )
เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิญาณวัฒน์ (บัลลังค์ )
เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวราภิวัฒน์ (คำผา )
เจ้าคณะตำบลปะโค เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลปะโค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิมลกิจ (สนิท )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์สุวรรณคุณ (สมภาร )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกู่แก้ว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลภัทโรภาส (ไพบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตรัตนรักษ์ (สงวน ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนธรรมประสิทธิ์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดกู่แก้วรัตนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูฉันทธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุโพนเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสังวรคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งฝน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ (สัญญา ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทุ่ง
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาโพธิธรรม (บญกอง )
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
รจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ (สุมิตร )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ (ปรีชา อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทบวรธรรม (สินธุ์ )
เจ้าอาวาสวัดนิยมบวร
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุวรรณบรรณกิจ (สุบรรณ )
เจ้าอาวาสวัดกุญชรดาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลวิรุฬห์เขต (คำไสย์ วชิรญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดคอนสวรรค์
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมธีรธรรม (วิมงคล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลนาทม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนายูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิศาลธรรมปสุต (ทวี กตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนายูง
เจ้าอาวาสวัดเทพชุมพล
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์
เจ้าคณะอำเภอนายูง
เจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาภิรม (สมพร ยโสธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตกิจโกศล (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุการโกศล (สาคร )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอน้ำโสม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวชิรเขมากร (อดิศักดิ์ อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลน้ำโสม เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูรัตนธรรมคุณ (ขวัญชัย กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านหยวก
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตกิจจาภิวัฒน์ (เกตุ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณขันติธรรม (สมยศ )
เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตติวัฒน์ (นิยม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรสุนทรเขต
เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลปัญญานุยุต
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศีลวิจิตร (บัณฑิต )
เจ้าคณะตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านดุง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิริยคุณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๑
จต.ชอ
  พระครูจันทสโรภาส
เจ้าคณะตำบลวังทอง
จต.ชท.
  พระครูอุดรพุทธิวงศ์ (มหัฆพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลอ้อมกอ
จต.ชท.
  พระครูโพธิชยานุการ
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒
จต.ชท.
  พระครูสุนทรวนารักษ์ (สำเนา สุนฺทโร)
เจ้าคณะตำบลตำบลศรีสุทโธ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมบัณฑิต (วีระศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลถ่อนนาลับ
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณบุญสาร (กรุณพล สิริสุวณฺโณ)
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิธรรมโชติ (สุตตา )
เจ้าอาวาสวัดวังแสนสุข
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณปัญญานุยุต (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดเทพศิริมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทพัฒนคุณ (เต็ม )
เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์พัฒนา
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์สีลาภรณ์ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิจันโทภาส (บรรทม )
เจ้าคณะตำบลบ้านชัย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูวิจิตรโพธิคุณ (จอนสัน )
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ธาชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสมงคลวัฒน์ (สว่าง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาสีนวล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิมลสมานคุณ (ทองดา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองสวรรค์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิญาณโสภิต (สิทธิชัย )
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุคนธ์บุญวัฒน์ (บุญลุ )
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิชิตชยานุวัฒน์ (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดโนนชัยศิลป์
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูพัฒนถาวรคุณ
เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดอาสาพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรปัญญาวิทิต (พินิจ ปญญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดดงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณจันทสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมมงคลธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิจันทราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดศิริสุทโธ (วัดป่าคำชะโนด)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตปุณโชติ
เจ้าคณะตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านจันทน์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณจารุกิจ
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญสารโสภณ (บุญถม )
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านผือ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพุทธบทบริรักษ์ (คำห่วง )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทบัวบก
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลกิจจานุกูล (พงษ์ศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไวกูลฐาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริปัญญาวิกรม (สมจิต ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๑
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (ประคอง )
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธัญญาภิรักษ์ (อัศวิน )
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรญาณโสภิต (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมธรรมนิมิต (มงคล )
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูสุมนวุฒิสุนทร (มนตรี )
เจ้าอาวาสวัดวันทนียวิหาร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมนาถ (สุธรรม )
เจ้าอาวาสวัดอัตตวีวิหาร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสเขมาภรณ์ (ก้าน )
เจ้าอาวาสวัดชัยสว่าง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตรปิยคุณ (อนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติบุญโญภาส (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดนีลถาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยสีลานุวัตร (วัชรชัย ปิยสีโล)
เจ้าอาวาสวัดจันทราราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูประสิทธิ์กัลยาณวัตร (วิศิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองวนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิคุณาวลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลคุณารักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดสังฆคณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมรักขิต (สุกัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตชัยโสภณ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติธรรมรังษี (คำดี )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิพัฒนกิจ (อำพร )
เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมโชติ (ชาย )
เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสุตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอยสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตคณานุกิจ
เจ้าคณะตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวิริยากร
เจ้าคณะตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประจักษ์คณารักษ์ (สุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมเจติยาภินันท์ (นุกูล )
เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนธาตุเจดีย์
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูอุดรสุทธิธรรม
เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.
  พระครูโอภาสชัยรังษี (พิชัย )
เจ้าอาวาสวัดอรุณธรรมรังษี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์จันทคุณ (จันมี )
เจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรวนกิจ
เจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์โพธิชัย
เจ้าคณะตำบลห้วยสามพาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพิบูลย์รักษ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
รจจ.
  พระครูพิศาลธรรมรัตน์ (สม )
เจ้าคณะตำบลดอนกลอย
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูสถิตวิริยานุยุต (เพทาย )
เจ้าอาวาสวัดวารินดำรง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลธรรมรัต (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลย์สุทธิคุณ (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแดง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธพรหมคุณ
เจ้าคณะตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมีชัยท่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังสามหมอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประทีปรัตนคุณ (ชัยมงคล )
เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๓
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตสิริธรรม (ชัยวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดภูดิน
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐปัญญาภรณ์ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุตจันทสาร (ปานจันทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสว่างวราราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมพัฒนสุนทร (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่พัฒนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประภาตสิทธิคุณ (ไสว )
เจ้าอาวาสวัดศรีวิลัย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลญาณประยุต (เลื่อน โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวรวิวัฒน์ (นวพร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองกุงทับม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์ (สุวรรณ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรมงคลประยุต (บุญเสริม )
เจ้าคณะตำบลบะยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณสารรักษา (จันทบูล )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติรัตนคุณ (เขียน ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีธาตุ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประสิทธิ์กิตติสาร
เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิ
จอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมวชิรธรรม (วีระ )
เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสถิตสิริธรรม (ชาลี )
เจ้าอาวาสวัดนครศรีสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมนาถ (สนิท )
เจ้าอาวาสวัดป่าคำอ้อ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิชัยวัตร (กษเมณ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปทุมมงคลวัฒน์ (บัวขาว )
เจ้าอาวาสวัดบัวรพามังคลาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอัมพวันรัตนาภิรักษ์ (สมชัย )
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วอัมพวัน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติพุฒิสาร (บุดดี )
เจ้าอาวาสวัดจอมพล
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมธโรภาส (สมพาน )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุตอุดมกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทวิมล (สุดใจ จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุประมัญชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสิริวรรณ (ดำรงค์ศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสร้างคอม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลพุทธิธำรง (วีรพล )
เจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
จอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิเจติยานุรักษ์ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลหินโงม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุวิธานสุนทรกิจ (วทัญญู )
เจ้าคณะตำบลเชียงดา
เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยวนาภิรักษ์ (อุเทน อุทโย)
เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวชิรคุณ (รังษี วชิโร)
เจ้าคณะตำบลสร้างคอม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสธรรมวุฒิ (สุกรรณ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างบำเพ็ญผล
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิชัยสมาจาร
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรกิจวิบูล (บุญเหลี่ยม )
รองเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวรานุรักษ์ (หัด )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิจารณ์ (สมจิต )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองวัวซอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธำรงสุตาภรณ์ (สังคม สิรินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลหมากหญ้า
เจ้าอาวาสวัดไร่สรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๓)
  พระครูวิชิตธรรมรักษ์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดพิชิตมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมวนานุยุต (เทียม )
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจันทธรรมประยุต (เสงี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดเทพภูดิน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวินิตคุณวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตวิริยคุณ (สุเทพ วราโภ)
เจ้าคณะตำบลโนนหวาย
เจ้าอาวาสวัดโคกหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทรัตนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสุตคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลอูบมุง
เจ้าอาวาสวัดอูบมุงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองหาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิรินันทบรรหาร (บาง เขมานนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
จอ.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุธีธรรมธร (อำพล สุธีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม
รจอ.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมปัญญารัตน์ (จินดา ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านยา
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสกัลยาณวุฒิ (ทองพูล ฉฬภิญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิธรรมานุวัตร (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปทุมสราภิรม (วิษณุ )
เจ้าอาวาสวัดสระปทุม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสันติบุญญาทร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติปทุมาภรณ์ (สมชัย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลรัตโนภาส (วิลยู )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสีลาภรณ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิญาณโสภิต (อดิศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดธาตุดูกวัวอุศุภราช
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสารธรรมวิวัฒน์ (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลาราม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณวชิรวงศ์ (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูรังษีสุทธิญาณ (จันทร์สี )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรธรรมานุวัฒน์ (ยศพร )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลชัย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรธรรมประยุต (วิระชัย )
เจ้าอาวาสวัดเทพประทานพร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณรัตนาภิวัฒน์ (มณี อุตโม)
เจ้าคณะตำบลดอนหายโศก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวารี
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิมลปัญญากร (สมคิด ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพจน์วรนาถ (นคร )
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุจินดาภรณ์ (สมคิด จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมโฆสิต (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวรกิจ (สุรยันต์ )
เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทสาร (วสันต์ )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมจันทรังษี (สนิท )
เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เพ็งวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปทุมรักษ์ (สุภีร์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรคุณาธาร (เกรียงไกร ญาณวีโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดสระมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีรธรรมกิตติ
เจ้าคณะตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์อาจารคุณ
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทุมพรภัทรธรรม (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญารัตนวิมล (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลทับกุง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุตสุวรรณาภรณ์ (วิชัย ป.ธ.๓)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ (บุญเมือง ชวโน)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิต
จร.ชท. (๒๕๔๗)
  พระครูสันติสีลาจาร (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูกัลยาณ์วรานุกิจ (พิชิต )
เจ้าอาวาสวัดเทพชัยพร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริโชติคุณ (คำปัน ฉนฺทธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดสะอาดเรืองศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยธรรม
เจ้าคณะตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ธีราภรณ์ (บุญสร ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเพ็ญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโอภาสวีรวัฒน์ (บุญโฮม )
เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์ (ทศพร ธมฺมธิโร)
เจ้าคณะตำบลเพ็ญ เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ปุณณโชติ (ลำพอง ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๔
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูปิยโพธิวัฒน์ (คำพอง )
เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมสานติ์ (สมัชชินทร์ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวรสัจจาภิรม (สังเวียน )
เจ้าอาวาสวัดนาพูนทรัพย์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลจารุธรรม (กองมี )
เจ้าอาวาสวัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรมงคลรัตน์ (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพัชรธรรมสถิต (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมนิเวศน์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมคุณาธาร (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดกลางสามัคคี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวีราภรณ์ (คำกอง )
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ววราราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสรัตนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
เจ้าอาวาสวัดหลวงเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมคุต
รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปุณณโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรอุดมกิจ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนทีปานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิเศษมงคลการ
เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิริวัฒน์ (ณรงค์ฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลสิริธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสิริวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโพธานุรักษ์ (แพง สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสิริธรรม (สุดใจ สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงศ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชินวงศ์
เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปรัตโนภาส (เทียนชัย )
เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสีลาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธุราทร
เจ้าคณะตำบลสร้างแป้น เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองอุดรธานี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติสารสังฆคุณ (กิตติศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสารวิบูลย์ ( กิตฺติโสภณคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จต.ชอ
  พระครูสถิตเจติยานุรักษ์ (สมหวัง ธิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างอารมณ์
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตภัทรคุณ (ประพันธ์ ฐิตฺปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมาภิบาล (คำสิงห์ กลฺยานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูอรัญสารสุนทร (สงวน อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูอุดมธีรวัฒน์ (ดนุพงษ์ ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดสีหนาทศาสดาราม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตสุวรรโณภาส (แดง ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตูมคำ
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโพธิวรานุรักษ์ (อุ่น อาภาธโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิวราราม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุพจน์ธรรมาภรณ์ (ไวพจน์ วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสามพร้าว
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมโฆสิต (สำเนียง ฐานิสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ (สุริยา ญาณกโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิสิริวรรณ (อิทธิพล อินฺทวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด
เจ้าอาวาสวัดพุทธไพรวรรณ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุชินธรรโมภาส (พล )
เจ้าอาวาสวัดศรีอินทร์แปลง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอภินันท์มงคลธรรม (ชวลิต อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลนาดี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูวาปีวิชัยคุณ (วิชาญ วิชฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองยาง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลโพธิวัฒน์ (ถม อายุวฑฺฒโก)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยยาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูจันทสารวุฒิคุณ (ล้อม จนฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณเกษร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวโรภาส (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลกุดสระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างโนนยาง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมภัทรคุณ (เพชร สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดธรรมศิริบัณฑิต
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโสภณธรรมวิจัย ( กลฺยาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโบราณศรีราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมประสุต (ถาวร ถาวรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริคุณ ( สุตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณุทการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันทราภรณ์ ( วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทราราม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมภัทรภรณ์ ( สุภาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดสระบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสาธุกิจ ( สาธุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดศรีทัศน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดธรรมเสนาพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรสิริคุณ ( สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัจน์วโรดม ( สุวโจ)
เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูบูรพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวโนภาส ( อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านมืด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรกิตติญาณ ( กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลกุดสระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรสาธุกิจ ( ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวิทยานุกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลโพธิกิจ ( สมาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนวิมลกิจ ( ยานวโร)
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวิริยาภรณ์ ( วิริโย)
เจ้าอาวาสวัดอุ่มเม่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีร์สีลาคุณ ( คมฺภีโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีลาวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมคุณาธาร ( กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดงอุดมวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสโมธาน ( สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภัสสรกิตติคุณ ( ปภากโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์วนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสันติธรรม ( กรุโณ)
เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง
เจ้าอาวาสวัดสว่างสันติธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสิริธรรม (สำรวย สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนภู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทุมพิทักษ์ ( คมฺภีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตชัยธำรง (สนิท สุทฺธจิต​ฺโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านจั่น
เจ้าอาวาสวัดไชยราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์ ( จิตฺคปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีไพฑูรย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนสะอาด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ (สุวิทย์ )
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
เจ้าอาวาสววัดศิรินทราวาส
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอรุณธรรมกิจ (สุพรม )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิปัญญาคม (สำลี )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิรุฬห์มงคลกิจ (กิตติ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลสุวรรโณภาส (คำจันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูบูรพาสารสุนทร (ปราโมทย์ กตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูญาณวิโมกข์
เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
เจ้าอาวาสวัดจอมมะณีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติสาร
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณญาณประยุต (สุพล )
เจ้าคณะตำบลทมนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ (ทองพูล )
เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยวาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญาธรรมสาทร (คารมย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอไชยวาน
รจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอดุลธรรมถาวร (สำเนา ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสิทธิคุณ (อภิชาติ )
เจ้าอาวาสวัดกุษาวดี
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจิรธรรมาภิวัฒน์ (สมปอง )
เจ้าอาวาสวัดท่าศิลา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยสิทธิการ ( จนฺทวํโส)
เจ้าคณะอำเภอไชยวาน
เจ้าอาวาสวัดไชยนาถวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมกิจ (หยาด ฐิตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลไชยวาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรสีลโสภณ (เพชรดี มนาโป)
เจ้าคณะตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมชยาภรณ์ ( สุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาชัยสาร
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐมงคลวัฒน์ ( ฐิตวํโส)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกุดจับ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอดุลธรรมโกศล (สุรชัย อาจารเชฏฺโฐ)
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ (ศราวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลปะโค (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกุมภวาปี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณจริยาทร (คำบุ )
เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี - ประจักษ์ศิลปาคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจดีย์
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูปิยเจติยาทร (คมสันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูไพศาลเจติยารักษ์ (ผดุง )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ - ห้วยเกิ้ง (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูจันทศีลคุณ (สายันต์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูชิโนวาทธำรง (ชาญณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมภรณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลปัญโญภาส (ชาญวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูนิมิตรเมธากร (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลพันดอน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธวัชรคุณาภรณ์ (ธวัชชัย )
เจ้าคณะตำบลแชแล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณกิตติธรรม (สุพล สีลธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี - ประจักษ์ศิลปาคม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรสุขวัฒน์ (สุข )
เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลบวรกิจ (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลกุมภวาปี - อุ่มจาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกู่แก้ว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ปัญญา )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณสมณกิจ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติอุดมญาณ (ไมล์ )
เจ้าคณะตำบลคอนสาย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวรรณปัญญาคม (ถิรคุณวิสิษฎ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอทุ่งฝน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอุดมธรรมโกศล (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูวุฒิคณารักษ์ (ชูศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวินัยสารวิมล (สุเทพ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนคำ
ผจร. (๒๕๖๒)

 

อำเภอนายูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบริหารสมาธิคุณ (คำสด )
เจ้าคณะตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสารธรรม (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูจิตตภาวนาญาณ (ชารี ถิรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนายูง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๓๙)

 

อำเภอน้ำโสม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิบูลธรรมโกศล (ทองทศ )
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุวิมลพัฒนาทร (นิยม )
เจ้าอาวาสวัดป่าท่าวารีศรีสาคร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินิตธรรมากร (วินิจ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแวง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี มงฺคโล)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าโสม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรวุฒิธรรม (คอนชัย )
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมปัญญาโสภณ (ธงศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านหยวก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมรังสี (ศิลป์ชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านดุง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูไพศาลรัตนานุรักษ์ (ทองใบ เขมจิตโต)
เจ้าคณะตำบลศรีสุทโธ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีผดุงวัฒนา
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิชัยธรรมคุณ (มีชัย )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหิน
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปัญญาสีลาจาร (อุสา )
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนชัยศิลป์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอินทปัญญาภรณ์ (สัมพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลนาไหม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณปัญญาคม (สมจิตร ทนฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบวรธรรมวิสุทธิ์ (บัวเรียน ปวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงเย็น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสีลาจาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวินัยปัญญาคุณ (บัวทอง )
เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านผือ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ
ทป.จอ.ชพ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูบริหารมงคลธรรม (ดำรง )
เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาสีลคุณ (สังคม )
เจ้าอาวาสวัดป่าสาระวารี
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวรธรรมานุกิจ (สันทัด )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองกบนาแมน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูมงคลธรรมโชติ (สีใส )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำหีบ
จร.ชต. (๒๕๕๙)
   พระครูอดุลธรรมประภาส (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลคำด้วง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรธรรมานุวัตร (มงคล )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรสีลสมาจาร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลหายโศก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกวิทสังฆการ (อรรฆวรรธน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมรักขิต (วีรพล )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอพิบูลย์รักษ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวัชรธรรมประยุต (บุญช่วย )
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอวังสามหมอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเขมปัญญาภรณ์ (ปัญญา เขมรโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูวิศิษฐธรรมรักษ์ (ทองสัย )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่พรหมวิหาร
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอศรีธาตุ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรวิมลกิจ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดป่าเหวไฮ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูอมรมงคล (เจริญ อมโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูวังทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสารธรรมประกาศ (ปรภาส )
เจ้าอาวาสวัดป่าพอก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูพีระจิตรโกศล (อ่อนจันทร์ โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศาสนกิจสุนทร (จำรัส )
เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปฏิภาณธรรมวาที (อัศวิน ฐิตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสร้างคอม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอหนองวัวซอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จอ.ชท.
   พระครูอุดมธรรมโกศล (อำคา )
เจ้าคณะตำบลน้ำพ่น (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูเขมกาญจโนภาส (สุพรรณ )
เจ้าอาวาสวัดภูตะเภาทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูจันทปัญญาคุณ (คำมี จนฺทปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัศรสิริคุณ (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมคุณ (มงคล )
เจ้าคณะตำบลอูบมุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองหาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอรรถกิจสุนทร (อรรถพล )
เจ้าคณะอำเภอหนองหาน (ธ)
จอ.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูภาวนากิจวิธาน (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนาคำ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูบวรธรรมสาร (ประสาร อิฎฺฐวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหาน (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูปุญญวรากร (อาคม )
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปรีชาญาณมงคล (ปริญญา )
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูรัตนสีลคุณ (รัตนรังษี )
เจ้าคณะตำบลหายโศก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสิริศาสนกิจ (ไชโย )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบวรธรรมชัย (บวร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ากัลยาณมิตร
ผจร. (๒๕๖๒)

 

อำเภอเพ็ญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรธรรมปฏิภาณ (รังสัน )
เจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสิทธิชยากร (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมวินิฐ (ทองคูณ )
เจ้าคณะตำบลเพ็ญ - สุมเส้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองอุดรธานี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูศาสนูปกรณ์ (จูมจี )
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูสารธรรมคุณาธาร (บุญเติม )
เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ (วิชาน อภิชาโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอุดรปัญญาคุณ (สุพจน์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองทอง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูเมธีธรรมนิติ (จันทร์หอม ชิตเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูประสิทธิธรรมานุศาสน์ (สมใจ )
เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไชยาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูสิริธรรมปคุณ (ธวัช สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูโฆษิตธรรมคุณ (ไชยวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สมจิตร โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าดำรงธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูโกศลกิจจาภรณ์ (บรรจง )
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมชัยเมธี (ประครอง )
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอมรธรรมธารี (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสมาธิโพธิคุณ (สมุทร )
เจ้าคณะตำบลโนนสูง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมสาร (สามารถ )
เจ้าคณะตำบลนาข่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสาทรพุทธศาสตร์ (อุเทน )
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวุฒิปัญญาภรณ์ (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์ (สายัณห์ ธมฺมสิริ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอกุดจับ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโพธิธรรมสังวร (ทองใบ กนฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนสะอาด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูถาวรธรรมโกศล (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว - สีออ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลสีลาจารย์ (สงวนศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยวาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอดุลสุนทร (วิมล )
เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อแก้ว
จร.ชท.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูสมาธิวิริยปัญญาภรณ์ (วิโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลไชยวาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อตฺตมโน)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook