ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอท่าบ่อ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริธีรคุณ (สุนทร ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมสถิต (ไพบูลย์ ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลกองนาง เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมจันทสาร (ชิตพิเชฐ จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิวรรณาภรณ์ (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิธรรมโสภิต (ดุสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีวิไล
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูประทีปคุณสาร (หนูวา )
เจ้าอาวาสวัดเทพมีชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลศาสนธำรง (ประศาสตร์ )
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์สันติธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรสีลวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลวิสุทธิ์ (สุจริต ปิยสีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสราภิรม
เจ้าคณะตำบลท่าบ่อ
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรานุวัตร
เจ้าคณะตำบลโพนสา
เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิคุณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสิรินันท์
เจ้าคณะตำบลกองนาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณชัยวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโคกคอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรธรรม (ยงยุทย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองนาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมาภิรม
เจ้าคณะตำบลบ้านถ่อน
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์กิตติสาร
เจ้าอาวาสวัดสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิเมธาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอรัตนวาปี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์ (อุทิศ ชินวํโส)
เจ้าคณะตำบลรัตนวาปี เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนทีธรรมสุนทร (สมคิด )
เจ้าอาวาสวัดเปงจานคราราม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมนาถ (พีระพล )
รองเจ้าคณะตำบลนาทับไฮ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสังวรอัตตานุยุต (อร่าม )
เจ้าอาวาสวัดสีหราช
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวาปีธรรมาภรณ์ (บุญโฮม )
เจ้าอาวาสวัดราชโพนเงิน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลรัตนคุณ (เพ็ง )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นุกูล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอรุณรัตนาภิรักษ์ (กลอน )
เจ้าอาวาสวัดวารีภิมุข
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวีรกิจพิทักษ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
เจ้าอาวาสวัดหนองคอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยสารธรรม
รองเจ้าคณะตำบลพระบาทนาสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณรัตนสุนทร
เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิสิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีสุนทรฉันท์ (สนามชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลศรัทธาภรณ์
เจ้าคณะตำบลรัตนวาปี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนธรรมสาทร (สาลี )
เจ้าคณะตำบลโพนแพง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสีลาจาร
เจ้าคณะตำบลบ้านต้อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสิริวุฒิ
เจ้าคณะตำบลนาทับไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวิธาน
เจ้าคณะตำบลพระบาทนาสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีเชียงใหม่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปทุมธรรมสถิต (ฉลวย สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดหาดปทุม
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติจันทคุณ (แสงจันทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองปลาปาก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรเมธาภรณ์ (อัตถาพร )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวชิรกิจจาภรณ์ (ศุภชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจียมปรางค์
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูรัตนเจติยาภิบาล (ราชันย์ )
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประภาตโพธิรัตน์ (สำรอง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสวาดโพธาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสีตลาภิรม
รักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดศรีเชียงใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรกิตติคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดธาตุดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สุมงคล
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิกิจสารคุณ
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิรัตนโชติ
เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวราภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองปลาปาก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์ (สงค์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าทรายสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาจารสุนทร (ถวิล )
รองเจ้าอาวาสวัดสุมงคลมังคลาราม
รจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอสระใคร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปทุมสิริธรรม (ก่อง )
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูประทีปวีรวัฒน์ (เส็ง ชาตวีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตธรรมานุกิจ (สถิตย์ สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคอกช้าง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสุทธิโกศล (ชมภู )
เจ้าอาวาสวัดอุดมรุกขชาติ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอสระใคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรมธัช
เจ้าคณะตำบลสระใคร เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆกิจปัญญาโชติ (สีทน )
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญสังฆกิจ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสังคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอัครชยาภรณ์ (เลิศชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าสองคอน
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูประทีปธรรมมงคล (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลผาตั้ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีมงคล
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตธรรมานุวัตร
รักษาการเจ้าคณะอำเภอสังคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยนาถ
รองเจ้าคณะอำเภอสังคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลผาตั้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวิริยกิจ
เจ้าคณะตำบลสังคม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลสังคม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลนางิ้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฝ้าไร่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมวราภิวัฒน์ (บุญสิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมพร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสมบูรณ์วราสัย
รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จันทรังษี
รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีมงคลธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธวงศ์บริรักษ์
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุทธวงษ์วราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีสุวรรณเขต (สนั่น )
เจ้าคณะตำบลเฝ้าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์รัตนสุวรรณ
เจ้าคณะตำบลวังหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองหนองคาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวรรณสารโกวิท (สำเริง สุจารี ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
รองเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน
ทจอ.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ (ทองสินธุ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๖)
  พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุกูลศิลาเขต (มณเฑียร มหิสฺสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุญาณโสภิต (วิรัช วีรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
จต.ชอ (๒๕๕๒)
  พระครูประดิษฐ์จริยวัฒน์ (เกียรติศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองหมี
จต.ชอ (๒๕๕๖)
  พระครูอมรธรรมโมภาส (ชม โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
จร.ชอ.
  พระครูประทีปเจติยาภิบาล (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบุ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปิยธรรมพาที (ไพร้อต )
เจ้าอาวาสวัดมีชัยทุ่ง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูประโชติสุตคุณ (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดสายชลมณฑาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติโสภณกิจ (วรพรต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญวิหารธรรม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติธรรมานุกิจ (อัมรินทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านบอน
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาธรรมโกศล (สงัด )
เจ้าอาวาสวัดเนินพระเนาวนาราม
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูสัทธาธรรมาภิรม (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสนทนาธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิมลธรรมประดิษฐ์ (พิทูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดเทพพลประดิษฐาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมโฆสิต (เดชศักดิ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโสตถิธรรม
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสารกิจ (อำนาจ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลาธิคุณ (ถวิล )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตรัตนาภรณ์ (สุดใจ )
เจ้าคณะตำบลมีชัย
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลหาดคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมานุยุต (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลหินโงม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมภัทรกิจ
เจ้าคณะตำบลกวนวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกิจจานุกิจ
เจ้าคณะตำบลเวียงคุก
เจ้าอาวาสวัดกุศลนารี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมฐิติคุณ
เจ้าคณะตำบลปะโค
เจ้าอาวาสวัดชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภัสสราภิราม
เจ้าคณะตำบลวัดธาตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณพัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลวัดธาตุ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโพนสว่าง
เจ้าอาวาสวัดโชคอำนวยพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสิริกิจ
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ โกวิโท)
เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๕๔)

 

อำเภอโพธิ์ตาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกันตคุณาจาร (วงษ์สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลโพนทอง เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูปิยธรรมวัตร (พงษ์ชัย ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลด่านศรีสุข เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหัวด่าน
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมานุสิฐ (แดง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสังวร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมนิเทศ (สุเทศ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาธรรมวัตร
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทธรรมโสภิต
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิราภิมณฑ์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีโพธิรักษ์
เจ้าคณะตำบลโพนทอง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโพนพิสัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมรัตนรังษี (บรรจบ )
เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิสารญาณ (บง )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสุพัฒน์สีลคุณ (บำรุง )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ (บุญเทอม )
เจ้าคณะตำบลชุมช้าง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดท่าลี่ศรีสะอาด
จต.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูบุญกิจจาภิรม (อารย์ )
เจ้าคณะตำบลชุมพล เขต ๕
เจ้าอาวาสวัดภิรมยาราม
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูมงคลปิยสุนทร (อุ่นคำ )
เจ้าอาวาสวัดสมสะอาด
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุมังคโลภาส (เพลิน )
เจ้าอาวาสวัดนาคประดิษฐ์มีชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปทุมรัตนพิสัย (บัวศรี )
เจ้าอาวาสวัดผดุงสุข
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลโพธิสุนทร (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมพร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประพัฒน์จันทคุณ (อุทัย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกลุ่มพัฒนา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมกิตติสุนทร (วันนา )
เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมพร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเทวธรรมาภิราม (แท่ง )
เจ้าอาวาสวัดเทพาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมปคุณ (ดวง ปคุณธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดจอมนาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลศาสนกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดสมุหนาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณขันติคุณ (อภิชัยเดช )
รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมณีโคตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิปัญญาโสภณ
เจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพินิต
เจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินัยวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสร้างนางขาว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรสุตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาโสภณ
เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตอิสสรธรรม
เจ้าคณะตำบลเซิม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโชติธรรม
เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิสารธรรม
เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรรณเจติยาทร
เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสมาจาร (บุญเหลือ อกิญฺจโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวีรคุณ
เจ้าอาวาสวัดสุขประชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิรธำรง (จันทร์ธง )
เจ้าอาวาสวัดจอมเพชร
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอท่าบ่อ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุธีวรญาณ (อุทัย นาคเสโน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูปภัสสรธีรคุณ (แรง )
เจ้าคณะตำบลโคกคอน (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (จำลอง )
เจ้าอาวาสวัดศิริอุปถัมภ์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพุทธิธรรมโสภณ (สุพจน์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ - บ้านว่าน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิโรจน์ธรรมคุต
เจ้าคณะตำบลน้ำโมง - นาข่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอรัตนวาปี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณธรรมคุณากร (สมนึก )
เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีเชียงใหม่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุภัทรธรรมานันท์ (สุนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูมงคลญาณโสภณ (บุญทวี สีตฺจิตโต)
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก - สระใคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิสุทธิธรรมรังษี (รัชตะ )
เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสระใคร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอสังคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอสังคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฝ้าไร่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรจันทรังษี (ประกาย สุจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลจุมพล (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูนิติสารธรรมคุณ (ละเอียด )
เจ้าคณะตำบลเฝ้าไร่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองหนองคาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูภัทรธรรมคุณ (พีรณัฐ )
เจ้าอาวาสวัดดอนมนต์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูปริยัติสารโสภิต (วันชัย )
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณสิทธิคุณ (คำมูล )
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว - หนองปลาปาก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูคุณสารโสภณ (วีระ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกศลสมณคุณ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโพธิ์ตาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอโพนพิสัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook