ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครราชสีมา - พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครราชสีมา

มหานิกาย

 

อำเภอขามทะเลสอ

วัด เจ้าอาวาส
วัดขามทะเลสอ  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอิสสริการาม  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีจาน  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขุ่น  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพชรประทุมวันต์  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกแฝก  ตำบลขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุ่มพะยา  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนมะเกลือ  ตำบลบึงอ้อ
จร. พระครูประภาตธรรมพิทักษ์ (บำรุง)
วัดนิมิตรประชาราม  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงสมบูรณ์  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงอ้อ  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุทธธรรม  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาล  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โนนตาล  ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันดุง  ตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงธรรมโคกแขวน  ตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกแขวน  ตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโตนด  ตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกก  ตำบลหนองสรวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะครอง  ตำบลหนองสรวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสรวง  ตำบลหนองสรวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำฉ่า  ตำบลโป่งแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนน  ตำบลโป่งแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีสโมสร  ตำบลโป่งแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วง  ตำบลโป่งแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกกระหาด  ตำบลโป่งแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งบูรพาราม  ตำบลโป่งแดง
จร. พระอธิการไสว ฐานวีโร

 

อำเภอขามสะแกแสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดขาม  ตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนามาบ  ตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคู  ตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนุก  ตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุละกอ  ตำบลขามสะแกแสง
จร. พระครูศรีวิริยาภรณ์ (วิริยะ พุทฺธวิริโย ป.ธ.๖)
วัดหนองจาน  ตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหญ้าคา  ตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชีวึก  ตำบลชีวึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์  ตำบลชีวึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนผักชี  ตำบลชีวึก
จร. พระครูอิสสรธรรมวิจิตร (โกศล)
วัดดอนพะงาด  ตำบลพะงาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะแกแสง  ตำบลพะงาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวฟาน  ตำบลหนองหัวฟาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโจด  ตำบลหนองหัวฟาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกคูขาด  ตำบลหนองหัวฟาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนมะเกลือ  ตำบลหนองหัวฟาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพรั้ง  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านห้วย  ตำบลเมืองนาท
จร. พระครูพิมลธรรมานุวัตร (บริบูรณ์ อาภสฺสโร)
วัดบ้านเสมา  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเหนือ  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรัทธาธรรม  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์นามาบ  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไร่  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองนาท  ตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโก  ตำบลเมืองเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมเมืองทอง  ตำบลเมืองเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคูเมือง  ตำบลเมืองเกษตร
จร. พระครูสุวรรณธรรมประคุณ (ทองอยู่)
วัดหนองไผ่  ตำบลเมืองเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเกษตร  ตำบลเมืองเกษตร
จร. พระครูสุตธรรมประภาต (สาย ป.ธ.๓)
วัดครึมม่วง  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโก  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านงิ้ว  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแจง  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพมงคล  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเมือง  ตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอคง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านขาม  ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโจด  ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งตะครอง  ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปริยัติไพศาล  ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกตะหนอด  ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสีฟัน  ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่สามัคคี  ตำบลคูขาด
จร. พระครูประโชติธรรมภาณ (เชื่อง พฺรหฺมโชโต)
วัดบ้านงิ้ว  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเหล่า  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปอบิด  ตำบลคูขาด
จร. พระครูสถิตปัญญาธรรม (บุญเที่ยง พุทฺธญาโณ)
วัดสีมาวนาราม  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหว้า  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองคง  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเสี่ยว  ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนใหญ่  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนิมิต  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสี่เหลี่ยม  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแขม  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรโยง  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโกโคก  ตำบลตาจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาจั่น  ตำบลตาจั่น
จร. พระครูสุทธิปุญญาคม (ประจักร์)
วัดตาชู  ตำบลตาจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุหญ้าคา  ตำบลตาจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปัญญาคุณ  ตำบลตาจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวทุ่ง  ตำบลตาจั่น
จร. พระครูธรรมภาณสุนทร
วัดโคกตะพาบ  ตำบลตาจั่น
จร. พระครูอุทัยธรรมพินิต
วัดโนนพลกรัง  ตำบลตาจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลตาจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทะแยง  ตำบลบ้านปรางค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโกน้อยวนาราม  ตำบลบ้านปรางค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับมะขาม  ตำบลบ้านปรางค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านปรางค์  ตำบลบ้านปรางค์
จร. พระครูศีลคุณวิสุทธิ์ (ชูชีพ เตชสีโล)
วัดประคำอารามศรี  ตำบลบ้านปรางค์
จร. พระครูโสภณธรรมรัต (ทนงศักดิ์ ฐิตโสภโณ)
วัดป่าปรางค์ทอง  ตำบลบ้านปรางค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิทธาราม  ตำบลบ้านปรางค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะหลุกม่วง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตากิ่ม  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองหญ้าขาว  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าติกขาราม  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพลวง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไห  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนกลาง  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลุกน้ำขาว  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหมัน  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมทอง  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทราย  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันถาวร  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญศรี  ตำบลหนองมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระถิน  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคอนเมือง  ตำบลเทพาลัย
จร. พระครูปัญญาภิวัฒนคุณ (จตุรงค์ จนฺทปญฺโญ)
วัดตะคร้อ  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนนางคลาน  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวัด  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงบริบูรณ์  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวโคก  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกแปะ  ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนดู่  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคร้อ  ตำบลเมืองคง
จร. พระครูอาทรกิตตยารักษ์ (อนันต์)
วัดสหมิตรวนาราม  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบง  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเพ็ด  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนน  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาล  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพิมาน  ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลุกสาหร่าย  ตำบลโนนเต็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองหลาง  ตำบลโนนเต็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกก  ตำบลโนนเต็ง
จร. พระครูพิพัฒนสีลานุยุต (นิวัฒน์)
วัดหนองกระทุ่มเตียน  ตำบลโนนเต็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวกระจาย  ตำบลโนนเต็ง
จร. พระครูศรีพัชรคุณ (วิเชียร วชิรปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดหนองอ้ายอู๊ก  ตำบลโนนเต็ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอครบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านหนองต้อ  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหญ่  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหิมพานต์  ตำบลครบุรี
จร. พระครูวรธรรมากร (บุญมี)
วัดหนองโสน  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใหญ่  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใหญ่พัฒนา  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหมืองตะโก  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสุข  ตำบลครบุรี
จร. พระครูสิทธิปัญญาคุณ (สมหวัง)
วัดโกรกสำโรง  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โกรกสำโรง  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรโยง  ตำบลครบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดครบุรี  ตำบลครบุรีใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุ้มครอง  ตำบลครบุรีใต้
จร. พระครูวีรธรรมพินิต (เบ้า)
วัดซับก้านเหลือง  ตำบลครบุรีใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับยาง  ตำบลครบุรีใต้
จร. พระครูสุวรรณธรรมโกศล
วัดหนองหว้า  ตำบลครบุรีใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโสน  ตำบลครบุรีใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจระเข้หิน  ตำบลจระเข้หิน
จร. พระสุขุมธรรมวาที (บุญ อคฺควณฺโณ)
วัดตลิ่งชัน  ตำบลจระเข้หิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างหนองแวง  ตำบลจระเข้หิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อยมูลบน  ตำบลจระเข้หิน
จร. พระครูบรรพตปัญญากร (สุทีป)
วัดชัยพฤกษ์ประชาราม  ตำบลตะแบกบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจาน  ตำบลตะแบกบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโคพรหมนิมิต  ตำบลตะแบกบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิตรวิทยาราม  ตำบลตะแบกบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรแก้ว  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวกวนาราม  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอำภาผล  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่งาม  ตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบตะโกเอน  ตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับระวิง  ตำบลลำเพียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแคทราย  ตำบลลำเพียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลลำเพียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโปร่งสนวน  ตำบลลำเพียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนหอม  ตำบลสระว่านพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุหว้า  ตำบลสระว่านพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาราษฎร์บำรุง  ตำบลสระว่านพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระว่านพระยา  ตำบลสระว่านพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหินดาด  ตำบลสระว่านพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเมา  ตำบลสระว่านพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนารากอรพิมพ์  ตำบลอรพิมพ์
จร. พระสมุห์ บุญสืบ ปภสฺสโร
วัดหนองเสือบอง  ตำบลอรพิมพ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรพิมพ์  ตำบลอรพิมพ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำวัวแดง  ตำบลเฉลียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าศิลาอาสน์  ตำบลเฉลียง
จร. พระครูโสภณธรรมขันธ์ (สมภพ ขนฺติธโล)
วัดศิริเฉลียง  ตำบลเฉลียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมตตาราษฎร์  ตำบลเฉลียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกรวด  ตำบลเฉลียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกแขวน  ตำบลเฉลียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนกรูด  ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมุทรการ  ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะค่า  ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองรัง  ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหิน  ตำบลแชะ
จร. พระครูพิศาลธรรมประคุณ (ประมวล)
วัดโนนมะขามป้อม  ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับเจริญ  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตะเคียน  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเขาคงคา  ตำบลโคกกระชาย
จร. พระครูวิสุทธิวีราภรณ์ (ดุรงค์ฤทธิ์ มหาวีโร)
วัดมะค่า  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบกราด  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสาระเสร็จ  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโบสถ์  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมทุ่งสว่าง  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระชาย  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกใบบัว  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกุ่ม  ตำบลโคกกระชาย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอจักราช

วัด เจ้าอาวาส
วัดขามน้อย  ตำบลคลองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพลอง  ตำบลคลองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์เจริญ  ตำบลคลองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนารายณ์  ตำบลคลองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวยอดแก้ว  ตำบลคลองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต็ง  ตำบลคลองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรทอง  ตำบลคลองเมือง
จร. พระครูมงคลโสตถิวัฒน์ (สวัสดิ์)
วัดตะกุดเครือปลอก  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคล้า  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนกกวัก  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวกลาง  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพฤกษ์  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพลวง  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองหลาง  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตูม  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาอิสิวนาราม  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวตะแบง  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมโนรมย์  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหมต่ำ  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหมสูง  ตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาเงิน  ตำบลศรีละกอ
จร. พระครูเกษมศีลาภรณ์ (บัญญัติ เขมสีโล ,ดร.)
วัดบ้านช่องโค  ตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละกอ  ตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีสุก  ตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาพรม  ตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนไม้แดง  ตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามหนองปืด  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังวารี  ตำบลสีสุก
จร. พระครูพิสุทธิ์สีลาจาร (สมคิด)
วัดศรีสุข  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนป่าภาวนาธรรม  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลสีสุก
จร. พระครูเวฬุจารุธรรม (สัมฤทธิ์)
วัดหินมงคล  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสุภาราม  ตำบลสีสุก
จร. พระครูสุภาจารนิวิฐ
วัดศรีมงคล  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิการาม  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนกคุ่ม  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้าปล้อง  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแมว  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพะไล  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเต็ง  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาโยย  ตำบลหนองพลวง
จร. พระครูประภาตนิติสาร (แจ่ม)
วัดหนองพลวง  ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสถิตนิเวศ  ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกพระ  ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนปอ  ตำบลหินโคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจรเข้หิน  ตำบลหินโคน
จร. พระครูพิสิฐสีลาจาร (บุญยงค์)
วัดหนองตะครอง  ตำบลหินโคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวละเลิง  ตำบลหินโคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินโคน  ตำบลหินโคน
จร. พระครูจันทสารประยุต (ทองศิลป์)
วัดหินโคนพัฒนา  ตำบลหินโคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเสมา  ตำบลหินโคน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมพวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดตลาดชุมพวง  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตาล  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไตรสิกขา  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันธ์เจริญ  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิกุลทอง  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวการาม  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแดง  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าจั่น  ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หนองบัวรี  ตำบลชุมพวง
จร. พระครูจันทปทุมาภรณ์ (ดวง)
วัดตลาดไทร  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาพัฒนาราม  ตำบลตลาดไทร
จร. พระครูประชาพัฒนากร (จำนงค์)
วัดป่าอนุรักษ์หนองแวงน้อย  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมังคลาราม  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระประทุม  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองห้อง  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์บำรุง  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนดู่  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีบรรจง  ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองธรรมาราม  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุ่งวทาราม  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระประดู่  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอากาศ  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรมาราม  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะคลอง  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนกคู่  ตำบลท่าลาด
จร. พระครูสมัครธรรมวิบูล (คำพอง)
วัดหนองปรือแก้ว  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะท่าลาด  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนซาด  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรังน้อย  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทองอัมพวัน  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สุขาราม  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อัมพวัน  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามขุนร่ม  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละโว้  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาสนาราม  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าประสุข  ตำบลประสุข
จร. พระครูกิตติสารประโชติ (เปล่ง กิตฺติสาโร)
วัดโชติการาม  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศาลาบ้านแท่น  ตำบลประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือสมอ  ตำบลสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหว้า  ตำบลสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าตาดำ  ตำบลสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกหินช้าง  ตำบลสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลราษฎร์บำรุง  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชดำเนิน  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองไผ่  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสุกร  ตำบลหนองหลัก
จร. พระครูสารวุฒิกร (ฉัตร)
วัดฐานราษฎร์ดำรง  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวกวาโย  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาหร่าย  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนาดี  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองรกฟ้า  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเจ้าเรือน  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแดง  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไร่  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุภัยภาคิกาวาส  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตูม  ตำบลโนนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลโนนยอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลโนนยอ
จร. พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์
วัดอโสการาม  ตำบลโนนยอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับรักษ์  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุปผาราม  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสง่าวนาราม  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสง่าโนนหาด  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างชุมพวง  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองทุ่ม  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหว้า  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองยาง  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสูง  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรังน้อย  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอด่านขุนทด

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุดพิมาน  ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนหักใหญ่  ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนน้อย  ตำบลกุดพิมาน
จร. พระครูพีรเดชธำรง (วีระ)
วัดบ้านไร่  ตำบลกุดพิมาน
จร. พระภาวนาประชานาถ วิ. (นุช รตนวิชโย)
วัดสำนักพิมาน  ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระเทียมเหนือ  ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่แสนสุข  ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนหักน้อย  ตำบลด่านขุนทด
จร. พระครูโกศลมงคลวิถี (ศรี)
วัดบ้านหาญ  ตำบลด่านขุนทด
จร. พระครูศรีปริยัติพิธาน (สมาน ฐานุตฺตโร ป.ธ.๖)
วัดศาลาลอย  ตำบลด่านขุนทด
จร. พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลด่านขุนทด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกรักษ์  ตำบลด่านขุนทด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ด่านขุนทด  ตำบลด่านขุนทด
จร. พระอธิการท้วม ปิยาจาโร
วัดใหม่เจริญสุข  ตำบลด่านขุนทด
จร. พระครูวิจิตรบุญญวัฒน์ (เจิม)
วัดบ้านน้อย  ตำบลด่านนอก
จร. พระครูปิยสีลวิฑูร (อำนวย)
วัดมะขามน้อย  ตำบลด่านนอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านใน  ตำบลด่านใน
จร. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)
วัดบ้านพระ  ตำบลด่านใน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบง  ตำบลด่านใน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวช้างชัยรังสี  ตำบลด่านใน
จร. พระครูคชสารวรานุสิฐ (วรวิทย์)
วัดกุดม่วง  ตำบลตะเคียน
จร. พระครูโอภาสวรคุณ (น้อย อาภากโร)
วัดดงกระสัง  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียน  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนใหญ่  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหินลาด  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมอสูง  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพังโพด  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองละมั่ง  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินหล่อง  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกลึก  ตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดโดก  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจงกอ  ตำบลบ้านเก่า
จร. พระครูปริยัติวรญาณ (สอาด ป.ธ.๓)
วัดบ้านกลาง  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเก่า  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเริง  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังโป่ง  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพัง  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูขาดเหนือ  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูขาดใต้  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านระไหว  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลุ่ง  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแปรง  ตำบลบ้านแปรง
จร. พระครูพิพัฒน์จันทสาร
วัดฝายโบสถ์  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวโคก  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลบ้านแปรง
จร. พระมหารุ่งเรือง ขนฺติสโห ป.ธ.๓
วัดเสลาวุฑฒาราม  ตำบลบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอน  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพันชนะ  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันชนะ  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบกราด  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวะระเวียง  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพลวง  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสง่า  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งกระสัง  ตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระจรเข้  ตำบลสระจระเข้
จร. พระครูพิศิษฎ์นวการ (สุข)
วัดดอนตะแบง  ตำบลสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านนอก  ตำบลสระจรเข้
จร. พระครูใบฎีกา หันศา ปริปุณโณ
วัดบ้านหลุง  ตำบลสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละเลิงพิมาน  ตำบลสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสาร  ตำบลสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระทุ่มโพรง  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกราด  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขุยคูเมือง  ตำบลหนองกราด
จร. พระครูสิริจันทวิชัย (สะอาด)
วัดหนองแหน  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโสน  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะลอย  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ชัยพฤกษ์  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ศรีสุข  ตำบลหนองกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดน้ำใส  ตำบลหนองบัวตะเกียด
จร. พระครูพิมลชลเขต (สนิท)
วัดจะบู  ตำบลหนองบัวตะเกียด
จร. พระครูสุตวรประสิทธิ์ (สิทธิพร ชวนปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดดอนมุกมัน  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวารีสุทธาราม  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระขี้ตุ่น  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามกลุ่มพัฒนา  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระเทียมใต้  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวตะเกียด  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองตะโก  ตำบลหนองบัวตะเกียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนระเวียง  ตำบลหนองบัวตะเกียด
จร. พระครูสุนทรกิจวิมล (ทองใบ กิตฺติภทฺโท)
วัดคลองแคเหนือ  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองบัว  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเขื่อน  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคลบุญญาราม  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแต้อุดมสุข  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยดินดำ  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งตะคร้อ  ตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนป่าโอป  ตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแต้ว  ตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแดง  ตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวนา  ตำบลหนองไทร
จร. พระครูโสภิตบุญญเขต (สุริยะ)
วัดโคกสามัคคีเก่า  ตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับพลูใหญ่  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเต่า  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อยพัฒนา  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาร่วมสามัคคี  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใหญ่  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยบง  ตำบลห้วยบง
จร. พระครูพัฒนกิจจานุยุต (อ่าง)
วัดหินเพิงเหนือ  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินเพิงใต้  ตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดนางทอหูก  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค่ายทะยิง  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทราราม  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าขี้เหล็ก  ตำบลหินดาด
จร. พระครูปราโมทย์ธรรมรส (พิสิฐ)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปราสาท  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีบุญเรือง  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยจรเข้  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินดาด  ตำบลหินดาด
จร. พระครูภาวนาสุตาลังการ (พจชง จนฺทสาโร ป.ธ.๓)
วัดหินดาดเหนือ  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนขี้ตุ่น  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองแคใต้  ตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงมะเกลือ  ตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนสายทอง  ตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเต็ง  ตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเมือง  ตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบัวลาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดขามป้อม  ตำบลบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมวนาราม  ตำบลบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหวาย  ตำบลบัวลาย
จร. พระครูสุตธรรมพินิต (บุญมี ป.ธ.๓)
วัดวังโพน  ตำบลบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวลาย  ตำบลบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสง  ตำบลบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคึมมะอุ  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคึมมะอุ  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจาน  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองผือ  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวง  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฝาผนัง  ตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระน้ำเที่ยง  ตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเรือ  ตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชตุดรวนาราม  ตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพ็ดน้อย  ตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาดิน  ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยม่วง  ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันไชยมาตร  ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนค้อ  ตำบลโนนจาน
จร. พระครูพิสณฑ์รัตนากร (ทองปาน)
วัดโนนดู่  ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเสี้ยว  ตำบลโนนจาน
จร. พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์
วัดโพธิ์ศรีวนาราม  ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบัวใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดคูมะค่า  ตำบลกุดจอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแร้ง  ตำบลกุดจอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านงิ้ว  ตำบลกุดจอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโข่  ตำบลกุดจอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อยช้างรัตนาราม  ตำบลกุดจอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนคนฑา  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหญ้าคา  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหว้าเอน  ตำบลขุนทอง
จร. พระมหาวินัย สิริจนฺโท
วัดหนองโดน  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพียไซย์ดอนกระชาย  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลาง  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสี  ตำบลขุนทอง
จร. พระครูประสิทธิมงคล (สมศรี)
วัดโสกงูเหลือม  ตำบลขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยศิริสังฆาราม  ตำบลดอนตะหนิน
จร. พระครูมงคลชัยวุฒิ (แต้ม)
วัดน้ำบ่าวนาราม  ตำบลดอนตะหนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม  ตำบลดอนตะหนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุภณ  ตำบลดอนตะหนิน
จร. พระครูพิศาลปัญญาวุธ (พูน ปญญาวุโธ)
วัดศิริมงคล  ตำบลดอนตะหนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคลชัย  ตำบลดอนตะหนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนหัน  ตำบลด่านช้าง
จร. พระครูปทุมวัชรคุณ (วัชรินทร์)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระไผ่  ตำบลด่านช้าง
จร. พระครูเวฬุสรารักษ์ (พรมสี)
วัดหนองรกฟ้า  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเม็ก  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวง  ตำบลด่านช้าง
จร. พระครูวาปีพัฒนวิมล (ศุภชัย)
วัดโนนทอง  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนขุนสนิท  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวใหญ่  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูปริยัติปิยธรรม (สิงห์ทอง ป.ธ.๓)
วัดประชานิมิตร  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูวิจัยปริยัติกิจ (สมจิตร สุนฺทโร ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วงบูรพาราม  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูวิสุทธาจารคุณ (สิทธิ์จำนง)
วัดห้วยโจด  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวหนอง  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร
วัดอัมพวันศรีสง่า  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพลวง  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแฝก  ตำบลสามเมือง
จร. พระครูสุตธรรมวรากร (สุพจน์ อินฺทวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดคูขาด  ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสระครก  ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโสกรัง  ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชุมเทวาวาส  ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเค็ง  ตำบลหนองแจ้งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาราม  ตำบลหนองแจ้งใหญ่
จร. พระครูถาวรธรรมนิวิฐ
วัดสว่างมหาโพธิ์  ตำบลหนองแจ้งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนมะเฟือง  ตำบลหนองแจ้งใหญ่
จร. พระครูรัตนธรรมวิจิตร
วัดไทรงามศิริมงคล  ตำบลหนองแจ้งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามเตี้ย  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านช้าง  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงบัง  ตำบลห้วยยาง
จร. พระครูพิชิตเขมากร
วัดบ้านห้วยยาง  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุไทย  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้าปล้อง  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยคร้อ  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยยาง  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่างิ้ว  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์  ตำบลเสมาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีวิริยานุวัฒนาราม  ตำบลเสมาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลหัตถีสันติวาส  ตำบลเสมาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฏร์ประดิษฐ์  ตำบลเสมาใหญ่
จร. พระครูปริยัติปภากร
วัดอินแปลงแสงสว่าง  ตำบลเสมาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชุมช้าง  ตำบลโนนทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนหัน  ตำบลโนนทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลโนนทองหลาง
จร. พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (บุญศรี อติชาโต)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโนนทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลโนนทองหลาง
จร. พระครูสังวรสุวรรณโชติ
วัดหนองแวง  ตำบลโนนทองหลาง
จร. พระครูสุตธรรมธาดา
วัดหนองไข่ผำ  ตำบลโนนทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะอาด  ตำบลโนนทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกระพี้  ตำบลโนนทองหลาง
จร. พระครูมงคลนวกิจ

 

อำเภอบ้านเหลื่อม

วัด เจ้าอาวาส
วัดขามเวียน  ตำบลช่อระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่อระกาวราราม  ตำบลช่อระกา
จร. พระครูบวรธรรมนิมิต (เกลี้ยง)
วัดบ้านม่วง  ตำบลช่อระกา
จร. พระอธิการเล็ก เขมโก
วัดป่าโนนเพ็ด  ตำบลช่อระกา
จร. พระอธิการสากล เหมโก
วัดสามัคคีวราราม  ตำบลช่อระกา
จร. พระอธิการวันชัย ขนฺติธมฺโม
วัดดอนทอง  ตำบลบ้านเหลื่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทอง  ตำบลบ้านเหลื่อม
จร. พระครูสุวรรณกิตยาภิรักษ์ (กฤษณะ)
วัดดอนเปล้า  ตำบลบ้านเหลื่อม
จร. พระอธิการบุญชวน อาจาโร
วัดบ้านเหลื่อม  ตำบลบ้านเหลื่อม
จร. พระอธิการอดิสร อภสฺสโร
วัดบ้านโต้น  ตำบลบ้านเหลื่อม
จร. พระครูอุดมอาภากร (นรเศรษฐ)
วัดใหม่สิริมงคล  ตำบลบ้านเหลื่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนา  ตำบลวังโพธิ์
จร. เจ้าอธิการอัจฉริยะ จนฺทูปโม
วัดวังโพธิ์  ตำบลวังโพธิ์
จร. พระอธิการชูชีพ โชติวโร
วัดห้วยชงโค  ตำบลวังโพธิ์
จร. พระอธิการขวัญชัย ขนฺติธมฺโม
วัดโนนทองหลาง  ตำบลวังโพธิ์
จร. พระอธิการแก้ว จกฺกวโร
วัดดอนตะหนิน  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระสมุห์ ปราสาท สุทฺธจิตฺโต
วัดตะหลุกพลวง  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระครูพิพัฒน์ปัญญารักษ์
วัดป่าอภัยวัน  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระมหาอำนวย โชติปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดสระสี่เหลี่ยม  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระครูปัญญาเตชคุณ
วัดหนองปรือโป่ง  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระครูประภากรพิสิฐ (ประสิทธิ์)
วัดหนองม่วงช่างพิมพ์  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระอธิการสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท
วัดหนองสองห้อง  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระอธิการวราลักษณ์ ติสฺสาโร
วัดหนองแขมวราราม  ตำบลโคกกระเบื้อง
จร. พระอธิการสำเนียง ขนฺติธมฺโม
วัดโคกกระเบื้อง  ตำบลโคกกระเบื้อง
รก.จร. พระมหาอำนวย โชติปญฺโญ ป.ธ.๖

 

อำเภอประทาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระทุ่มราย  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูสันติสารานุยุต (สงบ กิตฺติสาโร)
วัดบ้านเขว้า  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูโกวิทธรรมประยุต (แห่ โกวิโท)
วัดศรีอัมพร  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูปริยัติกัลยาณคุณ (สีมา กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
วัดสระจันทร์  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระอธิการทองพูน อคฺคจิตฺโต
วัดสี่เหลี่ยม  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูบุญธรรมประคุณ (บุญ ปุญฺญกาโม)
วัดหนองเดิ่น  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูโสภณปุญญาภินันท์ (บุญเลิศ อภินนฺโท)
วัดหนองแวง  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูสิริปัญญาพิมล (คำพอง กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดโนนเพ็ดสามัคคี  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระครูสุนทรธรรมประภัศร์ (สนิท ปภสฺสโร)
วัดไร่อ้อย  ตำบลกระทุ่มราย
จร. พระอธิการถนัดกิจ สุทฺธิจิตฺโต
วัดช่องแมวหนองยาง  ตำบลดอนมัน
จร. พระอธิการวิชัย ปภากโร
วัดบ้านโนนคร้อ  ตำบลดอนมัน
จร. พระอนันต์ อานนฺโท
วัดปลักแรต  ตำบลดอนมัน
จร. พระสร้อย ฐานทินฺโน
วัดลิ้นฟ้า  ตำบลดอนมัน
จร. พระอธิการทองใบ ถาวโร
วัดสระประดู่  ตำบลดอนมัน
จร. พระอธิการพูนศักดิ์ พุทฺธญาโณ
วัดคงคาอุดมเขต  ตำบลตลาดไทร
จร. พระครูไพโรจน์พุทธิคุณ (บรรพต พุทฺธธมฺโม)
วัดดอนอีลุ่ม  ตำบลตลาดไทร
จร. พระอธิการอลงกรณ์ ปณฺฑิโต
วัดตลาดไทรเก่า  ตำบลตลาดไทร
จร. พระอธิการทวี จรณธมฺโม
วัดบ้านประทาย  ตำบลตลาดไทร
จร. พระครูสุมนธรรมประพัฒน์ (ประพันธ์ สุมโน)
วัดโนนหนองกก  ตำบลตลาดไทร
จร. พระครูสีลธรรมานุกูล
วัดขี้เหล็ก  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระครูสุจิตวรวัฒน์ (สมนึก ฐานวโร)
วัดป่าสวนสน  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระอธิการป้อม กิตฺติญาโณ
วัดวงษ์สรยา  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระอธิการณชิต สีลเตโช
วัดวังม่วง  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระครูจักรวรธรรม (ยง จกฺกวโร)
วัดหนองบุไทย  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระอธิการชัด สนฺตกาโย
วัดเย้ยตะแบง  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระอธิการสุรัตน์ ฐิตปญฺโญ
วัดโคกล่าม  ตำบลทุ่งสว่าง
จร. พระอธิการประวัติ กนฺตสีโล
วัดนางรำ  ตำบลนางรำ
จร. พระครูวิทิตสันติธรรม (ทวี ชิตมาโร)
วัดหญ้าคา  ตำบลนางรำ
จร. พระครูสถิตอาภากร (ฐิติพงศ์ อาภากโร)
วัดหนองสะแบง  ตำบลนางรำ
จร. พระอธิการรังสรรค์ พุทฺธสโร
วัดโนนกระหาด  ตำบลนางรำ
จร. พระครูบวรสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก)
วัดโนนสูง  ตำบลนางรำ
จร. เจ้าอธิการชาตรี นาถสีโล
วัดใหม่สามัคคี  ตำบลนางรำ
จร. พระอธิการประยู สนฺตจิตฺโต
วัดกระโตน  ตำบลประทาย
จร. พระครูสุธรรมานุรักษ์ (สนั่น รกฺขิตธมฺโม ,ดร.)
วัดดงเค็ง  ตำบลประทาย
จร. พระมหาวชิรา ปญฺญาธโร ป.ธ.๓
วัดถนนโพธิ์  ตำบลประทาย
จร. พระอธิการบรรจบ ภูริปญฺโญ
วัดนางิ้ว  ตำบลประทาย
จร. พระปลัด สิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
วัดบ้านหนองโน  ตำบลประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงกระโตน  ตำบลประทาย
จร. พระอธิการแสวง สุวณฺโณ
วัดหันเตย  ตำบลประทาย
จร. พระมหาอนันต์ ติสฺสเทโว
วัดเตยกระโตน  ตำบลประทาย
จร. พระอธิการมะลิ ยสินฺธโร
วัดโนนขี้เหล็ก  ตำบลประทาย
จร. พระอธิการสมหมาย ชินปุตฺโต
วัดไชยศรีชมชื่น  ตำบลประทาย
จร. เจ้าอธิการสุพัฒน์ ปิยภาณี
วัดกลางอุ่มจาน  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระอธิการคำนวณ มนุญฺโญ
วัดคึมหญ้านาง  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระครูสุทธิจิตตารักษ์ (สุริยันต์ สุจิตฺโต)
วัดฉิมพลีโนนงิ้ว  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระครูโอภาสวรวัฒน์ (จักกฤษ อาสโภ)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลวังไม้แดง
จร. เจ้าอธิการสุพิศ สุภทฺโท
วัดหนองพลวงน้อย  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระอธิการอัคเดช ชินวโร
วัดหนองโน  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระอธิการก้าน กนฺตสีโล
วัดโคกพระ  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระครูจันทธรรมาทร (สายยน จนฺทธมฺโม)
วัดโนนภิบาล  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระอธิการธีระวิทย์ ธีรธมฺโม
วัดโนนรัง  ตำบลวังไม้แดง
จร. พระอธิการชะยัน โชติปญฺโญ
วัดตำแย  ตำบลหนองค่าย
จร. พระครูสุภัททวรธรรม (สำรอง วรธมฺโม)
วัดทุ่งมน  ตำบลหนองค่าย
จร. พระครูคัมภีร์รัตนเขต (ยศ คมฺภีรธมฺโม)
วัดพรหมวิหารวนาราม  ตำบลหนองค่าย
จร. พระเด่นชัย ขนฺติโก
วัดสว่างสำโรง  ตำบลหนองค่าย
จร. พระอุทัย โชติธมฺโม
วัดหนองค่าย  ตำบลหนองค่าย
จร. พระอธิการชูชาติ นาถกโร
วัดหนองแวง  ตำบลหนองค่าย
จร. พระอธิการช้วง อธิปญฺโญ
วัดโคกเพ็ด  ตำบลหนองค่าย
จร. พระอธิการนรินทร กตสาโร
วัดดอนกอก  ตำบลหนองพลวง
จร. พระครูวีรธรรมานันท์ (สังวาลย์ เตชธมฺโม)
วัดบ้านวันชาติ  ตำบลหนองพลวง
รก.จร. พระปลัด สิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต
วัดบ้านหัวหนอง  ตำบลหนองพลวง
รก.จร. พระใบฎีกา ปรีชา นฏฺฐิโก
วัดหนองขาม  ตำบลหนองพลวง
จร. พระครูวาปีวรญาณ (ประสิทธิ์ ญาณวโร)
วัดหนองคึม  ตำบลหนองพลวง
จร. พระครูอินทสีลาภรณ์ (ประสิทธิ์ อินฺทวีโร)
วัดหนองพลวง  ตำบลหนองพลวง
จร. พระอธิการหมอน กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์งามหนองกุง  ตำบลหนองพลวง
จร. พระอธิการสุนา ตุลิตธมฺโม
วัดดอนกลอย  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระครูธวัชโชติธรรม (ธงชัย ธมฺมโชโต)
วัดสระปทุม  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระอธิการมนัส สุทฺธสีโล
วัดหนองม่วง  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระอธิการสมชาย สุจิตฺโต
วัดหลุ่งจาน  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระอธิการประดิษฐ์ จิรธมฺโม
วัดหันห้วยทราย  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระอธิการสุรพงษ์ สิริจนฺโท
วัดเพ็ดน้อย  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระกรม กิตฺติสาโร
วัดโกรกหิน  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระอธิการแดง พุทฺธสีโล
วัดโนนหญ้านาง  ตำบลหันห้วยทราย
จร. พระครูสุธรรมกิจจานุกูล (บุญรอด ฐานธมฺโม)
วัดดอนยาว  ตำบลเมืองโดน
จร. พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ตปสีโล
วัดดอนวัว  ตำบลเมืองโดน
จร. พระครูวิเศษสิทธิวัฒน์ (อภัยวงศ์ อาภสฺสโร)
วัดป่าเมตตาธรรม  ตำบลเมืองโดน
จร. พระครูสกลเมตตานุสิฐ (บุญช่วง เตชธมฺโม)
วัดหนองคู  ตำบลเมืองโดน
จร. พระอธิการเนาว์ ตนฺติสาโร
วัดเมืองโดน  ตำบลเมืองโดน
จร. พระประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก
วัดบ้านละเลิงหิน  ตำบลโคกกลาง
จร. พระอธิการประสิทธิ์ ฐานวุฑฺโฒ
วัดสว่างศรีโพธยาราม  ตำบลโคกกลาง
จร. พระสำราญ สนฺตจิตฺโต
วัดหนองกอก  ตำบลโคกกลาง
จร. พระอธิการสงัด ภทฺธปญฺโญ
วัดหนองแสง  ตำบลโคกกลาง
จร. พระครูวาปีวรคุณ (อดิศร อตฺตทนฺโต)
วัดโคกกลาง  ตำบลโคกกลาง
จร. เจ้าอธิการคำพอง เขมจาโร
วัดธรรมวงศาวาส  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระมหากุศล กุสโล
วัดป่าอมตธรรมาราม  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระมหาจำลอง ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองคอกควาย  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระครูพุทธิสารกิจ (พิชิต พุทฺธสโร)
วัดหนองจันสอน  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระครูวิชัยธรรมานุศาสน์ (สง่า ชยนฺโต)
วัดหนองช้างตาย  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระอธิการเสาร์ ปริปุณฺณสีโล
วัดหนองห่าง  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระอธิการบุญจันทร์ จนฺทูปโม
วัดเมืองดู่  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระอธิการกมลรัตน์ ตปสีโล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระอธิการสุรินทร์ คุตฺตธมฺโม
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลโนนเพ็ด
จร. พระอธิการมานพ ชุตินฺธโร

 

อำเภอปักธงชัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดตะกุด  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านงิ้ว  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจังหรีด  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะกุด  ตำบลดอน
จร. พระครูสุตวีรวงศ์ (ณรงค์ วีรวํโส ป.ธ.๔)
วัดบ้านพร้าว  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านส่อง  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองผักไร  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกหว้า  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแปะ  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โพธิ์งาม  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไม้เสี่ยว  ตำบลดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะขบ  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยเขาเขียว  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุหัวช้าง  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีโพธิญาณ  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติธรรม  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุขศรีงาม  ตำบลตะขบ
จร. พระครูโสภณปัญญาวุฒิ (สุนาถ)
วัดยางกระทุง  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุกศรีงาม  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปล้อง  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพญาปราบ  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสำราญ  ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยสุขัง  ตำบลตะคุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเมืองแก้ว  ตำบลตะคุ
จร. พระมหานันทพัทธ์ เกสวสมาโน ป.ธ.๖
วัดหนองนมนาง  ตำบลตะคุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน้าพระธาตุ  ตำบลตะคุ
จล. พระครูอภิบาลธรรมธาตุ (เจริญ)
วัดแจ้งบ้านหัน  ตำบลตะคุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะพานหิน  ตำบลตะคุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่สุขัง  ตำบลตะคุ
จร. พระครูนิมิตพัฒนาทร (นิ่ม)
วัดไผ่สีสุก  ตำบลตะคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตะคร้อ  ตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองวัฒนา  ตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีสามัคคี  ตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมราช  ตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังวารีวน  ตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  ตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันธ์สงวน  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองด่านช้าง  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้าขาว  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างหินวนาราม  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกศิลา  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่รวมจิต  ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งจาน  ตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนกออก  ตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกสระน้อย  ตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเพลิง  ตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงสระน้อย  ตำบลนกออก
จร. พระครูโสภณประสิทธิคุณ
จร. พระครูโสภณประสิทธิคุณ
วัดโคกศรีสะเกษ  ตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลบ่อปลาทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญสถิตย์  ตำบลบ่อปลาทอง
จร. พระครูบุญญากรสถิตย์ (บุญเส็ง)
วัดพระบึง  ตำบลบ่อปลาทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปอแดง  ตำบลภูหลวง
จร. พระครูญาณกิจโกศล (สมศักดิ์)
วัดภูหลวงพรหมวาส  ตำบลภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกก  ตำบลภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนกเขียน  ตำบลภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุมเงิน  ตำบลภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับน้อย  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับยาง  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านลำประโคนเหนือ  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัดทะเล  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำประโคน  ตำบลลำนางแก้ว
จร. พระครูพิพัฒน์สมณการ (ก้าน)
วัดวังตะเคียน  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้วสันติธรรม  ตำบลลำนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเตย  ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม  ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านขี้เหล็ก  ตำบลสะแกราช
จร. พระครูโสภิตโรจนากร (ไพโรจน์)
วัดบ้านโป่ง  ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขวัฒนาราม  ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยสะแกราช  ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าสะแกราช  ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์นิมิตร  ตำบลสะแกราช
จร. พระกิตติรามมุนี (สนิท อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดขุนละคร  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะค่า  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประดู่  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพมงคล  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนทราย  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สำโรง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลายดาบ  ตำบลสุขเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุปลาไหล  ตำบลสุขเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองชุมแสง  ตำบลสุขเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางเหริญ  ตำบลเกษมทรัพย์
จร. พระครูเมตตาวิหารกิจ (สมาน)
วัดมนต์มาวาส  ตำบลเกษมทรัพย์
จร. พระครูภัทรธรรมากร (บุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท)
วัดหนองศาลา  ตำบลเกษมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุมข้าว  ตำบลเกษมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางปักธงชัย  ตำบลเมืองปัก
จร. พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฎโฐ ป.ธ.๖)
จร. พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฎโฐ ป.ธ.๖)
วัดนาแค  ตำบลเมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลเมืองปัก
จร. พระครูธวัชชัยคุณ (ธนากร)
วัดโนนขุนชัย  ตำบลเมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลเมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลเมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เมืองปัก  ตำบลเมืองปัก
จร. พระครูธวัชเมธคุณ
วัดศรีษะกระบือ  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองล้างช้าง  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวนา  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเกษม  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เจริญธรรม  ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปากช่อง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลางดง  ตำบลกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิเทศธรรม  ตำบลกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางอโศก  ตำบลกลางดง
จร. พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน ป.ธ.๖)
วัดปางแจ้ง  ตำบลกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอำนวยผล  ตำบลกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมปกาศิต  ตำบลกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมิตรภาพวนาราม  ตำบลกลางดง
จร. พระสมาจารวิมล (วิชา อภิชาโต)
วัดขนงพระกลาง  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนงพระเหนือ  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนงพระใต้  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองหินลาด  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับสวอง  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนทอง  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำไก่แก้ว  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะกู  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกิดแก้วนิมิต  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาจันทร์หอม  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งกลางดง  ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองม่วง  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีศรีรัตนาราม  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับพลู  ตำบลคลองม่วง
จร. พระครูอมรวรธรรม
วัดซับเศรษฐี  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะลุกแจง  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำปิ่นแก้ว  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำตะพานหิน  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมะนาว  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสีสด  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหมาก  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลคลองม่วง
จร. พระครูนิโครธวรปัญญา (พิชิต ปญฺญาวโร)
วัดโคกสูง  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งวัวแดง  ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองลึก  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีสามัคคีธรรม  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำซับมืด  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่างอย  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะนาว  ตำบลจันทึก
จร. พระครูสุเทพดิตถคุณ (ฝึก)
วัดป่าสถานีใหม่จันทึก  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสอยดาว  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายชนวน  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลจันทึก
จร. พระครูอนุรักษ์สันติธรรม
วัดหนองตอ  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตอ  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใหญ่  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลังเขา  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกศลสิตาราม  ตำบลจันทึก
จร. พระครูสิริกิตติสาร (กำจัด ป.ธ.๕)
วัดคลองตาลอง  ตำบลปากช่อง
จร. พระภาวนาพัฒนานุสิฐ วิ. (สมัย สมโย)
วัดคีรีวันต์  ตำบลปากช่อง
จร. พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงฺกโร ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดซับน้ำเย็น  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูประโชติสีลคุณ (สวัสดิ์ สีลโชโต)
วัดดำเนินสถิตย์  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูสถิตวิสารัทธรรม (สมมาศ)
วัดทองอ่อนสามัคคี  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารน้ำตก  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบันไดม้า  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางแก  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ วิสุทฺธสีโล)
วัดพิมพาราม  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูพัชรปัญญากร (สมพร)
วัดมณีโชติอินทราราม  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำทองหลาง  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกะจะ  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกะโตวา  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาแก้ว  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะค่า  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะอุทการาม  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวันชัยนวรัตน์  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสถิต  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูสถิตปุญญาทร (ฉัตร เตชปุญฺโญ)
วัดซับใต้  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพญาเย็นภาวนาราม  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนโค้ง  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำอุดมสุข  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำพุ  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญฤทธิ์  ตำบลพญาเย็น
จร. พระครูสิทธิบุญสาร (จอน)
วัดผ่านศึกอนุกูล  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมปกาสิต  ตำบลพญาเย็น
จร. พระครูประกาศิตธรรมคุณ (สมชาย)
วัดสองพี่น้อง  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยาง  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวป้าง  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวโกรก  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกระโดน  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโศกน้อย  ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองพลู  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเทพนิมิต  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไผ่แดง  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมอมะกอก  ตำบลวังกะทะ
จร. พระครูวิมลคีรีวัฒน์ (ธีรวัฒน์ ปรกฺกโม)
วัดวังกะทะ  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกะโล่  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังพิกุลทอง  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาปีธรรมาราม  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญธรรม  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขวาง  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้อง  ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองหินปูน  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งข้าวฟาง  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาชัยวนาราม  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมอทรายทอง  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะค่าโพรง  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริธรรมคุณ  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแก  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินดาด  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินเพิง  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่คลองยาง  ตำบลวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเขาวง  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเพชรพิมาน  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนา  ตำบลหนองน้ำแดง
จร. พระครูเกษมจารุธรรม (ทองอินทร์ เขมโก)
วัดเขาวงน้อย  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวงเจริญธรรม  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแก้วจุฬามณี  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งกะสัง  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยเดิมผดุงธรรม  ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองยาง  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทึก  ตำบลหนองสาหร่าย
จร. พระครูสุธรรมธีรานุยุต
วัดซับหวาย  ตำบลหนองสาหร่าย
จร. พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ประสิทธิ์ ภทฺรจิตฺโต)
วัดถ้ำพระธาตุ  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายทอง  ตำบลหนองสาหร่าย
จร. พระครูอุดมสีลคุณ (วินัย)
วัดนิคมผัง ๑๖  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธนิคม  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสาหร่าย  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อยคงคาราม  ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสง่า  ตำบลหนองสาหร่าย
จร. พระครูวีรธรรมวงศ์ (ผอม)
วัดไตรรัตน์  ตำบลหนองสาหร่าย
จร. พระครูสุมนธรรมประยุต
วัดกุดคล้า  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองดินดำ  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเสือ  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้าง  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะปรางค์  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารอุทุมพร  ตำบลหมูสี
จร. พระครูอุทุมพรคุณาธาร
วัดบุ่งเตย  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเขาใหญ่  ตำบลหมูสี
จร. พระครูบรรพตวนานุกูล
วัดศรีบุญญาราม  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิมาลัยทรงธรรม  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมูสี  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้วคงคาราม  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทวรูปทรงธรรม  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเที่ยงธรรมพนาวัน  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลือดไทย  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหวปลากั้ง  ตำบลหมูสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโต่งโต้น  ตำบลหมูสี
จร. พระครูสิริปริยัติโกศล (สี สีหเตโช)
วัดถ้ำศิลาทอง  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมอตะเคียน  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระน้ำใส  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคุ้ม  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองซ่อม  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งตาลอง  ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระทองคำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุดตาดำ  ตำบลทัพรั้ง
จร. พระครูปัญญาธรวรคุณ (สมุทร ปญฺญาธโร)
วัดกุดไผ่วนาราม  ตำบลทัพรั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภิรมจิตต์  ตำบลทัพรั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลทัพรั้ง
จร. พระครูปลัด จีรวัฒน์ อจฺฉริยภาณี
วัดห้วยสามขา  ตำบลทัพรั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหุงเกลือ  ตำบลทัพรั้ง
จร. พระอธิการชำนาญ ตนฺติปาโล
วัดเดิ่นเห็ด  ตำบลทัพรั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนงิ้ว  ตำบลทัพรั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสง่า  ตำบลทัพรั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระโบน  ตำบลพังเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชายพะเนา  ตำบลพังเทียม
จร. พระครูไพศาลสุทธิคุณ (สมชาย ลทฺธคุโณ)
วัดทองหลาง  ตำบลพังเทียม
จร. พระครูอุดมเหมคุณ (ริม ฐานุตฺตโร)
วัดพังเทียม  ตำบลพังเทียม
จร. พระอธิการวิชัย จนฺทโก
วัดสามัคคีมาบกราด  ตำบลพังเทียม
จร. พระครูจารุวรรณปิยคุณ (นรินทร์ จารุวณฺโณ)
วัดหนองกก  ตำบลพังเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกช้างน้อย  ตำบลพังเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนไพล  ตำบลพังเทียม
จร. พระครูสุทธิสมาจารคุณ (ล้วน ปริมูตฺโต)
วัดหนองเขว้า  ตำบลมาบกราด
จร. พระครูสุวรรณกิจจานุยุต (สมบัติ)
วัดโคกสุวรรณ  ตำบลมาบกราด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขมาดไพร  ตำบลสระพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปะคำ  ตำบลสระพระ
จร. พระครูจารุสันติธรรม (เสน่ห์)
วัดสระพระ  ตำบลสระพระ
จร. พระอธิการสมพร จิตฺตคุโน
วัดเจริญพรต  ตำบลสระพระ
จร. พระครูสุทธิบุญญากร (ลอย)
วัดทำนบพัฒนา  ตำบลหนองหอย
จร. พระอธิการสาย ปญฺญาทีโป
วัดบ้านถนนหัก  ตำบลหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุเขว้า  ตำบลหนองหอย
จร. พระอธิการบุญชัย สุตธมฺโม
วัดหนองหอย  ตำบลหนองหอย
จร. พระมหายนต์ อนุตฺตโร ป.ธ.๗
วัดห้วยน้อย  ตำบลหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเจริญ  ตำบลทัพรั้ง
จร. พระครูสุวัฒน์จิตรการ (พุฒ จิตฺตกาโร)

 

อำเภอพิมาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงน้อย  ตำบลกระชอน
จร. พระมหาอภิรักษ์ อภินนฺโท
วัดตลาดประดู่  ตำบลกระชอน
จร. พระครูปริยัติวราวุธ (ปญฺญาวุโธ)
วัดป่าชาดพัฒนาราม  ตำบลกระชอน
จร. พระอธิการที ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์สโมสร  ตำบลกระชอน
จร. พระอธิการเรียม อมโร
วัดศิริหว้าประชาสรรค์  ตำบลกระชอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองบัววนาราม  ตำบลกระชอน
จร. พระสมุห์ ธนากร ฐานวีโร
วัดโนนกระเบื้อง  ตำบลกระชอน
จร. พระอธิการปัฐวิ์จารึก สุจิตฺโต
วัดโนนท่อ  ตำบลกระชอน
จร. พระอธิการหาด กิตฺติวณฺโณ
วัดโนนผักชี  ตำบลกระชอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพุทรา  ตำบลกระชอน
จร. พระอธิการจอน ถิรปญฺโญ
วัดโนนสำโรง  ตำบลกระชอน
จร. พระอธิการช่วย ธมฺมรโต
วัดกระเบื้องน้อย  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จร. พระครูวิศิษฎ์ธรรมนาท (อุดม ฐานุตฺตโร)
วัดกระเบื้องใหญ่  ตำบลกระเบื้องใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตำแย  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จร. พระครูพินิจวินยากร (วินัย สุมโน)
วัดบ้านเตย  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จล. พระอธิการวชิรศักดิ์ ถาวรสทฺโธ
วัดโนนกระสัง  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จร. พระอธิการไพทูล คุณยุตฺโต
วัดโนนเสว  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จร. พระครูปิยธรรมาภินันท์ (ปิยธมฺโม)
วัดใหม่ทรงธรรม  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จร. พระอธิการสำรวม สํวโร
วัดใหม่พัฒนา  ตำบลกระเบื้องใหญ่
จร. พระครูสุนทรจิตพิพัฒน์ (จิตฺตกาโร)
วัดชีวาน  ตำบลชีวาน
จร. พระครูโสภณธรรมวิชิต (ประชัน ธมฺมกาโม)
วัดดอนเขว้า  ตำบลชีวาน
จร. พระอธิการนิรัญ สุวีโร
วัดทับควาย  ตำบลชีวาน
จร. พระอธิการแสวง ปญฺญาวโร
วัดบ้านซาด  ตำบลชีวาน
จร. พระครูสุชาติปุญญาคม (สุชาโต)
วัดป่าสรวงเจริญธรรม  ตำบลชีวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพะเนียม  ตำบลชีวาน
จร. พระอธิการฉัตร ธมฺมานนฺโท
วัดโนนหมัน  ตำบลชีวาน
จร. พระครูสถิตปัญญากร (แตง ถิรปญฺโญ)
วัดขามใต้  ตำบลดงใหญ่
จร. พระอธิการสมบูรณ์ ญาณวีโร
วัดโนนโชงโลง  ตำบลดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจารย์ตำรา  ตำบลท่าหลวง
จร. พระอธิการอาณัติ เทวมิตฺโต
วัดดงใหญ่  ตำบลท่าหลวง
จร. พระอธิการจำรัส อตฺถกาโม
วัดท่าหลวง  ตำบลท่าหลวง
จร. พระสมุห์ บุญมี ถาวรจิตฺโต
วัดบ้านกล้วย  ตำบลท่าหลวง
จร. พระมหาสุทัด สิริปญฺโญ
วัดมะกอก  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลา  ตำบลท่าหลวง
จร. พระพิศาลปริยัติการ (เชาว์ สารตฺถิโก ป.ธ.๗)
วัดสนุ่นงิ้ว  ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูอรุณธรรมประทีป (ทีปธมฺโม)
วัดโนนม่วง  ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูบวรธรรมรังษี (เตชปญฺโญ)
วัดพระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม  ตำบลธารละหลอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางละหลอด  ตำบลธารละหลอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังม่วง  ตำบลธารละหลอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะวังกลาง  ตำบลธารละหลอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธำรงวนาราม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระอธิการไชย อิทฺธิเตโช
วัดนิคมคณาราม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูนิคมคณาธร (สมบูรณ์ สิทฺธิญาโณ)
วัดนิคมวุฒิศาสน์  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูวุฒิธรรมประยุต (อตฺตสนฺโต)
วัดบุญส่งอนุสรณ์  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูวิชัยบุญญานุสรณ์ (สิริวิชโย)
วัดป่าพิทักษ์ธรรม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญฺโญ)
วัดสระนันทวัน  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูอโศกธรรมาภิรักษ์ (สมดี อโสโก)
วัดสะแกงาม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้าขาว  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระอธิการนิตย์ จตฺตภโย
วัดหนองหัวช้าง  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูปริยัติชัยธรรม (อคฺควํโส)
วัดโนนกระเบื้อง  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระอธิการเกษม ฐิตธมฺโม
วัดโพธิ์งาม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระอธิการสมศักดิ์ สุจิตฺโต
วัดการเวก  ตำบลรังกาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะปัน  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระครูศรีสิทธิวิธาน (วิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๖)
วัดป่านิคมสามัคคีธรรม  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระอธิการมงคล เขมธมฺโม
วัดพัฒนาราม  ตำบลรังกาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทรา  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระอธิการทวี ปคุณธมฺโม
วัดรังกาใหญ่  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระครูจันทสากิจจาทร (จนฺทสุวณฺโณ)
วัดวิปัสสนารังกาใหญ่  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย เมตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดใหม่สามัคคี  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระครูกิตติธรรมสถิต (มหายโส)
วัดใหม่สุนทริการาม  ตำบลรังกาใหญ่
จร. พระครูพิสุทธิ์ธรรมญาณ (วิสุทฺธิธมฺโม)
วัดท่าแดง  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระครูวรดิตถ์ธรรมานันท์ (ธมฺมานนฺโท)
วัดบ้านคล้า  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระมหาประทีป ปรกฺกโม
วัดบ้านซึม  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระอธิการสุวรรณ์ กลฺยาณธมฺโม
วัดบ้านตาลพัฒนา  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระอธิการยิ้ม เปมิโก
วัดป่ารังตลาดเจียบ  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระอธิการสว่าง อธิปญฺโญ
วัดพุทรา  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระอธิการสมศักดิ์ อภินนฺโท
วัดมะค่าระเว  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระสมุห์ ภานรินทร์ ภานรนฺโท
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระอธิการชอบ โอภาโส
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระมหานิรุตต์ อนุตฺตโร
วัดหัวทำนบ  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระอธิการถนอม ฉนฺทวุฑฺโฒ
วัดใหม่โพธิสัตว์  ตำบลสัมฤทธิ์
จร. พระครูโพธิ์จิตตารักษ์ (จิตฺตสาโร)
วัดชัยสวรรค์  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนหวาย  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระครูสุธรรมคุต (ธมฺมคุตฺโต)
วัดทรัพย์โพธิ์งาม  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาสุทธาวาส  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระอธิการสุวินิจ ธมฺมานนฺโท
วัดบ้านเพชร  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระอธิการสุภร เตชปญฺโญ
วัดมาบประดู่  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระมหาวสันต์ ญาณสิทฺธิ
วัดสุขาพิริวนาราม  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระครูสุขวนาภิรม (บุญหนา ปุญฺญมโน)
วัดหนองขาม  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระครูภัทรกิตตยาภรณ์ (กิตฺติภทฺโท)
วัดหนองบัวลอย  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระอธิการพัน ฉนฺทธมฺโม
วัดหนองระเวียง  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระครูสุตวรากร (พีรพงษ์ วีรวโส ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดหนองโสน  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคร้อ  ตำบลโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะบอง  ตำบลโบสถ์
จร. พระครูโสภณสีลากร (สีลเตโช)
วัดตะเคียนงาม  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการชัง ปสนฺนจิตฺโต
วัดทำนบธรรมาราม  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการพรชัย หิตจิตฺโต
วัดบรมถาวร  ตำบลโบสถ์
จร. พระครูถาวรอุดมคุณ (สุขทาโม)
วัดบ้านลุงตามัน  ตำบลโบสถ์
จร. พระครูปรีชาวัฒนคุณ (สมพงษ์ ปญฺญาธโร)
วัดหนองกรวด  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการธนาเทพ อนาลโย
วัดหนองจิก  ตำบลโบสถ์
จร. พระครูวิลาสปัญญาโชติ (โชติปญฺโญ)
วัดหนองบึง  ตำบลโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลโบสถ์
จร. พระครูรัตนโชติธรรม (รตนโชโต)
วัดหนองฟานสะเดา  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการสวัสดิ์ อโนมคุโณ
วัดหนองไผ่  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการณัฐกิตต์ อริยวํโส
วัดโคกขาม  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการขอด ฐิตสีโล
วัดโนนไม้แดง  ตำบลโบสถ์
จร. พระอธิการแก้ว สุทฺธสีโร
วัดใหม่ประชาราม  ตำบลโบสถ์
จร. พระใบฎีกา เอกชัย สุรสิสฺโส
วัดดอนแซะ  ตำบลในเมือง
จร. พระอธิการเสรี เตชวโร
วัดบูรพาพิมล  ตำบลในเมือง
จร. พระอธิการพูนลาภ จิตฺตสุโภ
วัดวังหิน  ตำบลในเมือง
จร. พระมหาประทัง กตธมฺโม
วัดสระเพลง  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสุตธรรมประคุณ (ประเสริฐศักดิ์ ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๓)
วัดเก่าประตูชัย  ตำบลในเมือง
จร. พระอธิการวิชิต ฐานวีโร
วัดเดิม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (วีรชิต ชิตมาโร)
วัดใหม่ประตูชัย  ตำบลในเมือง
จร. พระครูวิจิตรชัยสุนทร (ฐิตมโน)
วัดใหม่สามัคคี  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคีธรรม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูพิบูลกิจจานุกิจ (ทอง สนฺตจิตฺโต)
วัดป่าดอนแซะ  ตำบลในเมือง
จร. พระครูชัยกิจจาภินันท์ (ทินกร อภินนฺโท)

 

อำเภอลำทะเมนชัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงหนองไผ่  ตำบลขุย
จร. พระครูเวฬุวรธรรม (ชัย)
วัดบ้านขุย  ตำบลขุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลขุย
จร. พระครูโสภณสราภิบาล (ธนิศวร์)
วัดหนองโป่ง  ตำบลขุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าหนองบัววง  ตำบลขุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดกี่สีดาราม  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทนาราม  ตำบลช่องแมว
จร. พระครูสิริธรรมสาทร (สาธิต ญาณธโร ป.ธ.๕)
วัดมาบป่าแดง  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริโภคาภิรมย์  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจานเหนือ  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจานใต้  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะเขือ  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรังปอแดง  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคีธรรม  ตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทนไชยศรี  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาดทอง  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหัวขัว  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีปทุมาราม  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริจุมาภิรมย์  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวิชัยวิทยาราม  ตำบลบ้านยาง
จร. พระครูปรีชาชัยคุณ (อดิสรณ์)
วัดหนองอ้อ  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยผักหนาม  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัย  ตำบลไพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริโพธิ์ทอง  ตำบลไพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุมังคลาราม  ตำบลไพล
จร. พระครูสุมงคลสังฆกิจ
วัดหนองแวง  ตำบลไพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพล  ตำบลไพล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังน้ำเขียว

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองกี่  ตำบลระเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองกุ่ม  ตำบลระเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองสมบูรณ์  ตำบลระเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองหินร่องวนาราม  ตำบลระเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระเริง  ตำบลระเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลระเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองทุเรียน  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองบง  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคลองทราย  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสามัคคี  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนห้อม  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงราชบำรุง  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาภูหลวง  ตำบลวังน้ำเขียว
จร. พระครูสุวัฒนานุกูล (ใช้)
วัดเขาแผงม้า  ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองสะท้อน  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าวังไทร  ตำบลวังหมี
จร. พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม)
วัดบ้านบุเจ้าคุณ  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวังหมี  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ารัตนวัน  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไตรสิกขาราม  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิปัสสนาติกขวนาราม  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกำแพง  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสันติสุข  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสาวเอ้  ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำช้อย  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านอุดม  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำเขียว  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมังคลาราม  ตำบลอุดมทรัพย์
จร. พระครูประโชติสังฆกิจ
วัดหนองแวง  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโสมง  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยพรหม  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาตะกุดรัง  ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนค่าง  ตำบลอุดมทรัพย์
จร. พระครูสุนทรจารคุณ
วัดกลางวังน้ำเขียว  ตำบลไทยสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุไผ่  ตำบลไทยสามัคคี
จร. พระครูสุวัฒน์ชยาทร
วัดไทยสามัคคี  ตำบลไทยสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีคิ้ว

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองนาดี  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับใต้คุณาราม  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางละกอ  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกระสวย  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังโรงน้อย  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมุตติธรรม  ตำบลกฤษณา
จร. พระครูวิมุตติธีรญาณ (ประภาส)
วัดสองพี่น้องเจริญธรรม  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวงน้อย  ตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดน้อย  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนนาดี  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหัวสระ  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกรวด  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสลักได  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเสลา  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคี ก.ม. ๙  ตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านมะค่างาม  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิศาลคนาราม  ตำบลคลองไผ่
จร. พระครูพิศาลพัฒนประสิทธิ์ (วรเทพ)
วัดพิสิฐบูรณาราม  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภาวนาศิลาทอง  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทราราม  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขอนวนาราม  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขายายเที่ยงเหนือ  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขายายเที่ยงใต้  ตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมพูคีรีเขต  ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับกระสังข์  ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุคาสามัคคีธรรม  ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดใหญ่สามัคคีธรรม  ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ลาดอุดม  ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพรสาลีสามัคคีธรรม  ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทราราม  ตำบลบ้านหัน
จร. พระครูสุมนจันทคุณ (ปราโมทย์)
วัดวังเรือ  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโองนาคาราม  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สมบูรณ์จริง  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดชะนวน  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองนอก  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งพนมวัง  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าช้าโนนกุ่ม  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมอจะบก  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงหวนาราม  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลมิตรภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกุ่ม  ตำบลมิตรภาพ
จร. พระครูโสภณจารุวัตร (รัตนะ ฐานธมฺโม)
วัดคลองตะแบก  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระครูสุนทรศีลวิสุทธิ์ (คำพันธ์)
วัดซับตะเคียน  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับหวาย  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนวัว  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นทองน้ำเมา  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเขาหินตัด  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระครูบรรพตบุญโญภาส (สมภาส)
วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดบัวขาว  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลิศนิมิตร  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลิศสวัสดิ์  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนนาการุณย์  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระครูวิสุทธิปทุมากร (สุพจน์)
วัดโนนแต้  ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกฤษณา  ตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนประดู่  ตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนสมบูรณ์  ตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฝายหลวง  ตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทเขาพริก  ตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลวังโรงใหญ่
จร. พระครูถาวรสมณคุณ (ทองแม้น)
วัดหนองไทร  ตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยลุง  ตำบลวังโรงใหญ่
จร. พระครูกัลยาณานุโยค (แกล้วกล้า)
วัดถนนคต  ตำบลสีคิ้ว
จร. พระครูปทีปนันทคุณ (อนนท์)
วัดบุ่งลำใย  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติ  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรัทธาสามัคคี  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่าโคกสะอาด  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีคิ้วคณาราม  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุชัยคณาราม  ตำบลสีคิ้ว
จร. พระครูอมรชัยคุณ (ชฎิล)
วัดหนองรี  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะ  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลสีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่สีคิ้ว  ตำบลสีคิ้ว
จร. พระครูวีรธรรมรุจิ (ธีรศักดิ์)
วัดคลองแจ้ง  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองไทรสิทธาราม  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยศรีคณาราม  ตำบลหนองน้ำใส
จร. พระครูอุดมชัยสิริ
วัดฑันนิคมพัฒนาราม  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองไทร  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสง่าวนาราม  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกตุ  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากระโดนวนาราม  ตำบลหนองน้ำใส
จร. พระครูอุปถัมภ์วิสุทธิคุณ
วัดแก้วสัมฤทธิ์  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรมิตรนพคุณ  ตำบลหนองน้ำใส
จร. พระครูประโชตินพคุณ (สมิง)
วัดบุญญาราม  ตำบลหนองบัวน้อย
จร. พระครูวชิรโชติธรรม (วิเชียร)
วัดหนองกก  ตำบลหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวน้อย  ตำบลหนองบัวน้อย
จร. พระครูปทุมสราภิบาล (ถนอม อาภสฺสโร)
วัดหนองไม้ตาย  ตำบลหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยตะแคงเหนือ  ตำบลหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยตะแคงใต้  ตำบลหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทราย  ตำบลหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับชุมพล  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำจำปาคณาราม  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์สมบูรณ์  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนกราด  ตำบลหนองหญ้าขาว
จร. พระครูปิยวรรณพิลาส (สง่า)
วัดมอดินแดง  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำบ้านใหม่  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวะยาววนาราม  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้าขาว  ตำบลหนองหญ้าขาว
จร. พระครูพรหมโชติธรรม (ชาตรี)
วัดหนองไผ่  ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโศกรวก  ตำบลหนองหญ้าขาว
จร. พระอธิการวาสนา วาสโน

 

อำเภอสีดา

วัด เจ้าอาวาส
วัดตะกุดขอน  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสามเมือง  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนกอก  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจะบก  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนหัก  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเก่า  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมทองวนาราม  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระปรางค์สีดา  ตำบลสีดา
จร. พระครูสิริปิยธรรม
วัดหญ้าคา  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินแห่  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่างวนาราม  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลสีดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาวาส  ตำบลหนองตาดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาดใหญ่  ตำบลหนองตาดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต็ง  ตำบลหนองตาดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวนาคำ  ตำบลหนองตาดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองสูง  ตำบลหนองตาดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองหลางใหญ่  ตำบลโนนประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านงิ้วเก่า  ตำบลโนนประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเสว  ตำบลโนนประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสิทธาราม  ตำบลโนนประดู่
จร. พระครูประสิทธิ์พัฒนคุณ (ทวี)
วัดโนนประดู่  ตำบลโนนประดู่
จร. พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส)
วัดบ้านหนองพลวง  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองหว้า  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมคงคาราม  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพฤกษาศิลาอาสน์  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังฆชินาราม  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนทอง  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสูงเนิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุดจิก  ตำบลกุดจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสลักใด  ตำบลกุดจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติสีลาราม  ตำบลกุดจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากลาง  ตำบลนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาใหญ่  ตำบลนากลาง
จร. พระครูอุดมบุญเขต (ชนิด ชินุตฺตโม)
วัดหนองบอน  ตำบลนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยตะคร้อ  ตำบลนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดเวียน  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
จร. พระครูสิริพัฒนพิธาน (บุญทัน ป.ธ.๕)
วัดงิ้ว  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอน  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติกาวาส  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกมะกอก  ตำบลบุ่งขี้เหล็ก
จร. พระครูพิชิตสถิตธรรม
วัดมะเกลือเก่า  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังรางน้อย  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังรางใหญ่  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบูรพาราม  ตำบลมะเกลือเก่า
จร. พระครูสิริภัทรประยุต (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
วัดหนองม่วง  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเป็น  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไผ่  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาซาด  ตำบลมะเกลือเก่า
จร. พระมหาวิรัตน์ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗
วัดโคกสูง  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหินดาด  ตำบลมะเกลือเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสะแบง  ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเกลือใหม่  ตำบลมะเกลือใหม่
จร. พระครูปัญญาวัฒนกิจ (ฉลอง ปญฺญาวฑฺฒโน)
วัดวะภูแก้ว  ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทรงาม  ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สันติ  ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดญาณโศภิตวนาราม  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดญานโสถิตวนาราม  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคลองหลง  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุใหญ่  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเพลง  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขาวดี  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่สูงเนิน  ตำบลสูงเนิน
จร. พระครูถาวรกิจจารักษ์
วัดใหม่หนองดุม  ตำบลสูงเนิน
จร. พระครูโสภิตสมาจารคุณ (บุญสม)
วัดใหม่อัมพร  ตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดขมิ้น  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองคร  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะไก้  ตำบลหนองตะไก้
จร. พระครูมงคลประสิทธิ์
วัดหนองพะยอม  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวง  ตำบลหนองตะไก้
จร. พระครูพิพัฒน์สิทธิธรรม (มานพ)
วัดโนนตะแบง  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่จำปา  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้ตาย  ตำบลหนองบัวน้อย
จร. พระครูอัครธรรมชัย (เดชฤทธิ์ อคฺคธมฺโม)
วัดทะเล  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมจักรเสมาราม  ตำบลเสมา
จร. พระครูธรรมจักรเสมารักษ์ (ธีระพล)
วัดน้อยกุดคล้า  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโป่ง  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดส้มกบงาม  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุมปูนปัญญาวาส  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินตั้ง  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหมือดแอ่  ตำบลเสมา
จร. พระครูประยุตวรญาณ (สมชาย วรญาโณ)
วัดแก่นท้าว  ตำบลเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคลองแล้ง  ตำบลโค้งยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะรุม  ตำบลโค้งยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหมืองลี่  ตำบลโค้งยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งยาง  ตำบลโค้งยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดหิน  ตำบลโคราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโป่ง  ตำบลโคราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรางค์เมืองเก่า  ตำบลโคราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาล  ตำบลโคราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลโคราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดปลาเข็ง  ตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดหัวช้าง  ตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโกรกสะเดา  ตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกะพี้  ตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกปะกั๊ก  ตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนค่า  ตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองบุญมาก

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านถนนหัก  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลุงเขว้า  ตำบลลุงเขว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตะแบก  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งรวงทอง  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพระ  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสงค์พัฒนา  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลสารภี
จร. พระครูพุทธิธรรมสุนทร (พุด)
วัดสารภี  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนขี้ตุ่น  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยอกขาม  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพูนทรัพย์  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรค์วารี  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะไก้  ตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ศรีสุข  ตำบลหนองตะไก้
จร. พระครูกิตติวิหารธรรม (สุข)
วัดทรัพย์อุดมธรรม  ตำบลหนองบุนนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบุนนาก  ตำบลหนองบุนนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยายเทียม  ตำบลหนองบุนนาก
จร. พระครูสุมนธรรมสถิตย์ (สถิต)
วัดหัวทำนบ-ยุบใหญ่  ตำบลหนองบุนนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองหัวแรต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุกระโทก  ตำบลหนองหัวแรต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพงษ์ศรีพรหม  ตำบลหนองหัวแรต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สุนทร  ตำบลหนองหัวแรต
จร. พระครูโสภิตธรรมประยุต (อุดม ,ดร.)
วัดสวนป่าพุทธธรรม  ตำบลหนองหัวแรต
จร. พระครูพุทธธัชธำรง (พนม ยติโก)
วัดหนองไม้ไผ่  ตำบลหนองหัวแรต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระมะค่า  ตำบลหนองไม้ไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะลุมปุ๊ก  ตำบลหนองไม้ไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้ไผ่  ตำบลหนองไม้ไผ่
จร. พระครูเวฬุสารากร (เลิศ)
วัดหนองลูกควาย  ตำบลแหลมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลแหลมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวแรต  ตำบลแหลมทอง
จร. พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก่น อนคฺโน)
วัดแหลมทอง  ตำบลแหลมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับตะคร้อ  ตำบลไทยเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ  ตำบลไทยเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระซาง  ตำบลไทยเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรสิริมงคล  ตำบลไทยเจริญ
จร. พระครูวรธรรมทัต

 

อำเภอห้วยแถลง

วัด เจ้าอาวาส
วัดซ่าเลือด  ตำบลกงรถ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองซำ  ตำบลกงรถ
จร. พระครูเมตตาสารคุณ (ธวัชชัย)
วัดหนองบัวรอง  ตำบลกงรถ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวทำนบ  ตำบลกงรถ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมศรี  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตะคุ  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนา  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วงหวาน  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวอ้อ  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พุทไธจารย์  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อัมพร  ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์  ตำบลตะโก
จร. พระครูโกศลกิตติธำรง (ทวี)
วัดหนองไผ่  ตำบลตะโก
จร. พระครูเวฬุวนานุรักษ์ (วิลัย)
วัดโคกซาง  ตำบลตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาคมาราม  ตำบลทับสวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทอง  ตำบลทับสวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกโภคา  ตำบลทับสวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะแกรง  ตำบลหลุ่งตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนเพ็ด  ตำบลหลุ่งตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสรศักดิ์  ตำบลหลุ่งตะเคียน
จร. พระครูโสภณวีราคม (วิชัย)
วัดสระมะค่า  ตำบลหลุ่งตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสาย  ตำบลหลุ่งตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุ่งตะเคียน  ตำบลหลุ่งตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่นกเขา  ตำบลหลุ่งตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่ศิลาขันธิ์  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองพนมวัน  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสง  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุ่งประดู่  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เย็น  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หนองปรือ  ตำบลหลุ่งประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรรณิการาม  ตำบลห้วยแคน
จร. พระครูมงคลครุธรรม (คำสิน)
วัดหนองม่วงตาฮิง  ตำบลห้วยแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลห้วยแถลง
จร. พระครูสถิตธรรมวิบูล (ไพบูลย์ ฐิตธมฺโม)
วัดหนองโสน  ตำบลห้วยแถลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยปอ  ตำบลห้วยแถลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแถลง  ตำบลห้วยแถลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสุข  ตำบลห้วยแถลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทวัน  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมวัน  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทัยมัคคาราม  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะทอน  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะอาด  ตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พนมไพร  ตำบลหินดาด
จร. พระครูพนมวนารักษ์ (บุญถิ่น)
วัดทองสุวรรณ  ตำบลเมืองพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าลี่  ตำบลเมืองพลับพลา
จร. พระครูสุมนวัฒนคุณ (สุดใจ)
วัดพลับทอง  ตำบลเมืองพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลเมืองพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลเมืองพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัด เจ้าอาวาส
วัดช้างทอง  ตำบลช้างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต็ง  ตำบลช้างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดส้ม  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสารธรรมมาราม  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทองเจริญ  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สมบูรณ์  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมาภิรตาราม  ตำบลพระพุทธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธีรพงษาวาส  ตำบลพระพุทธ
จร. พระครูกิตติธีรวงศ์ (สุทธิลักษณ์)
วัดบุตานนท์  ตำบลพระพุทธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญสุข  ตำบลพระพุทธ
จร. พระครูสุภัทรสิทธานุวัตร (ประสิทธิ์ ธมฺมทินฺโน)
วัดเจริญสุคันธาราม  ตำบลพระพุทธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ร้าง  ตำบลพระพุทธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนางแก้ว  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระวังหาร  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรวง  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมานมิตร  ตำบลหนองงูเหลือม
จร. พระครูโอภาสศีลคุณ
วัดหนองแดง  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอำนวยศิลป์สารกิจ  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองเก่า  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสูง  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหมัน  ตำบลหนองงูเหลือม
จร. พระครูโกวิทกิตติสาร (ธนเกียรติ โกวิโท)
วัดโนนโบสถ์  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ปรือแวง  ตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านกะตา  ตำบลหนองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลหนองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยาง  ตำบลหนองยาง
จร. พระครูสมาจารคุณ (เกิด สมาจาโร)
วัดโสงหนองบัว  ตำบลหนองยาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเทพารักษ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดถ้ำเพกา  ตำบลบึงปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงปรือ  ตำบลบึงปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำโตน  ตำบลบึงปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยน้ำเค็ม  ตำบลบึงปรือ
จร. พระครูประภากรวิสุทธิ์
วัดกุดสระแก้ว  ตำบลวังยายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวังยายทอง  ตำบลวังยายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภาวนาวิเวก  ตำบลวังยายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมไชยมงคล  ตำบลวังยายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงทองพัฒนา  ตำบลวังยายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกน้อย  ตำบลวังยายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดนสงฆ์  ตำบลสำนักตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำนักตะคร้อ  ตำบลสำนักตะคร้อ
จร. พระครูสุมนสราธิคุณ (มนัส)
วัดหนองโพธิ์  ตำบลสำนักตะคร้อ
จร. พระครูโสภณธรรมาภิรัต (แสวง พลสมฺปนฺโน)
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลสำนักตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหิงห้อย  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานหิน  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวงน้อย  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหิงห้อย  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระบือ  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลหนองแวง
จร. พระครูกนกเทพานันท์ (คัคนันท์)
วัดโนนเต็ง  ตำบลหนองแวง
จร. พระครูอรรถกิจบริรักษ์ (สุรินทร์)
วัดโนนแหน  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เจริญธรรม  ตำบลหนองแวง
จร. พระครูเกษมวัฒนคุณ (แฉล้ม)

 

อำเภอเมืองนครราชสีมา

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  ตำบลในเมือง
จล. พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี ป.ธ.๖)
วัดบึง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง
จล. พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗)
วัดพายัพ พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง
รก.จล. พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส ป.ธ.๙
วัดสะแก พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง
จล. พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น รตนโชโต ป.ธ.๖)
วัดช่องอู่  ตำบลจอหอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะยม  ตำบลจอหอ
จร. พระครูภาวนาสุตาธิคุณ (ดนัย ยโสธโร ป.ธ.๓)
วัดบ้านกรูด  ตำบลจอหอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกล้วย  ตำบลจอหอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงทับช้าง  ตำบลจอหอ
จร. พระครูไพโรจน์สีลคุณ (เสริม ป.ธ.๓)
วัดประมวลราษฏร์  ตำบลจอหอ
จร. พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร)
วัดสูงจอหอ  ตำบลจอหอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองออก  ตำบลจอหอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเกาะ  ตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัวเกลื่อน  ตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำรุงธรรม  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนมวันท์  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลองตอง  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกตลาด  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูเขาลาด  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามเฒ่า  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางน้อย  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางใหญ่  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีษะละเลิง  ตำบลบ้านใหม่
จร. พระครูอุดมสีลพรต (หวาน)
วัดศรีษะสิบ  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษ์  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อินทราราม  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคนชุม  ตำบลปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองส่งน้ำ  ตำบลปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลโหรน  ตำบลปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพบสุข  ตำบลปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกระโดน  ตำบลพลกรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงตะโก  ตำบลพลกรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลกรัง  ตำบลพลกรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม  ตำบลพลกรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีมุมบูรพาราม  ตำบลพลกรัง
จร. พระครูสุตปัญญาทร (สุทธิรักษ์ ป.ธ.๓)
วัดสีมุมเหนือ  ตำบลพลกรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีมุมใต้  ตำบลพลกรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสายไพร  ตำบลพะเนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกล้วย  ตำบลพุดซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรางค์  ตำบลพุดซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละลมโพธิ์  ตำบลพุดซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำโพง  ตำบลพุดซา
จร. พระครูโฆสิตวรธรรม (หนู)
วัดศีรษะช้าง  ตำบลพุดซา
จร. พระครูสุทธิธรรมาธร (สุชาติ)
วัดสระยายชี  ตำบลพุดซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุริยาเย็น  ตำบลพุดซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยารักษ์  ตำบลพุดซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระทอน  ตำบลมะเริง
จร. พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (บรรจบ)
วัดบ้านพระ  ตำบลมะเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงสาร  ตำบลมะเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุดซา  ตำบลมะเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเริงน้อย  ตำบลมะเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเริงใหญ่  ตำบลมะเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกคอนอินทร์เจริญธรรม  ตำบลมะเริง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนสี่มุม  ตำบลสีมุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุรโยธิน  ตำบลสุรนารี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบง  ตำบลสุรนารี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกเดือนห้า  ตำบลสุรนารี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้างาม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต่างตา  ตำบลหนองจะบก
จร. พระครูโวทานธรรมคุณ (ประเสริฐ คเวสโก)
วัดวิสุทธิมรรคาราม  ตำบลหนองจะบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรู  ตำบลหนองจะบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาคง  ตำบลหนองบัวศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโสมง  ตำบลหนองบัวศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชะอม  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับช้าง  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบมะค่า  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยองแยง  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพะลาน  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วง  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองระเวียง  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลหนองระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโตนด  ตำบลหนองระเวียง
จร. พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ (ทอง)
วัดคอหนองบัว  ตำบลหนองไข่น้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  ตำบลหนองไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านฝ้าย  ตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประโดก  ตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมื่นไวย  ตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกประดู่  ตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนขวาง  ตำบลหัวทะเล
จร. พระครูปริยัติธรรมภาณี (สุรวุฒิ ป.ธ.๔)
วัดตะคองเก่า  ตำบลหัวทะเล
จร. พระครูบริหารธรรมนาถ (อำนวย นาถกโร)
วัดพะไล  ตำบลหัวทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะลุมปุ๊ก  ตำบลหัวทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวศาลา  ตำบลหัวทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิราธิวัฒน์  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองขอน  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเดื่อชุมพร  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละลมหม้อ  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขอนใน  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองรังกา  ตำบลโคกกรวด
จร. พระครูวิสิฐสุตาลังการ (ประเสริฐ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดหนองหว้า  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเป็ดน้ำ  ตำบลโคกกรวด
จร. พระครูประทีปปัญญาวุฒิ (ประทีป ปญฺญาทีโป)
วัดโคกเพชร  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ดอนแต้ว  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่บ้านดอน  ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระโดน  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโกรก  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำเชิงไกร  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนวน  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลโคกสูง
จร. พระครูถาวรคุณากร (จันทร)
วัดหนองไข่น้ำ  ตำบลโคกสูง
จร. พระครูวีรคุณสุนทร (สุพจน์ คุณวีโร)
วัดโคกสูง  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงแสนสุข  ตำบลโพธิ์กลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบ่อ  ตำบลโพธิ์กลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพลวงน้อย  ตำบลโพธิ์กลาง
จร. พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (ประทวน อตฺตทีโป)
วัดหนองไผ่  ตำบลโพธิ์กลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองพระทราย  ตำบลในเมือง
จร. พระครูประทีปธรรมวัฒน์ (สุวัฒน์)
วัดกุสุมภ์สัทธาราม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิตตสามัคคี  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลในเมือง
จร. พระครูอุดมวรรโณภาส (เนตร)
วัดบุ่ง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพ์  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลับ  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชสีมาราม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลในเมือง
จร. พระครูขันติธัมมูปถัมภ์ (ประยูร)
วัดศาลาเย็น  ตำบลในเมือง
จร. พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ (บุญธรรม ปิยวณฺโณ)
วัดสมอราย  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนพริกไทย  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคี  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุสาน  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษาราม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจะบก  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวรอง  ตำบลในเมือง
จร. พระครูปทุมธรรมวิมล (จอย สุตฺธมฺโม)
วัดหลักร้อย  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวสะพาน  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสิริอรุโณภาส (อรุณ โอภาโส ป.ธ.๕)
วัดอิสาน  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งนอก  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งใน  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแดนสงบอาสภาราม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกพรม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อัมพวัน  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพลวงใหญ่  ตำบลไชยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อ่างห้วยยาง  ตำบลไชยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลไชยมงคล
จร. พระครูวิชัยสิทธิคุณ (ทุเรียน)

 

อำเภอเมืองยาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าเยี่ยม  ตำบลกระเบื้องนอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทราพัฒนาราม  ตำบลกระเบื้องนอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสง่าท่าเรือ  ตำบลกระเบื้องนอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนลอย  ตำบลกระเบื้องนอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจินดาราม  ตำบลละหานปลาค้าว
จร. พระครูปคุณธรรมวัตร
วัดบรมคงคา  ตำบลละหานปลาค้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนา  ตำบลละหานปลาค้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัว  ตำบลละหานปลาค้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลละหานปลาค้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยาง  ตำบลละหานปลาค้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลละหานปลาค้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางออ  ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลิ้นฟ้า  ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างนางโท  ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีสุขาราม  ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสามัคคี  ตำบลเมืองยาง
จร. พระครูประภาสสิกขกิจ (ไสว)
วัดโนนตำหนัก  ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนไม้งาม  ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนขามสามัคคี  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสนันทาราม  ตำบลโนนอุดม
จร. พระครูโสภณเขมาภินันท์ (ประสาน เขมสรโณ)

 

อำเภอเสิงสาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเยี่ยมพัฒนา  ตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสมบัติเจริญ  ตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวแดง  ตำบลกุดโบสถ์
จร. พระครูกิตติปทุมรัต (อ้ม)
วัดหนองสนวน  ตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเตาเหล็ก  ตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเตาเหล็ก  ตำบลกุดโบสถ์
จร. พระครูสุธรรมวินิต (ณรงค์ฤทธิ์)
วัดโคกโจด  ตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์เจริญ  ตำบลบ้านราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางไม้  ตำบลบ้านราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์พัฒนา  ตำบลบ้านราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระตะเคียน  ตำบลสระตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหิน  ตำบลสระตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสูง  ตำบลสระตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับลังกา  ตำบลสุขไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแขวน  ตำบลสุขไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาไทย  ตำบลสุขไพบูลย์
จร. พระครูประชากรพิพัฒน์ (ทูลสวัสดิ์)
วัดสุขไพบูลย์  ตำบลสุขไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขไพบูลย์  ตำบลสุขไพบูลย์
จร. พระครูไพบูลย์กิตยาภิรัต (วิรัส)
วัดหนองขนาก  ตำบลสุขไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตูมสามัคคีธรรม  ตำบลสุขไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเข้  ตำบลสุขไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหลักศิลา  ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระประทีป  ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวนาราม  ตำบลเสิงสาง
จร. พระครูปริยัติสิทธานุการ (ประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
วัดหนองหลักศิลา  ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่ใหญ่  ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสิงสาง  ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่น้อยดงเย็น  ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังคล้า  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแก้งสนามนาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีวิไลวนาราม  ตำบลบึงพะไล
จร. พระครูสิริสุตาภิวัฒน์ (คำเคน จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
วัดศรีสำราญ  ตำบลบึงพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาหนองขอน  ตำบลบึงพะไล
จร. พระครูญาณิสสรคุณ (สมร ญาณิสฺสโร)
วัดหนองขามน้อย  ตำบลบึงพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวทอง  ตำบลบึงพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่า  ตำบลบึงพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดปลาฉลาด  ตำบลบึงสำโรง
จร. พระครูโกวิทบุญญาภรณ์ (บุญส่ง)
วัดศรีลำพอง  ตำบลบึงสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลบึงสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไผ่  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคร้อ  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีสุก  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกดู่  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนฟักทอง  ตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาวนาราม  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์บูรพาราม  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศูนย์กลาง  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษ์สระวนาราม  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขามนาดี  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบง  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งขามสามัคคี  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรัง  ตำบลแก้งสนามนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแค  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหินลาด  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรางค์กู่แก้งสนามนาง  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ทอง  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทราวาสวนาราม  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจาน  ตำบลโนนสำราญ
จร. พระครูปัญญาธรรมวิสารท (สนอง วิสารโท)
วัดแก้งสนามนาง  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกล่าม  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำราญ  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกน้ำขุ่น  ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโชคชัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านดอน  ตำบลกระโทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรางค์พะโค  ตำบลกระโทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์คงคาล้อม  ตำบลกระโทก
จร. พระครูชลธารชัยเขต (จรินทร์)
วัดด่านเกวียน  ตำบลด่านเกวียน
จร. พระครูโอภาสธรรมนาถ
วัดบ้านตูม  ตำบลด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หนองบอน  ตำบลด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านขี้ตุ่น  ตำบลท่าจะหลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลท่าจะหลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกก  ตำบลท่าจะหลุง
จร. พระครูพิทักษ์อรรถกิจ (สัมฤทธิ์)
วัดใหม่หนองกก  ตำบลท่าจะหลุง
จร. พระครูวรธรรมภิรัต (ธนิต)
วัดท่าลาดขาว  ตำบลท่าลาดขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงพระ  ตำบลท่าลาดขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงไทย  ตำบลท่าลาดขาว
จร. พระครูปัญญาสารประสุต (สำเริง ปญฺญาสาโร)
วัดหนองแปลน  ตำบลท่าลาดขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดโบสถ์  ตำบลท่าอ่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนพราหมณ์  ตำบลท่าอ่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าอ่าง  ตำบลท่าอ่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเสาเดียว  ตำบลท่าอ่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไพล  ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเยี่ยม  ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตลิ่งชัน  ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโจด  ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลท่าเยี่ยม
จร. พระครูสิริชัยมงคล (โอด สิริมงฺคโล)
วัดโนนเพชร  ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พัฒนาราม  ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเกตุ  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดะแลงราษฎร์บำรุง  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งอรุณ  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปอพราน  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะแบก  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรึก  ตำบลทุ่งอรุณ
จร. พระครูสุตบุญพินิจ (เสน่ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดหนองโพธิ์  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งกระโดน  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนปอแดง  ตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดสวาย  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองกลาง  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองยาง  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกอก  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาวาส  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรางค์  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลับพลา  ตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดจอกน้อย  ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดจอกใหญ่  ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละลม  ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนอก  ตำบลโชคชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบิง  ตำบลโชคชัย
จร. พระครูสิริสุตาลังการ (อิ่ม หิตกาโร)
วัดบึงทับปรางค์  ตำบลโชคชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพุทธาราม  ตำบลโชคชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สระประทุม  ตำบลโชคชัย
จร. พระครูพิทักษ์ปทุมากร

 

อำเภอโนนสูง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลึง  ตำบลขามเฒ่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามเฒ่า  ตำบลขามเฒ่า
จร. พระครูวิบูลสีลาจาร (สมัน สีลธโร)
วัดดอนเพกา  ตำบลขามเฒ่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพลอง  ตำบลขามเฒ่า
จร. พระครูมนูญธรรมโสภิต (สัมฤทธิ์ อนุตฺตโร)
วัดเกรียม  ตำบลขามเฒ่า
จร. พระครูนันทศีลคุณ
วัดโนนกระถิน  ตำบลขามเฒ่า
จร. พระอธิการสมชาย อสิญาโณ
วัดไพ  ตำบลขามเฒ่า
จร. พระครูสุธรรมประภากร (จำลอง ปภงฺกโร)
วัดจันอัด  ตำบลจันอัด
จร. พระครูนันทธรรมโกวิท (เฉลา นนฺทิโก)
วัดด่านติง  ตำบลจันอัด
จร. พระครูปริยัติประภากร
วัดสำโรง  ตำบลจันอัด
จร. พระครูคุณากรประสิทธิ์ (สมร ฐิตคุโณ)
วัดเหล่า  ตำบลจันอัด
จร. พระครูเกษมวิริยากร (สมนึก เขมวีโร)
วัดโค้งกระชาย  ตำบลจันอัด
จร. พระอธิการนิรันดร กนฺตสีโล
วัดกอก  ตำบลดอนชมพู
จร. พระมหาประเสริฐ วราสโภ
วัดขี้เหล็ก  ตำบลดอนชมพู
จร. พระอธิการสมหวัง โฆสคุโณ
วัดดอนชมพู  ตำบลดอนชมพู
จร. พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด ปสนฺโน)
วัดบ้านส้ม  ตำบลดอนชมพู
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสทฺโท
วัดมะระ  ตำบลดอนชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพรวน  ตำบลดอนชมพู
จร. พระครูปัญญากิตติวิมล (ไมล์ อินฺทปญฺโญ)
วัดสีสุก  ตำบลดอนชมพู
จร. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม (ยัง อุปสนฺโน)
วัดคอนน้อย  ตำบลด่านคล้า
จร. พระครูพิพิธขันติธรรม (ดาวน้อย ขนฺติกาโร)
วัดด่านคนคบ  ตำบลด่านคล้า
จร. พระใบฎีกา อยู่ดี เขมสรโณ
วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า
จร. พระปลัด สหัส ปิติสาโร
วัดดอนหวาย  ตำบลธารปราสาท
จร. พระครูพิชิตวรธรรม (ชิตมาโร)
วัดตลาดแค  ตำบลธารปราสาท
จร. พระอธิการชม ชุติปญฺโญ
วัดท่ากระสัง  ตำบลธารปราสาท
จร. พระครูฉันทสังฆกิจ (หลง ฉนฺทโก)
วัดปราสาท  ตำบลธารปราสาท
จร. พระอธิการเฉลียว ชาคโร
วัดป่าบุ่งตะขบ  ตำบลธารปราสาท
จร. พระครูกิตติสุตคุณ (ประทีป กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดหญ้าคาเหนือ  ตำบลธารปราสาท
จร. พระอธิการเม่า สุจิตฺโต
วัดหญ้าคาใต้  ตำบลธารปราสาท
จร. พระอธิการพิน ปญฺญาพหุโล
วัดหัวทำนบ  ตำบลธารปราสาท
รก.จร. พระสุข หิริธมฺโม
วัดใหม่เกษม  ตำบลธารปราสาท
จร. พระครูเกษมนวกิจ (สุชาติ นาถกโร)
วัดกระสัง  ตำบลบิง
รก.จร. พระใบ ปุญฺญพโล
วัดขนายดี  ตำบลบิง
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสาโร
วัดขามชั่งโค  ตำบลบิง
จร. พระอธิการพล จนฺทโสภโณ
วัดขามโนนสันติ  ตำบลบิง
จร. พระอธิการบัว อนาลโย
วัดดอนขวาง  ตำบลบิง
จร. พระอธิการหล่ำ กนฺตสีโล
วัดบ้านเพชร  ตำบลบิง
รก.จร. พระสิริชัย ญาณธีโร
วัดบิง  ตำบลบิง
จร. พระครูปภากรพิสิฐ (ประภากร ปภากโร)
วัดสำโรง  ตำบลบิง
รก.จร. พระสนั่น คุณกโร
วัดดอนมะเหลื่อม  ตำบลพลสงคราม
จร. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ (ประจวบ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดดอนมันกระซาก  ตำบลพลสงคราม
จร. พระอธิการอุดร เมตฺตจิตฺโต
วัดป่าลัฎฐิวัน  ตำบลพลสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลสงคราม  ตำบลพลสงคราม
จร. พระอธิการสุพจน์ สิริภทฺโท
วัดมะรุม  ตำบลพลสงคราม
จร. พระครูประโชติชัยคุณ (จนฺทโชโต)
วัดหญ้าคา  ตำบลพลสงคราม
จร. พระครูสุตวีรากร (สุรสีห์ ปญฺญาธโร)
วัดหนองนา  ตำบลพลสงคราม
จร. พระอธิการสมจิตต์ กิตฺติปาโล
วัดหนองสรวง  ตำบลพลสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสลา  ตำบลพลสงคราม
จร. พระครูสีลสังวรารักษ์ (มานพ สญฺญโม)
วัดโคกเปราะหอม  ตำบลพลสงคราม
จร. พระครูสุคนธศีลวัฒน์ (ธีรธมฺโม)
วัดดอนม่วง  ตำบลมะค่า
จร. พระครูประภาตธรรมรส (แจ่ม อาจิตฺตธมฺโม)
วัดถั่วแปบ  ตำบลมะค่า
จร. พระอธิการบุญสม อหึสโก
วัดพลจลก  ตำบลมะค่า
จร. พระครูนันทธรรมนิวิฐ (รัญจวน นนฺทสาโร)
วัดมะค่า  ตำบลมะค่า
จร. พระอธิการคำรณ คุณสํวโร
วัดมะเกลือ  ตำบลมะค่า
จร. พระครูอธิปุญญาภิรักษ์ (สมส่วน อธิปุญฺโญ)
วัดสระวารี  ตำบลมะค่า
จร. พระอธิการสมปอง ธมฺมทินฺโน
วัดหนองตะไก้  ตำบลมะค่า
จร. พระอธิการไตรรัตน์ ผาสุโก
วัดหนองม้า  ตำบลมะค่า
จร. พระครูประสิทธิโชติ (วณฺณธโร)
วัดเดิ่นเห็ดหิน  ตำบลมะค่า
รก.จร. พระทองลือ กมโล
วัดใหม่สามัคคีธรรม  ตำบลมะค่า
จร. พระครูกิตติปัญญากร (จำปา กิตฺติปญฺโญ)
วัดใหม่หนองม้า  ตำบลมะค่า
รก.จร. พระสมาน ทีปธมฺโม
วัดคอหงษ์  ตำบลลำคอหงษ์
จร. พระครูสิริวัฒนรังษี (พัฒน์กร กิตฺติสาโร)
วัดดอนผวา  ตำบลลำคอหงษ์
จร. พระครูนรินทร์ธรรมทัศน์ (ชรินทร์ ธมฺมทินฺโน)
วัดสะพาน  ตำบลลำคอหงษ์
จร. พระครูวีรบุญญาทร (เกษม เตชปุญฺโญ)
วัดหนองเครือชุด  ตำบลลำคอหงษ์
จร. พระครูถาวรวุฒิธรรม (จิรวุฒิ อภิชาโต)
วัดโนนลาว  ตำบลลำคอหงษ์
จร. พระครูสิทธิธรรมประคุณ (ธมฺมคุตฺโต)
วัดป่ารัง  ตำบลลำมูล
จร. พระครูสารคุณประโชติ (ช่วย ปชฺโชโต)
วัดหนองโจด  ตำบลลำมูล
จร. พระครูวาปีธรรมคุณ (นภดล นาถพโล)
วัดกอก  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระครูอุทัยธรรมสถิต (ส้มเช้า ปภสฺสโร)
วัดซาด  ตำบลหลุมข้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพลอง  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระอธิการสำราญ ตปสมฺปนฺโน
วัดท่ากระทุ่ม  ตำบลหลุมข้าว
รก.จร. พระประกอบ ทนฺตกาโย
วัดบ้านไพล  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระครูสังวรประสาท (ถนอม ธมฺมปายโก)
วัดสระจันทร์  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระอธิการผล ผาสุโก
วัดหลุมข้าว  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระใบฎีกา ถนอม จนฺทวณฺโณ
วัดห้วยน้อย  ตำบลหลุมข้าว
รก.จร. พระกมล อตฺถกาโม
วัดอุดมธัญญาวาส  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระอธิการนิพนธ์ ปิยวณฺโณ
วัดเพิก  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระครูอรุณธรรมวิภัช (อุทัย สุตธมฺโม)
วัดใหม่หนองบัว  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระครูอดุลปทุมรักษ์ (เที่ยง รกฺขิโต)
วัดกระเพรา  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระครูสุธรรมประสิทธิ์ (ประนอม กนฺตธมฺโม)
วัดคล้า  ตำบลเมืองปราสาท
รก.จร. พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม
วัดดอนท้าว  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระอธิการละม่อม ผลญาโณ
วัดปราสาท  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระอธิการปัญญา จตฺตมโล
วัดหนองอ้อ  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระอธิการสำราญ ชนุตฺตโม
วัดเมืองที  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ชื่น ปญฺญาพโล)
วัดโนนคราม  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระอธิการสุนทร สุนฺทโร
วัดโนนตะกั่ว  ตำบลเมืองปราสาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตากลาง  ตำบลเมืองปราสาท
จร. พระสมุห์ สุรพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต
วัดดอนหวาย  ตำบลโตนด
จร. พระครูสุนทรวรวิทย์
จร. พระครูสุนทรวรวิทย์
วัดด่านทองหลาง  ตำบลโตนด
จร. พระครูธรรมธร ประภาท ยสินฺธโร
วัดด่านเกวียน  ตำบลโตนด
จร. พระครูวิจิตรธรรมประยุต (ไพศาล สารทโร)
วัดธรรมทานวนาราม  ตำบลโตนด
จร. พระอธิการสมปอง สิริธโร
วัดโตนด  ตำบลโตนด
จร. พระอธิการสมสิน วรโท
วัดโนนมะกอก  ตำบลโตนด
จร. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ (ไว ชนาสโภ)
วัดบัว  ตำบลโนนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง
จร. พระครูวิจิตรคุณวัตร (ลับ ปญฺญาทีโป)
วัดโนนแต้ว  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการสำราญ อชฺฌาจาโร
วัดใหม่สุนทร  ตำบลโนนสูง
จร. พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์ (สาคร จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดจันดุม  ตำบลใหม่
จร. พระอธิการสมเกียรติ ฐานสมฺปนฺโน
วัดดอนม่วง  ตำบลใหม่
รก.จร. พระไพบูลย์ เตชธโร
วัดถนนถั่ว  ตำบลใหม่
จร. พระครูอุดมอรุโณทัย (รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต)
วัดหนองโสน  ตำบลใหม่
รก.จร. พระเฟื่อง ฉนฺทธมฺโม
วัดเกราพัฒนาราม  ตำบลใหม่
รก.จร. พระประเสริฐ อภิปุญฺโญ
วัดโพธาราม  ตำบลใหม่
รก.จร. พระบัญชา ปภสฺสโร
วัดใหม่กลอ  ตำบลใหม่
จร. พระครูสุจิตธรรมาวุธ (วันชัย สุสมานโส)
วัดใหม่รุ่งอรุณ  ตำบลใหม่
จร. พระอธิการอ่อง องคโร

 

อำเภอโนนแดง

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนยาวใหญ่  ตำบลดอนยาวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านป่าตะแบง  ตำบลดอนยาวใหญ่
จร. พระครูเกษมจิตตารักษ์ (สิงห์)
วัดหนองนาดี  ตำบลดอนยาวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินเงิ้มสุทธาราม  ตำบลดอนยาวใหญ่
จร. พระใบฎีกา ปิติพล เขมวีโร
วัดดอนยาวน้อย  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งรี  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเตย  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแก  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงเหนือ  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินตั้ง  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคู  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านซาด  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านฝาง  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระปทุมวนาราม  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำพะเนียง  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโคกหนองแวง  ตำบลโนนตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วง  ตำบลโนนตาเถร
จร. พระครูผาสุกธรรมานันท์ (อานนท์)
วัดหนองไผ่  ตำบลโนนตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกสำโรง  ตำบลโนนตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาเถร  ตำบลโนนตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกแซง  ตำบลโนนตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตัดเรือ  ตำบลโนนแดง
จร. พระครูอุดมธรรมวิสุทธิ์ (อ้อน)
วัดตะเภาหนุน  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านจาบ  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาโล  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบง  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแดง  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยสามัคคี  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนไทย

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระเสียว  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำปัง  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านจอก  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านจาน  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านซาด  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนา  ตำบลกำปัง
จร. พระครูบุญเขตสิริคุณ
วัดบ้านอ้อ  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไพล  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชลสินธ์  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นารี  ตำบลกำปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกะพี้  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค้างพลูเหนือ  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค้างพลูใต้  ตำบลค้างพลู
จร. พระครูวิมลสุทธิวัตร (ประสิทธิ์)
วัดบ้านซิน  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำรุงวรรณาราม  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองราง  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหินขาว  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเจริญ  ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านจาก  ตำบลด่านจาก
จร. พระครูจักรธรรมพินิจ (จักกฤษ กนฺตธมฺโม)
วัดตะคร้อ  ตำบลด่านจาก
จร. พระครูพิพิธธรรมวิภัช (ยอด โกสโล)
วัดตะคร้อ  ตำบลด่านจาก
จร. พระอธิการพจน์ มหาวายาโม
วัดหนองกระสัง  ตำบลด่านจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลด่านจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอกลอง  ตำบลด่านจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพุทรา  ตำบลด่านจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสระจันทร์  ตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนโพธิ์  ตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแฉ่ง  ตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาแมน  ตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุมปูน  ตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระดาน  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดเวียน  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูเมือง  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัลลังก์  ตำบลบัลลังก์
จร. พระครูประโชติปัญญากร (ปรีชา วรปญฺโญ)
วัดศรีดอนยาว  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระตะเฆ่  ตำบลบัลลังก์
จร. พระครูโสภณบุญกิจ (สมพงษ์ กตปุญฺโญ)
วัดหนองแจง  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพคงคา  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองเก่า  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเจดีย์  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ตาสี  ตำบลบัลลังก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตำแย  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนวารี  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงสง่า  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งตะแบก  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกสะอาดคงคาราม  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกลางดอน  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เตี้ย  ตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหนองแหวน  ตำบลมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะค่าดอนทะยิง  ตำบลมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเกลือ  ตำบลมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดุม  ตำบลมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลมะค่า
จร. พระครูสิทธิธรรมานุศาสน์ (ประสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ)
วัดกุดจิก  ตำบลสายออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบุ  ตำบลสายออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระตอง  ตำบลสายออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายออ  ตำบลสายออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโสน  ตำบลสายออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคก  ตำบลสายออ
จร. พระครูพิพัฒนธรรมกิจ (ช่อ กนฺตธมฺโม)
วัดโคกน้อย  ตำบลสายออ
จร. พระครูมงคลธรรมวัฒน์
วัดโคกหนองไผ่  ตำบลสายออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงธรรม  ตำบลสำโรง
จร. พระครูวิสุทธิธรรมธร (ชาติ)
วัดทรัพย์เจริญ  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนารายณ์  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตูม  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลวารี  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสุทธาวาส  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพัง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกราด  ตำบลสำโรง
จร. พระครูไพโรจน์ธรรมโกศล (ไกรพล)
วัดหนองไผ่ล้อม  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแปรง  ตำบลสำโรงตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทะยิง  ตำบลโนนไทย
จร. พระครูอรรถธรรมประคุณ (ถนัด)
วัดดอนแต้ว  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนโบสถ์  ตำบลโนนไทย
จร. พระครูรัตนวีรธรรม (มณี)
วัดด่านกรงกราง  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชานิยม  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริบ้านไร่  ตำบลโนนไทย
จร. พระครูโอภาสกิจจานุกูล (อุทัย ตนฺติปาโล)
วัดสระจรเข้  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลักร้อย  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกพรม  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพัฒนา  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนมะกอก  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหวาย  ตำบลโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนไทย  ตำบลโนนไทย
จร. พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอขามทะเลสอ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าบุระไหว   ตำบลบึงอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก   ตำบลพันดุง
จร. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ (สมทรง พลญาโณ)
วัดเจริญธรรม   ตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอคง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศรัทธาธรรม   ตำบลขามสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจริญธรรม   ตำบลคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนน้อย   ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนสามัคคี   ตำบลบ้านปรางค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีศักดิ์ภาวนาราม   ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพาลัย   ตำบลเทพาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนวิเวก   ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอรัญญวาสี   ตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอครบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดเขาจอมทอง   ตำบลจระเข้หิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุยายแลบ   ตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาสามัคคี   ตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองมนศรัทธาธรรม   ตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป้ายอุบล   ตำบลลำเพียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไร่แหลมทอง   ตำบลลำเพียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสิริมงคล   ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองหิน   ตำบลแชะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอจักราช

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าจักราช   ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองบัว   ตำบลศรีละกอ
จร. พระครูสุนทรกิตติญาณ (ชัยนาท)
วัดประชาชุมพร   ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนรังน้อย   ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าขามทุ่งพุดซา   ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านโคกพลวง   ตำบลหินโคน
จร. พระครูสุภัทรธรรมาทร (ประยูร ฐิตธมฺโม)
วัดป่าโนนมัน   ตำบลหินโคน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมพวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าประชาชุมพวง   ตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหงส์ประสิทธิ์   ตำบลตลาดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าท่าลาด   ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านิยมธรรม   ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอด่านขุนทด

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าญาณสิทธาราม   ตำบลกุดพิมาน
จร. พระครูสิทธิธรรมานุยุต (สุชาติ สุขิโต)
วัดป่าดอนใหญ่   ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชษฐาวนาราม   ตำบลกุดพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบัวลาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่ารัตนธรรมาราม   ตำบลโนนจาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบัวใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านดอนหัน   ตำบลกุดจอก
จร. พระครูธรรมกิจโสภณ (มะโนด)
วัดป่าประชาธรรมนิคม   ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสมานสามัคคี   ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำอ้อม   ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมชาติ   ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูขาดโสกรังสุทธาราม   ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคลองพฤกษ์   ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองกระทุ่ม   ตำบลหนองบัวสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนสมบูรณ์   ตำบลหนองแจ้งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์   ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างธรรมาราม   ตำบลเสมาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตอง   ตำบลโนนทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเนินโพธิโสธร   ตำบลโนนทองหลาง
จร. พระครูไพศาลปทุมาภรณ์ (สมควร)

 

อำเภอประทาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสุกรวาส   ตำบลดอนมัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองยาง   ตำบลนางรำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าใหญ่เกษร   ตำบลนางรำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญพรหมาราม   ตำบลวังไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพูนไพศาล   ตำบลหนองค่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกเพ็ด   ตำบลหนองค่าย
จร. พระครูญาณวรานุยุต (ประดิษฐ์)
วัดป่าน้อยเกตุสมบูรณ์   ตำบลหนองพลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองคู   ตำบลเมืองโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาชื่น   ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากมลพร   ตำบลโนนเพ็ด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปักธงชัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าคลองขุนเทียน   ตำบลงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพลับพลาชัย   ตำบลตะขบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามงคลธรรม   ตำบลตะขบ
จร. พระครูขันติพลากร (สมศักดิ์)
วัดป่าฉัตรมงคล   ตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามะกอกงาม   ตำบลบ่อปลาทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเชตวัน   ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีไพโรจน์   ตำบลสะแกราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุพรมราช   ตำบลสุขเกษม
จร. พระครูวิรุฬห์ธรรมธัช (ตระกูลชาติ)
วัดป่าเวฬุวัน   ตำบลเมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองพง   ตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปากช่อง

วัด เจ้าอาวาส
วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร   ตำบลหนองน้ำแดง
จล. พระวินัยโมลี วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ)
วัดถ้ำพระสิวลี   ตำบลกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม   ตำบลกลางดง
จร. พระครูพิทักษ์ธรรมานุยุต (คมกฤช สุวีโร)
วัดบ้านผาสุข   ตำบลขนงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูผาสูง   ตำบลคลองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากะจะ   ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาไทรสายัณห์   ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพญาเย็นพุทธาราม   ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเพิ่ม   ตำบลพญาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิตสวัสดิ์ธรรมาราม   ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูหายหลง   ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสกุณาสุทธาราม   ตำบลวังกะทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำไตรรัตน์   ตำบลหนองน้ำแดง
จร. พระครูวิสุทธิคุณากร (ศักดิ์เกษม สุทธเขโม)
วัดวงศ์เกษตร   ตำบลหนองน้ำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
สำนักสงฆ์สวนมะขาม   ตำบลหนองสาหร่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชัยมงคล   ตำบลหมูสี
จร. พระครูชัยมงคลคุณ (พล)
วัดมกุฏคีรีวัน   ตำบลโป่งตาลอง
จร. พระญาณดิลก วิ. (ปัญญา สทฺธายุตฺโต)
วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน   ตำบลโป่งตาลอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระทองคำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดตลุกผักไร   ตำบลพังเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิเวกธรรม   ตำบลมาบกราด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพิมาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหนองขอน   ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพิมาย   ตำบลรังกาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรธรรมสัมฤทธิ์   ตำบลสัมฤทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคุณสัมปันนาราม   ตำบลโบสถ์
จร. พระครูคุณสารสัมปัน (จรูญ คุณากโร)

 

อำเภอลำทะเมนชัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าบูรพาราม   ตำบลขุย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังน้ำเขียว

วัด เจ้าอาวาส
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว   ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม   ตำบลวังหมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีเจริญธรรม   ตำบลอุดมทรัพย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีคิ้ว

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่ากิตติภาวนาราม   ตำบลดอนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างซับประดู่   ตำบลมิตรภาพ
จร. พระครูอินทรโสภณ (สุทิน อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมณ์   ตำบลลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่พัฒนา   ตำบลหนองหญ้าขาว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสูงเนิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศิลาทอง   ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวะภูแก้ว   ตำบลมะเกลือใหม่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองบุญมาก

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าด่านพัฒนา   ตำบลหนองไม้ไผ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าคีรีวัลลิ์   ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองนครราชสีมา

วัด เจ้าอาวาส
วัดสุทธจินดา วรวิหาร   ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าฐานวีราราม   ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสภาพรมหิศราราม   ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฤทธิกุญชร   ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสาละวัน   ตำบลปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงธรรม   ตำบลปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพิทักษ์ธรรม   ตำบลสีมุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรัทธารวม   ตำบลหัวทะเล
จร. พระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ป.ธ.๙)
วัดศาลาทอง   ตำบลหัวทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเสาหงษ์   ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมปัตตะวนาราม   ตำบลโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมวิหาร   ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสาลวัน   ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาลอย   ตำบลในเมือง
จร. พระเทพรัตนดิลก (วิจิตร จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๕)
วัดป่าหนองปลิง   ตำบลไชยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองยาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าโพธิ์ทอง   ตำบลกระเบื้องนอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองกก   ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาโทน   ตำบลเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเสิงสาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสมบัติเจริญ   ตำบลกุดโบสถ์
จร. พระครูอรุณวัฒโนทัย (น้อม นมกาโร)
วัดหนองปรือ   ตำบลบ้านราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระตะเคียนธรรมาราม   ตำบลสระตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาสันต์   ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุทธธรรม   ตำบลเสิงสาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศิริวันบรรพต   ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาซับพงโพด   ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแก้งสนามนาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหนองจาน   ตำบลโนนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโชคชัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าโนนม่วง   ตำบลด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทสรังสี   ตำบลท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมิการาม   ตำบลโชคชัย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนสูง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศรีถาวรวัฒนา   ตำบลดอนชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโกรกโนน   ตำบลมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชัยมงคล   ตำบลหลุมข้าว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนแดง

วัด เจ้าอาวาส
วัดธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ   ตำบลโนนแดง
จร. พระครูโสภณวิสุทธิญาณ (เดชา)
วัดป่าฐานิโยพุทธาราม   ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนไทย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหนองตาล   ตำบลค้างพลู
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook