ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครปฐม - พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครปฐม

มหานิกาย

 

อำเภอกำแพงแสน

วัด เจ้าอาวาส
วัดทะเลบก  ตำบลกระตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยม่วง  ตำบลกระตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลกระตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่รื่นรมย์  ตำบลกระตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกระพังโหม  ตำบลกำแพงแสน
จร. พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์)
วัดสว่างชาติประชาบำรุง  ตำบลกำแพงแสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทอง  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนมะกอก  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อน้ำจืด  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธสันติธรรม  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพัง  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลาไหล  ตำบลทุ่งกระพังโหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลักไม้ลาย  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระครูสุธรรมนาถ
วัดสุวรรณรัตนาราม  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระครูปฐมเมธาภรณ์ (วิศิษฎ์)
วัดหนองขามพัฒนา  ตำบลทุ่งขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิยมธรรมวราราม  ตำบลทุ่งบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปฐมโพธิญาณ  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาตึก  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจิก  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองศาลา  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยผักชี  ตำบลทุ่งลูกนก
จร. พระครูสุนทรวิทยคุณ (โสภณวิชญ์)
วัดไร่แตงทอง  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาราษฎร์บำรุง  ตำบลรางพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำเขียว  ตำบลวังน้ำเขียว
จร. พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
วัดสระสี่มุม  ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหมู  ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์บำรุง  ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเตาอิฐ  ตำบลสระสี่มุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม  ตำบลสระสี่มุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสี่แยกเจริญพร  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระครูปฐมสาธุวัฒน์ (คณิศร)
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเจริญธรรม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดหญ้าไทร  ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองห้อง  ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อน้อย  ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเสา  ตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมทองสุทธาราม  ตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงแสน  ตำบลห้วยหมอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์  ตำบลห้วยหมอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดอนตูม

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนพุทรา  ตำบลดอนพุทรา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวถนน  ตำบลดอนพุทรา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระสี่เหลี่ยม  ตำบลดอนรวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขวราราม  ตำบลดอนรวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลวง  ตำบลบ้านหลวง
จร. พระครูวรคามภินันท์ (จอม)
วัดหนองกระพี้  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำลูกบัว  ตำบลลำลูกบัว
จร. พระครูสันติธรรมานันท์
วัดทุ่งสีหลง  ตำบลลำเหย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำเหย  ตำบลลำเหย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตูม  ตำบลสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโกสูง  ตำบลสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามง่าม  ตำบลสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมมะเกลือ  ตำบลสามง่าม
จร. พระครูสิริสิกขกิจ (พลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๕)
วัดกงลาด  ตำบลห้วยด้วน
จร. พระครูสุจิตพิพัฒน์ (ประเสริฐ)
วัดทุ่งผักกูด  ตำบลห้วยด้วน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งพิชัย  ตำบลห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยพระ  ตำบลห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลาเต่า  ตำบลห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครชัยศรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดประชานาถ  ตำบลขุนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลขุนแก้ว
จร. พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
วัดงิ้วราย  ตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทร  ตำบลท่ากระชับ
จร. พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส (สายันต์)
วัดท่าใน  ตำบลท่าพระยา
จร. พระครูสมุห์จิรพันธ์ จิรพนฺธโว
วัดน้อยเจริญสุข  ตำบลท่าพระยา
จร. พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗
วัดสิงห์  ตำบลท่าพระยา
จร. พระอธิการปลื้ม รตนรํสี
วัดหลวง  ตำบลท่าพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางบางแก้ว  ตำบลนครชัยศรี
จร. พระครูสถิตบุญเขต (บุญช่วย อาทโร)
วัดใหม่สุประดิษฐาราม  ตำบลนครชัยศรี
จร. พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ (สมชาย วรมุนี)
วัดตุ๊กตา  ตำบลบางกระเบา
จร. พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
วัดกลางบางพระ  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแก้ว  ตำบลบางแก้ว
จร. พระครูพิจิตรสรคุณ (พร ปภากโร)
วัดแก้วเจริญยศ  ตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางพระ  ตำบลบางแก้วฟ้า
จร. พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร)
วัดห้วยตะโก  ตำบลพะเนียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธธรรมรังษี  ตำบลลานตากฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานตากฟ้า  ตำบลลานตากฟ้า
จร. พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ)
วัดพิศาลโพธิญาณ  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละมุด  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานแหลม  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สุคนธาราม  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแค  ตำบลวัดแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยาวาส  ตำบลวัดไทยาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมหาโพธิ์  ตำบลศรีมหาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศีรษะทอง  ตำบลศีรษะทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสถียรรัตนาราม  ตำบลศีรษะทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกกตาล  ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางคูเวียง  ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมปตาก  ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยพลู  ตำบลห้วยพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้องไทร  ตำบลแหลมบัว
จร. พระครูปลัด ขวัญชัย สุจิตฺโต
วัดทุ่งน้อย  ตำบลแหลมบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเขมา  ตำบลแหลมบัว
จร. พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
วัดโคกพระเจดีย์  ตำบลโคกพระเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางเลน

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางภาษี  ตำบลคลองนกกระทุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนยอ  ตำบลดอนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดสะแก  ตำบลดอนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานคา  ตำบลดอนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนราภิรมย์  ตำบลนราภิรมย์
จร. พระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง)
วัดพระอมรพิสัย  ตำบลนราภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนราภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิลเพชร  ตำบลนิลเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวปากท่า  ตำบลนิลเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวหวั่น  ตำบลบัวปากท่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางปลา  ตำบลบางปลา
จร. พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
วัดพุทธาราม  ตำบลบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาวัฒนาราม  ตำบลบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแรต  ตำบลบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเสมียนตรา  ตำบลบางภาษี
จร. พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย)
วัดบึงลาดสวาย  ตำบลบางภาษี
จร. พระสุเมธมุนี (ลำพวน ธมฺมธโร ป.ธ.๗)
วัดรางกระทุ่ม  ตำบลบางภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางกำหยาด  ตำบลบางภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางไทร  ตำบลบางภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขวัฒนาราม  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางน้อยใน  ตำบลบางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางหลวง  ตำบลบางหลวง
จร. พระมหาปรีชา ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลบางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลัฎฐิวนาราม  ตำบลบางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเลน  ตำบลบางเลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษมสุริยัมนาจ  ตำบลบางเลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโฆสิตาราม  ตำบลบางเลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางไผ่นารถ  ตำบลบางไทรป่า
จร. พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ)
วัดผาสุการาม  ตำบลบางไทรป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพญา  ตำบลลำพญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลลำพญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองคูเมือง  ตำบลหินมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสามสิบ  ตำบลหินมูล
จร. พระครูปฐมธรรมโชติ (กอบกุล)
วัดศิลามูล  ตำบลหินมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตราราม  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่จรเข้  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่สามตำลึง  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่หูช้าง  ตำบลไผ่หูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพุทธมณฑล

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศรีถาวรคลองโยง  ตำบลคลองโยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลประชาราม  ตำบลคลองโยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเกลือ  ตำบลคลองโยง
จร. พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน)
วัดสาลวัน  ตำบลศาลายา
จร. พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร (นิวัฒน์)
วัดสุวรรณาราม  ตำบลศาลายา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหทัยนเรศวร์  ตำบลศาลายา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลศาลายา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสามพราน

วัด เจ้าอาวาส
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  ตำบลไร่ขิง
จล. พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดนครชื่นชุ่ม  ตำบลกระทุ่มล้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพลินเพชร  ตำบลกระทุ่มล้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรีดาราม  ตำบลคลองจินดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำขาว  ตำบลคลองจินดา
จร. พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต สนฺตกาโย)
วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่
จร. พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ)
วัดจินดาราม  ตำบลตลาดจินดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตำบลตลาดจินดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงคนอง  ตำบลทรงคนอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดญาณเวศกวัน  ตำบลบางกระทึก
จร. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.(พิเศษ))
วัดดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก
จร. พระเมธีธรรมานันท์ (สำเริง ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๙)
วัดบางช้างใต้  ตำบลบางช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงเลน  ตำบลบางช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทียนดัด  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสรรเพชญ  ตำบลยายชา
จร. พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ (สีรมณ์)
วัดเดชานุสรณ์  ตำบลยายชา
จร. พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
วัดดงเกตุ  ตำบลสามพราน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามพราน  ตำบลสามพราน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม  ตำบลหอมเกร็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอมเกร็ด  ตำบลหอมเกร็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองอ้อมใหญ่  ตำบลอ้อมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อมใหญ่  ตำบลอ้อมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพูด  ตำบลไร่ขิง
จร. พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)

 

อำเภอเมืองนครปฐม

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร  ตำบลพระปฐมเจดีย์
จล. พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระงาม พระอารามหลวง  ตำบลพระปฐมเจดีย์
จล. พระอุดมธรรมเมธี (สมศักดิ์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร พระอารามหลวง  ตำบลพระประโทน
จล. พระราชเจติยาภิบาล (จวน ธมฺมธโร)
วัดดอนขนาก  ตำบลดอนยายหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะแกราย  ตำบลดอนยายหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาก้อง  ตำบลตาก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะวังไทร  ตำบลถนนขาด
จร. พระครูโกวิทธรรมสุนทร (สุนทร)
วัดทัพหลวง  ตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งรี  ตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงตารศ  ตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา
จร. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (สุชิน ธมฺเมสโก)
วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม  ตำบลบ่อพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม  ตำบลบางแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแขม  ตำบลบางแขม
จร. พระครูพิพัฒน์สุตกิจ (ประดับ ป.ธ.๔)
วัดลาดปลาเค้า  ตำบลบางแขม
จร. พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร)
วัดบ้านยาง  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระโดน  ตำบลบ้านยาง
จร. พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)
วัดห้วยจระเข้  ตำบลพระปฐมเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ล้อม  ตำบลพระปฐมเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไร่เกาะต้นสำโรง  ตำบลพระประโทน
จร. พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
วัดพะเนียงแตก  ตำบลมาบแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพยาสุทธาราม  ตำบลลำพยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะกู  ตำบลวังตะกู
จร. พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)
วัดใหม่ปิ่นเกลียว  ตำบลวังตะกู
จร. พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดวังเย็น  ตำบลวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดหญ้าแพรก  ตำบลสระกะเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ดอนทราย  ตำบลสระกะเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางปลาหมอ  ตำบลสวนป่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ห้วยลึก  ตำบลสวนป่าน
จร. พระปลัด มณี วฑฺฒโน
วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองงูเหลือม  ตำบลหนองงูเหลือม
จร. พระปลัดมานพ ฐานมุตฺตโม
วัดหนองดินแดง  ตำบลหนองดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเสือ  ตำบลหนองดินแดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพยายท้าว  ตำบลหนองปากโลง
จร. พระครูสีลสุทธิคุณ (สะอาด ขนฺติโก)
วัดรัตนรังสี  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิสารวาจา  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหว้าเอน  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราราม  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพรงมะเดื่อ  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกำแพงแสน

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศรัทธาธรรม   ตำบลทุ่งขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกร่าง   ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนกระต่าย   ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม   ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระมงคล   ตำบลสระสี่มุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระน้ำส้ม   ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครชัยศรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่ากระชับ   ตำบลท่ากระชับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตำหนัก   ตำบลท่าตำหนัก
จร. พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดป่าศรีถาวร   ตำบลบางแก้วฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมปทวน   ตำบลวัดแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมมณฑล   ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางเลน

วัด เจ้าอาวาส
วัดอุดมสิทธิกุล   ตำบลนราภิรมย์
จร. พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดบอนใหญ่   ตำบลบัวปากท่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมนุมศรัทธา   ตำบลบางไทรป่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพุทธมณฑล

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน   ตำบลศาลายา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริวัฒนาราม   ตำบลศาลายา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสามพราน

วัด เจ้าอาวาส
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม   ตำบลอ้อมใหญ่
จร. พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ)

 

อำเภอเมืองนครปฐม

วัด เจ้าอาวาส
วัดเสนหา พระอารามหลวง   ตำบลพระปฐมเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม   ตำบลตาก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งน้อยสามัคคี   ตำบลทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระกะเทียม   ตำบลสระกระเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปฐมชัย   ตำบลหนองปากโลง
จร. พระครูภาวนาโสภิต (นิพนธ์ ธมฺมทีโป)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook