ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดราชบุรี

มหานิกาย

 

อำเภอจอมบึง

วัด เจ้าอาวาส
วัดจอมบึง  ตำบลจอมบึง
จร. พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
วัดรางม่วง  ตำบลจอมบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาปีสุทธาวาส  ตำบลจอมบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลจอมบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกระถิน  ตำบลด่านทับตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิยมธรรมาราม  ตำบลด่านทับตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมธรรมนิมิต  ตำบลด่านทับตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสีนวล  ตำบลด่านทับตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกสิงขร  ตำบลด่านทับตะโก
จร. พระครูสิงขรพนารักษ์ (ชวลิต ญาณชลิโต)
วัดถ้ำมงกุฎ  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำสิงโตทอง  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้)
วัดนาสมอ  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากช่อง  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุแค  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสูงเนิน  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาเนิด  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูสิกขกิจธำรง (สถิต)
วัดหนองไผ่  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาปิ่นทอง  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาผึ้ง  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขารังเสือ  ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัฎใหญ่  ตำบลรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ  ตำบลรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางบัว  ตำบลรางบัว
จร. พระสมุห์สมบูรณ์ พลธมฺโม
วัดหนองนกกะเรียน  ตำบลรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวค่าย  ตำบลรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเขาสัมมะงา  ตำบลเบิกไพร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม  ตำบลเบิกไพร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองศาลเจ้า  ตำบลเบิกไพร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเบิกไพร  ตำบลเบิกไพร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแฝก  ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางเฆ่  ตำบลแก้มอ้น
จร. พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์)
วัดเขาแดน  ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้มอ้น  ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดำเนินสะดวก

วัด เจ้าอาวาส
วัดบัวงาม พระอารามหลวง  ตำบลบัวงาม
จล. พระครูวิบูลพัฒนานุกิจ (สำเนียง พาณธมฺโม)
วัดพิทักษ์เทพาวาส  ตำบลขุนพิทักษ์
จร. พระปลัดประชุม ฌาณสมฺปนฺโน
วัดสอนประดิษฐ์  ตำบลขุนพิทักษ์
จร. พระครูสาทรสุตกิจ
วัดสนามไชย  ตำบลดอนกรวย
จร. พระสมุห์ชุบ ชวนธมฺโม
วัดโคกบำรุงราษฎร์  ตำบลดอนกรวย
จร. พระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร)
วัดดอนคลัง  ตำบลดอนคลัง
จร. พระปลัดพัชรพล โชติปญฺโญ
วัดโคกตับเป็ด  ตำบลดอนคลัง
จร. พระครูวิริยาภิรักษ์
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลดอนไผ่
จร. พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย
วัดดำเนินสะดวก  ตำบลดำเนินสะดวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตำบลดำเนินสะดวก
จร. พระครูพิมลปริยัติกิจ (โสพิธ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดโชติทายการาม  ตำบลดำเนินสะดวก
จร. พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดปรกเจริญ  ตำบลตาหลวง
จร. พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ
วัดอมรญาติสมาคม  ตำบลท่านัด
จร. พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
วัดตาลเรียง  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชาวเหนือ  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก
วัดบ้านไร่  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูสิริญาณวิสุทธิ์
วัดปราสาทสิทธิ์  ตำบลประสาทสิทธิ์
จร. พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
วัดหลักหกรัตนาราม  ตำบลศรีสุราษฎร์
จร. พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
วัดอุบลวรรณาราม  ตำบลศรีสุราษฎร์
จร. พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)
วัดคูหาสวรรค์  ตำบลสี่หมื่น
จร. พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล ป.ธ.๓)
วัดตาลบำรุงกิจ  ตำบลสี่หมื่น
จร. พระครูธรรมวรทัต (ทองใบ วีรธมฺโม)
วัดใหม่สี่หมื่น  ตำบลสี่หมื่น
จร. พระปลัดญาณเดช จนฺทโสภโณ
วัดท่าเรือ  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
วัดสีดาราม  ตำบลแพงพวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร ป.ธ.๔)
จร. พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
วัดเนกขัมมาราม  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
วัดโคกหลวง  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูโสภณปุรารักษ์ (ไพสน ธมฺมรกฺขิโต)

 

อำเภอบางแพ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนคา  ตำบลดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนพรหม  ตำบลดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตากแดด  ตำบลดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสาลี  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล ปิยาจาโร)
วัดดอนใหญ่  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลเตี้ย  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำน้ำ  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระมหาสละ ฉนฺทโก ป.ธ.๗
วัดดอนเซ่ง  ตำบลบางแพ
จร. พระครูโสภณธรรมศาสน์ (สิงห์)
วัดท่าราบ  ตำบลบางแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแพใต้  ตำบลบางแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกุ่ม  ตำบลบางแพ
จร. พระครูภาวนาธรรมากร
วัดกลางวังเย็น  ตำบลวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วง  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูประภาสธรรมทัต (สนธยา)
วัดหลวง  ตำบลวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเตาอิฐ  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูสุธรรมประศาสน์ (ประยุทธ)
วัดใหม่อีจาง  ตำบลวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทำนบ  ตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่บุปผาราม  ตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่เหนือ  ตำบลวัดแก้ว
จร. พระครูวิบูลธรรมโฆษ (สุบิณฑ์)
วัดหนองเอี่ยน  ตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้ว  ตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนมะขามเทศ  ตำบลหัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวโพ  ตำบลหัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมทอง  ตำบลหัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลโพหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่โพหัก  ตำบลโพหัก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านคา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านบึง  ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพระ  ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าต้นมะค่า  ตำบลบ้านคา
จร. เจ้าอธิการองอาจ อธิปุญฺโญ
วัดเขาธารมงคล  ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งเจ็ด  ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งเหาะ  ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรมนิมิต  ตำบลบ้านบึง
จร. พระครูวิโรจน์ธรรมนิมิต (ไพโรจน์)
วัดโป่งกระทิงล่าง  ตำบลบ้านบึง
จร. พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์)
วัดช่องลาภ  ตำบลหนองพันจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตาลับ  ตำบลหนองพันจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณคีรี  ตำบลหนองพันจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลหนองพันจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพันจันทร์  ตำบลหนองพันจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโกเจริญธรรม  ตำบลหนองพันจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านโป่ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสันติพุทธาราม  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระมหาวีรพงศ์ วีรวํโส
วัดหนองกลางด่าน  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร (บุญเชิด ฉนฺทธมฺโม)
วัดหนองประทุน  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูใบฎีกา สุรพล อาสโภ
วัดห้วยเจริญผล  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูสมุห์ สมชาย ฌานานนฺโท
วัดอ้ออีเขียว  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร ,ดร.)
วัดตาลปากลัด  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง)
วัดมะขาม  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูสังฆรักษ์ สังคม ฐิติญาโณ (์สังคม ฐิติญาโณ)
วัดลำพยอม  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระอธิการสวน กนฺตสีโล
วัดโพธิบัลลังก์  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม (ชัยชนะ)
วัดโพธิโสภาราม  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดดอนเสลา  ตำบลท่าผา
จร. พระปลัด สังเวียน สิริภทฺโท
วัดท่าผา  ตำบลท่าผา
จร. พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
วัดบ้านฆ้องน้อย  ตำบลท่าผา
จร. พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ ,ดร.)
วัดประชารังสรรค์  ตำบลท่าผา
จร. พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร)
วัดยางหัก  ตำบลท่าผา
จร. พระครูสมุห์ พิเชษฐ ชยานนฺโท
วัดโกสินารายณ์  ตำบลท่าผา
จร. พระครูเกษมปัญญาคม
วัดตาผา  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูถิรญาณประยุต (อำไพ)
วัดนครชุมน์  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
วัดหัวหิน  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูวิมลสรกิจ
วัดอัมพวนาราม  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูอัมพวันวิธาน
วัดบัวงาม  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูปทุมธรรมกิจ
วัดม่วง  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูภัททสิริธรรม
วัดรับน้ำ  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูสิริรัตนวงศ์
วัดดอนตูม  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระครูวินัยธร สมพร จตฺตภโย
วัดบ้านโป่ง  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.
จร. พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ ป.ธ.๖)
วัดหนองเสือ  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระมหาสุกฤติ สุขวฑฺฒโก
วัดโคกหม้อ  ตำบลปากแรต
จร. พระปลัด ประทุม สีลปทุโม
วัดโพธิ์รัตนาราม  ตำบลปากแรต
จร. พระครูโพธิรัตนาธร (สุรัตน์)
วัดรางวาลย์  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระครูสุนทรจรณคุณ
วัดลาดบัวขาว  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระปลัด อนุวัฒน์ อนาวิโล
วัดหนองหญ้าปล้อง  ตำบลสวนกล้วย
จร. พระครูสมุห์ สมหมาย ชยธมฺโม
วัดอุทุมพรทาราม  ตำบลสวนกล้วย
จร. พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
วัดบึงกระจับ  ตำบลหนองกบ
จร. พระครูวาปีวรากร
วัดหนองกบ  ตำบลหนองกบ
จร. พระครูนิติปุญโญภาส (บุญนำ)
วัดหนองปลาดุก  ตำบลหนองกบ
จร. พระครูวรพรตธาดา
วัดชมภูพล  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่)
วัดมาบแค  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระครูวิสิฐวิริยานุโยค
วัดสระตะโก  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระอธิการประดิษฐ์ ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองปลาหมอ  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระครูประภัทรสรธรรม
วัดหนองหิน  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระอธิการสมบูรณ์ กิตฺติโก
วัดจันทาราม  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระครูพิศาลธรรมาภรณ์
วัดหนองหูช้าง  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระอธิการวีระ คนฺธสีโล
วัดหนองอ้อตะวันตก  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระครูสุธรรมพิจิตร (เสนาะ)
วัดหนองอ้อตะวันออก  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๖
วัดหัวโป่ง  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระอธิการจักรี อุชุจาโร
วัดสระสี่มุม  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์)
วัดสัมมาราม  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ)
วัดหนองไก่ขัน  ตำบลเขาขลุง
รก.จร. พระมหาสมศักดิ์ วิสุทฺโธ
วัดเขาขลุง  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูวิธานอรัญวัตร
วัดเขาแจง  ตำบลเขาขลุง
จร. พระมหาขวัญเมือง ขนฺติธโร
วัดเจริญธรรม  ตำบลเขาขลุง
จร. พระอธิการศิริ มหาปญฺโญ
วัดโป่งยอ  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
วัดไผ่สามเกาะ  ตำบลเขาขลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางพัง  ตำบลเบิกไพร
จร. พระครูโสภณถิรธรรม
วัดปลักแรด  ตำบลเบิกไพร
จร. พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด เขมจาโร)
วัดหุบกระทิง  ตำบลเบิกไพร
จร. พระมหาสงกรานต์ สนฺติกโร

 

อำเภอปากท่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนทราย  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุรีราชวนาราม  ตำบลดอนทราย
จร. พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙
วัดรางโบสถ์  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวหิ่ง  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส)
วัดหนองระกำ  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาถ้ำทะลุ  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาถ้ำพระ  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาอีส้าน  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพรสะเดา  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุณสารหนองไร่  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำกิเลนทอง  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำยอดทอง  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหลวง  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูภาวนาวุฒิคุณ (เสน่ห์)
วัดสนามสุทธาวาส  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน)
วัดสันติการาม  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองน้ำใส  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพระเอก  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ป.ธ.๓)
วัดเขาพระเอกสุวรรณคีรี  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหมอนทอง  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมลมรรคาราม  ตำบลบ่อกระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขวราราม  ตำบลบ่อกระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดาวลอย  ตำบลปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากท่อ  ตำบลปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสรวง  ตำบลปากท่อ
จร. พระครูอุดมกิจจารักษ์ (โสภณ)
วัดโคกพระราชธรรมเสนานี  ตำบลปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไก่  ตำบลป่าไก่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ายาง  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางคู่  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานคาสุทธาวาส  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังปลาช่อน  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพุยางวนาราม  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยศาลา  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินสีสุวรรณาราม  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยประจัน  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีลอย  ตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมะนาว  ตำบลวังมะนาว
จร. พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ส่วน โอภาโส)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหลาว  ตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางงาม  ตำบลวัดยางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต  ตำบลวัดยางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวันดาว  ตำบลวันดาว
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสาโร
วัดพิบูลวนาราม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สมานฉันท์  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาช้างมงคลวนาราม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลิศดุสิตาราม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิศรี  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุเกตุ  ตำบลห้วยยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยยางโทน  ตำบลห้วยยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคอก  ตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากูบอินทาราม  ตำบลอ่างหิน
จร. พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี)
วัดเจริญธรรม  ตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวัดเพลง

วัด เจ้าอาวาส
วัดแจ้งเจริญ  ตำบลจอมประทัด
จร. พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
วัดคลองขนอน  ตำบลวัดเพลง
จร. พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์)
วัดศรัทธาราษฎร์  ตำบลวัดเพลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพลง  ตำบลวัดเพลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกษร  ตำบลเกาะศาลพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะศาลพระ  ตำบลเกาะศาลพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงทุน  ตำบลเกาะศาลพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสวนผึ้ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ่อหวี  ตำบลตะนาวศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าท่ามะขาม  ตำบลตะนาวศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนผึ้ง  ตำบลตะนาวศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยม่วง  ตำบลตะนาวศรี
จร. พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์ (บุญรอด)
วัดท่าเคย  ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามเอน  ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำเขียว  ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหมี  ตำบลท่าเคย
จร. พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
วัดเขากลิ้ง  ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวงกตเจริญธรรม  ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาไก่แจ้  ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัฎป่าหวาย  ตำบลป่าหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแหลม  ตำบลป่าหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกล้วย  ตำบลป่าหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลป่าหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทรายทอง  ตำบลป่าหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยผากเทพประทานพร  ตำบลสวนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองราชบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุ วรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง
จล. พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
วัดช่องลม พระอารามหลวง  ตำบลหน้าเมือง
จล. พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ ปญฺญาทีโป)
วัดเขาวัง พระอารามหลวง  ตำบลหน้าเมือง
จล. พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย สญฺญโม)
วัดหนองหอย พระอารามหลวง  ตำบลเขาแร้ง
จล. พระราชวัลภาจารย์ วิ. (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
วัดบางศรีเพ็ชร  ตำบลคุ้งกระถิน
รก.จร. พระสำเริง วรสทฺโธ
วัดศาลเจ้า  ตำบลคุ้งกระถิน
จร. พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ คนฺธสีโล)
วัดคุ้งกระถิน  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระอธิการเสกสรรค์ พนฺธมุตฺโต
วัดจันทคาม  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระมหาพิพัฒน์ วชิรวํโส
วัดท่าสุวรรณ  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ ญาณจิตฺโต)
วัดราชคาม  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระอธิการจิตตวี ธีรปญฺโญ
วัดโคกพิกุลเรียง  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระครูสมุห์ ปาน จินฺตามโย
วัดคูบัว  ตำบลคูบัว
จร. พระครูปทุมกิจจานุรักษ์ (สฤษดิ์)
วัดท่าช้าง  ตำบลคูบัว
จร. พระครูสมุห์ ภักดี ภทฺทโก
วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลคูบัว
จร. พระครูวุฒิธรรมาภรณ์ (ณัฐวุฒิ ป.ธ.๔)
วัดบ้านโพธิ์  ตำบลคูบัว
จร. พระอธิการบุญสม นาถสีโล
วัดหนามพุงดอ  ตำบลคูบัว
จร. พระอธิการกล้า ฐิตธมฺโม
วัดแคทราย  ตำบลคูบัว
จร. พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม จนฺทธมฺโม)
วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตำบลคูบัว
จร. พระครูใบฎีกา สุพจน์ ธีรวํโส
วัดดอนตะโก  ตำบลดอนตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแจง  ตำบลดอนตะโก
จร. พระอธิการจรูญ ปริชาโน
วัดเขาลอย  ตำบลดอนตะโก
จร. พระครูคุณาภิรม
วัดใหม่นครบาล  ตำบลดอนตะโก
จร. พระครูพัฒนกิจสุนทร
วัดทุ่งหญ้าคมบาง  ตำบลดอนแร่
จร. พระครูวินัยธร เขียว โชติโย
วัดนาหนอง  ตำบลดอนแร่
จร. พระครูวินัยธร อำนาจ อนุภทฺโท
วัดคลองโพธิ์เจริญ  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูเกษมธรรมวัฒน์
วัดบางกระ  ตำบลท่าราบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกล้วย  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูสุธรรมธิติ (ธิติ)
วัดบ้านซ่อง  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูรัตนวโรภาส
วัดเก่าบางกระ  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูใบฎีกา สุริยะ กิตฺติธโร
วัดถ้ำเขาชุมดง  ตำบลน้ำพุ
จร. พระใบฎีกา ฐิระวัชร์ ปญฺญาวชิโร
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์  ตำบลน้ำพุ
จร. พระอธิการสุชาติ อตฺตสาโร
วัดมณีมงคล  ตำบลน้ำพุ
จร. พระใบฎีกา ปกรณ์ เขมงฺกโร
วัดหนองนางแพรว  ตำบลน้ำพุ
จร. พระครูพิทักษ์ถาวรเขต (สุพัฒน์)
วัดหนองแช่เสา  ตำบลน้ำพุ
จร. พระครูสมุห์ ประดิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดห้วยไม้เต็ง  ตำบลน้ำพุ
จร. พระอธิการลิน กมโล
วัดพเนินพลู  ตำบลบางป่า
จร. พระอธิการสุวิทย์ วิทยกาโม
วัดอัมพวัน  ตำบลบางป่า
จร. พระครูนวกรรมวิสุทธิ์
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม  ตำบลบางป่า
จร. พระครูสมุห์ รัตนะ รตนเทโว
วัดไผ่ล้อม  ตำบลบางป่า
จร. พระครูใบฎีกา เลอพงษ์ อุตฺตมธมฺโม
วัดบ้านไร่อู่เรือ  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูวิบูลพัฒนวิธาน
วัดท้ายเมือง  ตำบลพงสวาย
จร. พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ (มงคล)
วัดธรรมวิโรจน์  ตำบลพงสวาย
จร. พระครูวิโรจน์ธรรมานุสิฐ
วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ  ตำบลพงสวาย
จร. พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ จิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดพิกุลทอง  ตำบลพิกุลทอง
จร. พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา จนฺทโชโต)
วัดเกาะเจริญธรรม  ตำบลสามเรือน
จร. พระครูใบฎีกา ช้าง ชาตวีโร
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม  ตำบลสามเรือน
จร. พระครูจิรศรัทธาคุณ
วัดบางกระ  ตำบลหนองกลางนา
จร. พระครูวินัยธร สมพงศ์ เขมวํโส
วัดศรีชมพู  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์)
วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระมหาผ่อง ผลิตฺตธมฺโม
วัดเขาเหลือ  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ วรกิจโจ)
วัดเทพอาวาส  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดโรงช้าง  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูคชสาลาภิรักษ์ (สมศักดิ์)
วัดหนองน้ำขุ่น  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ (สาคร ยโสธโร)
วัดหนองหลวง  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาทีโป
วัดห้วยไผ่  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูวิหารกิจโสภณ
วัดอรุณรัตนคีรี  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร กิตฺติสํวโร)
วัดทุ่งน้อย  ตำบลหินกอง
จร. พระอธิการใจ นิติสาโร
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหินกอง
จร. พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ นาควโร)
วัดหนองตาหลวง  ตำบลหินกอง
จร. พระครูใบฎีกา ใจ จารุวํโส
วัดห้วยปลาดุก  ตำบลหินกอง
จร. พระปลัด บรรจง จนฺทปญฺโญ
วัดหินกอง  ตำบลหินกอง
จร. พระอธิการฐนพนธ์ ชาตปญฺโญ
วัดท่ามะเฟือง  ตำบลอ่างทอง
จร. พระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ ญาณภทฺโท
วัดห้วยชินสีห์  ตำบลอ่างทอง
จร. พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร ป.ธ.๖
วัดเขาน้อย  ตำบลอ่างทอง
จร. พระมหานนธรรมพล ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ดก  ตำบลอ่างทอง
จร. พระอธิการทุเรียน คุณธโร
วัดใหญ่อ่างทอง  ตำบลอ่างทอง
จร. พระอธิการสมยศ ยโสธโร
วัดไผ่ล้อม (เก่า)  ตำบลอ่างทอง
จร. พระปลัด วินัย อคฺคปญฺโญ
วัดดอนตลุง  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูศาสนกิจจานุโยค
วัดราชสิงขร  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ พุทฺธสโร
วัดห้วยตะแคง  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูสังฆรักษ์ วิชัย มหาวีโร
วัดเกาะลอย  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูสังฆรักษ์ สายชล ฐิตสาโร
วัดเขากรวด  ตำบลเกาะพลับพลา
รก.จร. พระอำนาจ โสภณปญฺโญ
วัดเขาถ้ำกรวย  ตำบลเขาแร้ง
จร. พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ พลญาโณ)
วัดเขาวังสดึงษ์  ตำบลเขาแร้ง
จร. พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (สนั่น)
วัดโสดาประดิษฐาราม  ตำบลเขาแร้ง
จร. พระครูเกษมขันติคุณ
วัดทุ่งตาล  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระครูศาสนกิจวิบูลย์ (สมบูรณ์)
วัดห้วยหมู  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระครูจันทสีลากร
วัดเขางู  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระสมุห์ วศิน วิสุทฺโธ
วัดเจติยาราม  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระมหาธนพัฒน์ กนฺตธมฺโม
วัดบางลี่เจริญธรรม  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ สีลภูสิโต)
วัดพญาไม้  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูธรรมธร ธงชัย สุทฺธจิตฺโต
วัดศิริเจริญเนินหม้อ  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์

 

อำเภอโพธาราม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลาง  ตำบลคลองข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมปราสาท  ตำบลคลองข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีโชติ  ตำบลคลองข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิหารสูง  ตำบลคลองข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาราม  ตำบลคลองตาคต
จร. พระครูสันตยาภิรัต (สันติ)
วัดบ้านหม้อ  ตำบลคลองตาคต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไผ่  ตำบลคลองตาคต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกลางดง  ตำบลชำแระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนกระเบื้อง  ตำบลดอนกระเบื้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทราย  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะขาม  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางลาน  ตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยรัตน์  ตำบลท่าชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหลวงพล  ตำบลท่าชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเฉลิมอาสน์  ตำบลท่าชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำสาริกา  ตำบลธรรมเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนบรรพต  ตำบลธรรมเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมฤคทายวัน  ตำบลธรรมเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินม่วง  ตำบลธรรมเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วฟ้า  ตำบลธรรมเสน
จร. พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
วัดถ้ำน้ำ  ตำบลนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางแก้ว  ตำบลนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุทธาราม  ตำบลนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาค่าง  ตำบลนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินสุวรรณคีรี  ตำบลนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วพฤกษาราม  ตำบลนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางโตนด  ตำบลบางโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชุมชน  ตำบลบางโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมถะ  ตำบลบางโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดีบอน  ตำบลบ้านฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อมะกรูด  ตำบลบ้านฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านฆ้อง  ตำบลบ้านฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงเหนือ  ตำบลบ้านสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงใต้  ตำบลบ้านสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางกะโด  ตำบลบ้านสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสิงห์  ตำบลบ้านสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอ้อ  ตำบลบ้านสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเลือก  ตำบลบ้านเลือก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระศรีอารย์  ตำบลบ้านเลือก
จร. พระครูวิทิตพัฒนโสภณ
วัดหนองรี  ตำบลบ้านเลือก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหุบมะกล่ำ  ตำบลบ้านเลือก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลบ้านเลือก
จร. พระมงคลชัยสิทธิ์ (เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓)
วัดขนอน  ตำบลสร้อยฟ้า
จร. พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
วัดม่วง  ตำบลสร้อยฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้อยฟ้า  ตำบลสร้อยฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะ  ตำบลสร้อยฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกวาง  ตำบลหนองกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกวาง  ตำบลหนองกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองครึม  ตำบลหนองกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใยบัว  ตำบลหนองกวาง
จร. พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
วัดหนองโพ  ตำบลหนองโพ
จร. พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ
วัดป่าศรีมงคลธรรม  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุลุ้ง  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระฆังทอง  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะค่า  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาชะงุ้ม  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาส้ม  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
วัดเขาสะแก  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเขียว  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแหลม  ตำบลเขาชะงุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามชัย  ตำบลเจ็ดเสมียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหิรัญราษฎร์  ตำบลเจ็ดเสมียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจ็ดเสมียน  ตำบลเจ็ดเสมียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ชำนาญ  ตำบลเจ็ดเสมียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนครทิพย์  ตำบลเตาปูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาช่องพราน  ตำบลเตาปูน
จร. พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ,ดร.)
วัดเขาพระ  ตำบลเตาปูน
จร. พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ อธิวโร ป.ธ.๓)
วัดเขาราบ  ตำบลเตาปูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกทอง  ตำบลเตาปูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชค  ตำบลโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไพโรจน์  ตำบลโพธาราม
จร. พระมหาพิสิษฐ์ โสภิโต ป.ธ.๖
วัดไทรอารีรักษ์  ตำบลโพธาราม
จร. พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอจอมบึง

วัด เจ้าอาวาส
วัดเทพประทานพร   ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปากชัฎ   ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันอรัญญวิเวก   ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางแพ

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุญมงคล   ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหนือบางแพ   ตำบลบางแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลวง   ตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีถาวรราชบุรี   ตำบลหัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพโพธิ์ทอง   ตำบลโพหัก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านคา

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย   ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงคา   ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุบอน   ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโป่งกระทิง   ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านโป่ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าปลักประดู่   ตำบลดอนกระเบื้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอริยวงศาราม   ตำบลดอนกระเบื้อง
จร. พระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
วัดป่าวิมุตยาราม   ตำบลสวนกล้วย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปากท่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดเขาพุนก   ตำบลห้วยยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองโกเจริญธรรม   ตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยต้นห้าง   ตำบลอ่างหิน
จร. พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล)
วัดอ่างหิน   ตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสวนผึ้ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหินสูงเจริญธรรม   ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบ่อ   ตำบลสวนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชุมพลแสน   ตำบลสวนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองราชบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร   ตำบลหน้าเมือง
จล. พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร   ตำบลหน้าเมือง
จล. พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน)
วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง   ตำบลหลุมดิน
จล. พระครูโสภณธรรมสังวร (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดเกตุน้อยอัมพวัน   ตำบลคุ้งกระถิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม   ตำบลคุ้งกระถิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหนือวน   ตำบลคุ้งน้ำวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดญาณสัมปันนาราม   ตำบลดอนแร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขานกกระจิบ   ตำบลน้ำพุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดเมธังกร   ตำบลบางป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตรีญาติ   ตำบลพงสวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์   ตำบลหนองกลางนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโขลง   ตำบลหลุมดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสองร้อย   ตำบลหลุมดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาถ้ำกุญชร   ตำบลห้วยไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระมหาณัฐชัย อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดอมรินทราราม   ตำบลโคกหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโพธาราม

วัด เจ้าอาวาส
วัดสันติธรรมาราม   ตำบลคลองตาคต
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook