พระมหาธงชัย ธมฺมธโร ป.ธ.๙
อดีตเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโป่งขนมจีน
รายละเอียด


พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพากร
รายละเอียด


พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิสารท์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพป่าจิก
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระมหามงคล โกสลฺโล ป.ธ.๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวงก์
รายละเอียด


พระมหาโกเมศ เขมโก ป.ธ.๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียด


พระมหาธีระ ปยุตฺโต ป.ธ.๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประเสริฐ ถาวโร ป.ธ.๔
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาศิลป์ พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๔
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม ป.ธ.๔
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด


พระมหาณรงค์กรณ์ กนฺตสีโล
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดทอง
รายละเอียด


พระมหาวสุพล วสุพโล
อดีตเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนากลาง
วัดป่ายูงคำ
รายละเอียด


พระมหาอุเทน มหาปญฺโญ
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
อดีตเจ้าคณะตำบลสีสุก
วัดโนนสะอาด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın