พระสงฆ์ ภาค๑๑ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๑


พระครูอรรถธรรมโสภณ
(แร่ อคฺคธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
วัดชัยชุมพล
รายละเอียด


พระครูจักราชคณารักษ์
(เจือ ขนฺติวโร ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจักราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดตะกุดเครือปลอก
รายละเอียด


พระครูโอภาสกิตติคุณ
(เหมิ่ง กิตฺติสาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณสันติธรรม
(เย็น จนฺทวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
รายละเอียด


พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร
อดีตเลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑
วัดศิริบ้านไร่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook