พระพูนยศ ฐิตวํโส
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโกรกพระ
วัดโกรกพระเหนือ
รายละเอียด


พระวรินทร เตชธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางประมุง
วัดเกษมศานติ์
รายละเอียด


พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ธ)
วัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ (ธ)
วัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระอธิการอภิชาติ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดเขาทองพุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการลี ตาณงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม
รายละเอียด


พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตาคลี (ธ)
วัดเทพมงคลปานสาราม
รายละเอียด


พระสมฤกษ์ คตกุสโร
เจ้าอาวาสวัดเขาช้างฟุบ
รายละเอียด


พระอธิการสำราญ สุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดคลองสมอ
รายละเอียด


พระอธิการอลงกต ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดนากอก
รายละเอียด


พระอธิการเล็ก เขมโก
เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง
รายละเอียด


พระอธิการสากล เหมโก
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนเพ็ด
รายละเอียด


พระอธิการวันชัย ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญชวน อาจาโร
เจ้าอาวาสวัดดอนเปล้า
รายละเอียด


พระอธิการชูชีพ โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดวังโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการขวัญชัย ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดห้วยชงโค
รายละเอียด


พระอธิการแก้ว จกฺกวโร
เจ้าอาวาสวัดโนนทองหลาง
รายละเอียด


พระอธิการสมพงษ์ กิตฺติภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงช่างพิมพ์
รายละเอียด


พระอธิการวราลักษณ์ ติสฺสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
รายละเอียด


พระอธิการสำเนียง ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขมวราราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell