พระประพจน์ สนฺตกาโน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสว่างอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการแสงอรุณ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
รายละเอียด


พระอธิการตติยะ จิตฺตวิริโย
เจ้าอาวาสวัดป่าค่าวิสุทธิญาณ
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุรเชษฐ์ อิทฺธิเตโช
เจ้าคณะตำบลนาด่าน
เจ้าอาวาสวัดศิริทรงธรรม
รายละเอียด


พระอธิการมังกร ปริปุณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดคงคาวนาราม
รายละเอียด


พระประชุม ขนฺติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดดอยบูรพาราม
รายละเอียด


พระอธิการสิม ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดวิชัยรวมมิตร
รายละเอียด


พระประเสริฐ อาภาธโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกองแก้วสามัคคี
รายละเอียด


พระดนุรัฐ จนฺทโก
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระอธิการสุดตา สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดศรีประทุมทอง
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ ญาณทีโป
เจ้าอาวาสวัดโคกแฝก
รายละเอียด


พระนงค์ จารุธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำประกายเพชร
รายละเอียด


พระอธิการเดชฤทธิ์ อธิมุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดมณีศรีชุมพล
รายละเอียด


พระอนันต์ อนุสฺสโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวิเวกทีปาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมนึก ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการบรรญัติ ปญฺญาพโล
เจ้าอาวาสวัดโพนลาด
รายละเอียด


เจ้าอธิการสกุลไทย จินฺตามโย
เจ้าอาวาสวัดไชยรัตนรังษี
รายละเอียด


พระมาโนช ญาณธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๒
วัดหนองงูเหลือม
รายละเอียด


พระสายทอง โชติมนฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
วัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระจิรวัฒน์ คุณโชโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองฝ้าย
วัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell