เจ้าอธิการสุบัน กนฺตาโภ
เจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
วัดมุจลินทาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมพงษ์ จนฺทวณฺโณ
เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๓
วัดคลองทรายเหนือ
รายละเอียด


เจ้าอธิการเพลิน พุทฺธิสาโร
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
วัดหนองน้ำใส
รายละเอียด


พระปกรณ์ ขนฺติพโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์
วัดทุ่งกบินทร์
รายละเอียด


เจ้าอธิการบิน อตฺตสาโร
เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๓
วัดเขาแหลม
รายละเอียด


เจ้าอธิการวันชัย วณฺณชโย
เจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อน เขต ๒
วัดหนองแวงวนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการเสวียง ฐานิโย
เจ้าคณะตำบลซับมะกรูด
วัดคลองไก่เถื่อน
รายละเอียด


เจ้าอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์ เขต ๒
วัดเขาสามสิบ
รายละเอียด


พระอธิการสุภักดิ์ สุมํคโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์ชัย
รายละเอียด


พระบรรจง อภิญาโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุริยวงศ์ศาวาส
รายละเอียด


พระอธิการพุทธี ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโนนบ่อโคลน
รายละเอียด


พระณัฐพล ตปสีโล
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนาคาเทวี
รายละเอียด


พระพัฒน์วัชร์ ญาณสิริ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
วัดโคกเขมา
รายละเอียด


พระธงชัย อกฺกวีโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางเลน
วัดบางไผ่นารถ
รายละเอียด


พระอุกกฤต อินฺทจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอดอนตูม
วัดสามง่าม
รายละเอียด


พระนราธิวัฒน์ ภทฺทวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ธ)
วัดทุ่งโพธิ์
รายละเอียด


พระอธิการวชิระ ฐิตคุโณ
เจ้าอาวาสวัดโคกสูง
รายละเอียด


พระกิตติชัย สุขวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
วัดมหาธาตุ
รายละเอียด


พระณัฏฐภูมรินท์ เอกวณฺณสิริ
เจ้าอาวาสวัดต้นสาร
รายละเอียด


พระณัฐพงศ์ สุปญฺโญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell