พระอธิการวินัย โชติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดช่องเขา
รายละเอียด


พระอธิการมานพ อคฺคจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดวังหงษ์เหนือ
รายละเอียด


พระสมควร สิริวณฺโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลธรรม
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญเลิศ กนฺตธมฺโม
เจ้าคณะตำบลท่าด้วง
เจ้าอาวาสวัดท่าด้วง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมชาย สนฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลวังท่าดี
เจ้าอาวาสวัดคลองยาง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมชาย กิตฺติสาโร
เจ้าคณะตำบลกองทูล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังชงโค
รายละเอียด


พระไพโรจน์ ขนฺติธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดไทร
วัดหาดทรายงาม
รายละเอียด


พระเอนก อคฺคธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกลางแดด
วัดเกตุคีรี
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ สุทฺธสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
วัดพระนอน
รายละเอียด


พระกัมปนาท สุตธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
วัดศรีอุทุมพร
รายละเอียด


พระสุชน พลญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
วัดศรีประชาสรรค์
รายละเอียด


พระนฤพล จนฺทสาโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
รองเจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส
รายละเอียด


เจ้าอธิการนิรัล ปภสฺสโร
เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการศศิพันธ์ สมาจาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
รายละเอียด


พระมานะชัย ฐิตมโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม
รายละเอียด


พระประเสริฐ โชติธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส
รายละเอียด


พระณัฏฐกฤศ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองบัว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโนนฤาษี
รายละเอียด


พระภาณุ ชุติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๒
วัดไทรงาม
รายละเอียด


พระภูษิต สนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๒
วัดน้ำสาดเหนือ
รายละเอียด


พระสนธิ์ อภโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
วัดอุดมพัฒนา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook