พระอธิการวิเศษ วิชิโต
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญนาค
รายละเอียด


พระประดิษ ธีวํโส
รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
รายละเอียด


เจ้าอธิการขวัญชัย สญฺญจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลหัวขวาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสังข์ทองวนาราม
รายละเอียด


เจ้าอธิการณรงค์ มหาญาโณ
เจ้าคณะตำบลยางน้อย
เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพร
รายละเอียด


พระทองสุข ฉนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน
รายละเอียด


พระพันตรี สาธโร
เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม
รายละเอียด


เจ้าอธิการมงคล นิพฺภโย
เจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการเดชกล้า เตชธโร
เจ้าอาวาสวัดนาสะแบง
รายละเอียด


พระอธิการสำราญ อาทโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดกรอกสะแก
รายละเอียด


พระกำแพง ธมฺมิโก
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
รายละเอียด


พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
รายละเอียด


พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
วัดนาครินทร์
รายละเอียด


พระอธิการถาวร สุเมธโส
เจ้าอาวาสวัดสนามชัย
รายละเอียด


พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการสมพร จรณธมฺโม
รองเจ้าคณะตำบลเหล่า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีนวล
รายละเอียด


พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
เจ้าอาวาสวัดสว่างชัยศรี
รายละเอียด


พระสมชาติ สุภจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
รายละเอียด


พระชัย ชุตินฺธโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ)
วัดป่าศรีโพนทอง
รายละเอียด


พระไมตรี ทนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell