พระกำแพง ธมฺมิโก
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
รายละเอียด


พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทับกวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวราราม
รายละเอียด


พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
วัดนาครินทร์
รายละเอียด


พระอธิการถาวร สุเมธโส
เจ้าอาวาสวัดสนามชัย
รายละเอียด


พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการสมพร จรณธมฺโม
รองเจ้าคณะตำบลเหล่า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีนวล
รายละเอียด


พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
เจ้าอาวาสวัดสว่างชัยศรี
รายละเอียด


พระสมชาติ สุภจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
รายละเอียด


พระชัย ชุตินฺธโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ)
วัดป่าศรีโพนทอง
รายละเอียด


พระไมตรี ทนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด


เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดสีแสงสิงห์มีพร
รายละเอียด


พระไวพจ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีจอมมณี
รายละเอียด


พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม
เจ้าอาวาสวัดบุ่งซวย
รายละเอียด


พระมนตรี โกวิโท
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านเทิน
รายละเอียด


พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน
เจ้าอาวาสวัดป่าดงเย็น
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook