พระสุเทพ จารุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอ
รายละเอียด


พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม
เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา ปุณฺณสีโล
เจ้าอาวาสวัดไทร
รายละเอียด


พระอธิการเคน อนาวิมโล
เจ้าอาวาสวัดสังขะเสนาราม
รายละเอียด


พระอธิการเกษมพล เขมพโล
เจ้าอาวาสวัดห้วยยาง
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ มุนีวํโส
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี
รายละเอียด


พระบุญเยี่ยม ปญฺญาธโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
รายละเอียด


พระอธิการทิน สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
รายละเอียด


พระอารมย์ ฐิตสํวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเรืองบุญ
รายละเอียด


พระปานภาณิน สุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสักใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการจรัส อคฺคปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
รายละเอียด


พระสมาน ขนฺติพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพรก
รายละเอียด


พระอธิการเจต อินฺทวีโร
เจ้าอาวาสวัดบางพูดใน
รายละเอียด


พระอธิการคารมย์ โอภาโส
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระศิลาทอง
รายละเอียด


พระอธิการสมพร อคฺควํโส
เจ้าอาวาสวัดท่า
รายละเอียด


พระณรงค์ สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
รายละเอียด


พระเดื่อ ฐิตคุโณ
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระอธิการวิเศษ วิชิโต
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญนาค
รายละเอียด


พระอธิการวัฒนา สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดวังพึ่ง
รายละเอียด


พระประดิษ ธีวํโส
รองเจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook