พระอุดม สมาจาโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
รายละเอียด


พระปรุง อภิปุญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดซับสมบูรณ์
รายละเอียด


พระอมรเทพ คุตฺตสีโล
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
รายละเอียด


พระสุนทร สิริธโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแสงมณีเจริญธรรม
รายละเอียด


พระละออง วรธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคีรีสุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการนอน ธมฺมฏฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดตาดม
รายละเอียด


พระเอกชิต อนุตฺตโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
วัดรัตนมานิตย์
รายละเอียด


พระฉะอ้อน ปภากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย
รายละเอียด


พระยงยุทธ วิชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ กิตฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดวชิรคาม
รายละเอียด


พระวิสุตร คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางขันแตก
รายละเอียด


พระปริญญา จารุวณฺโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ
รายละเอียด


พระคมสัน ธนปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ
รายละเอียด


พระวิรัตน์ ปภสฺสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคู้สนามจันทร์
รายละเอียด


พระวรรณชัย วณฺณธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปืน
รายละเอียด


พระไพบูลย์ สุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
รายละเอียด


พระมงคล ปญฺญาทีโป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระปัญญา กิตฺติโก
เจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระสันติ กุสโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแคกลาง
รายละเอียด


พระอธิการสุธรรม กลฺยาณธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโคกเกตุบุญญศิริ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell