พระเสมา ถาวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์วัฒนาราม
รายละเอียด


พระเอกรินทร์ ถิรปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองขุดเล็ก
รายละเอียด


พระอนุชาติ อนุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนหลวง
รายละเอียด


พระขวัญยืน ปภสฺสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
รายละเอียด


พระประเสริฐ มุนิจโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
รายละเอียด


พระปัญญา อรุโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์เจริญ
รายละเอียด


พระนคร พรฺหมโชโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกุ้ง
รายละเอียด


พระอธิการฉลอง ฉนฺทปาโล
เจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่
รายละเอียด


พระถนอมศักดิ์ กวิวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่
รายละเอียด


พระชอบ ฐานกโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่
รายละเอียด


พระอธิการวัชรบดินทร์ ธมฺมสรโณ
เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
รายละเอียด


พระอนุรักษ์ เตชปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสินวิเศษศรัทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการอนุชา สุทฺธิวโร
เจ้าอาวาสวัดบางคณฑีใน
รายละเอียด


พระอธิการท้วม ปิยาจาโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่ด่านขุนทด
รายละเอียด


พระอธิการสมบัติ สมฺปตฺติธารโก
เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพันลำ
รายละเอียด


พระอธิการทวี ปสนฺนจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดป่าปากบางเทพาราม
รายละเอียด


พระธราธร จิตฺตสํวโร
รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการสุทัศน์ ฐานุตฺตโม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์
รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอาวาสวัดบึงยาว
รายละเอียด


พระอธิการพิน วิจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดสามเพลง
รายละเอียด


พระอธิการเฉลียว ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดวังชะโด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell