พระอธิการพายับ ธมฺมจาโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่ต้านทาน
รายละเอียด


พระอธิการสุชาติ สนฺตมโน
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระอธิการสุทิน กลฺยาโณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งบัว
รายละเอียด


พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าแจ้งแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการวินัย โชติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดช่องเขา
รายละเอียด


พระอธิการมานพ อคฺคจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดวังหงษ์เหนือ
รายละเอียด


พระสมควร สิริวณฺโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิลามงคลธรรม
รายละเอียด


เจ้าอธิการบุญเลิศ กนฺตธมฺโม
เจ้าคณะตำบลท่าด้วง
เจ้าอาวาสวัดท่าด้วง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมชาย สนฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลวังท่าดี
เจ้าอาวาสวัดคลองยาง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมชาย กิตฺติสาโร
เจ้าคณะตำบลกองทูล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังชงโค
รายละเอียด


พระไพโรจน์ ขนฺติธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดไทร
วัดหาดทรายงาม
รายละเอียด


พระเอนก อคฺคธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกลางแดด
วัดเกตุคีรี
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ สุทฺธสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
วัดพระนอน
รายละเอียด


พระกัมปนาท สุตธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
วัดศรีอุทุมพร
รายละเอียด


พระสุชน พลญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
วัดศรีประชาสรรค์
รายละเอียด


พระนฤพล จนฺทสาโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
รองเจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส
รายละเอียด


เจ้าอธิการนิรัล ปภสฺสโร
เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการศศิพันธ์ สมาจาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
รายละเอียด


พระมานะชัย ฐิตมโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม
รายละเอียด


พระประเสริฐ โชติธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell