พระณัฏฐกฤศ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองบัว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโนนฤาษี
รายละเอียด


พระภาณุ ชุติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๒
วัดไทรงาม
รายละเอียด


พระภูษิต สนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๒
วัดน้ำสาดเหนือ
รายละเอียด


พระสนธิ์ อภโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๑
วัดอุดมพัฒนา
รายละเอียด


พระนวพล นาควโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
วัดจิกยาวใต้
รายละเอียด


พระมานะ ฐานจาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยถั่วเหนือ
วัดคลองลานใต้
รายละเอียด


พระกฤต กิจฺจปจฺโจ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำพยนต์
วัดเทพพนม
รายละเอียด


พระอนุชิต ธมฺมวิชิโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
วัดหนองพิกุล
รายละเอียด


พระสมบูรณ์ วีตโรโค
เลขานุการเจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
วัดสุขสันต์สามัคคี
รายละเอียด


พระสมพงษ์ สุชาโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
วัดแคทราย
รายละเอียด


พระประกอบ ฐานวโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธรรมรงค์สวัสดิ์
รายละเอียด


พระสุเทพ ฐิติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลจันเสน
วัดหนองถ้ำวัว
รายละเอียด


เจ้าอธิการทศกร อุชุจาโร
เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก
รายละเอียด


พระบรรณชร ขนฺติวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
วัดหลังเขา
รายละเอียด


พระเฉลิม ฉนฺทโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๒
วัดวาปีรัตนาราม
รายละเอียด


พระทวีไทย จนฺทโชโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
วัดตาคลี
รายละเอียด


พระมงคล ปภงฺกโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
วัดหัวเขาตาคลี
รายละเอียด


พระสุชีพ สุธีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองหม้อ
วัดหนองแอก
รายละเอียด


พระอธิการสุทธา เขมิโย
รองเจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
เจ้าอาวาสวัดเขาดินศิริวัฒนา
รายละเอียด


พระเทิดศักดิ์ กมฺมสุทฺโธ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทำนบ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell