พระมนตรี จนฺทสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๒
วัดพนาสวรรค์
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ นาถสีโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
วัดลาดยาว
รายละเอียด


พระวิโรจน์ กตธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลมาบแก
วัดมาบแก
รายละเอียด


พระสนิท กนฺตวีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังม้า
วัดวังม้า
รายละเอียด


พระภูสิน สาทโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๒
วัดหนองจิกรี
รายละเอียด


พระชัยญาวุฒิ สิริวุฑฺโฒ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
วัดหนองสังข์
รายละเอียด


พระเทพนิมิตร เตชวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร
วัดหนองขี้ใต้
รายละเอียด


พระนิพนธ์ กตปุญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาโพธิใต้
รายละเอียด


พระเมธา ธมฺมปาโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาดิน
วัดพระหน่อธรณินทร์
รายละเอียด


พระจักรพันธ์ จนฺทโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวดง
วัดหัวดงเหนือ
รายละเอียด


พระสมพงษ์ ปญฺญาธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
วัดศรีกัลยาณนิคม
รายละเอียด


เจ้าอธิการวรากร อภโย
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดมอช้างงาม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุริยนต์ สิริภทฺโท
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๔
เจ้าอาวาสวัดคลองแบ่ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมหมาย ติกฺขปุญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเขาพรหมาราม
รายละเอียด


พระคมกริช ธีรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑
วัดตะเคียนงาม
รายละเอียด


พระถนอม ขนฺติพโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
รายละเอียด


พระสมพงษ์ เตชธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
วัดหนองไผ่ไทรงาม
รายละเอียด


พระสัตยา อิสฺสรธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
วัดเขาพรหมาราม
รายละเอียด


พระวราทิศ ธมฺมทินฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
รายละเอียด


พระกิตติพันธ์ อินฺทปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın
indoxploit shell Priv8 shell,php shell,Bypass shell,logsuz shell