พระมหาจิตการก์ อภิปุญฺโญ ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอภูซาง
เจ้าอาวาสวัดสถาน
รายละเอียด


พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๘
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฮอด
วัดบ้านขุน
รายละเอียด


พระมหาวิชชา ญาณเมธี ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุภาพร จนฺทวโร ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลราษฎร์เจริญ เขต ๑
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองบัวแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนหลี่
รายละเอียด


พระมหาอนันต์ นิมฺมโล ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
วัดเกษมาคม
รายละเอียด


พระมหาธานินทร์ อาทิตฺตวโร ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย
เจ้าอาวาสวัดดอนทองวราราม
รายละเอียด


พระมหาอาทิตย์ อริญฺชโย ป.ธ.๘
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
วัดพระศรีเจริญ
รายละเอียด


พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๘
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
วัดเกษมสุข
รายละเอียด


พระมหาบุญโชค พุทฺธสีโล ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวรพุธ ฐานิโย ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอนาแก
วัดศรีเฉลียวนภาลัย
รายละเอียด


พระมหาเจษฎา จนฺทาโภ ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
วัดคำบอน
รายละเอียด


พระมหาภมรประสิทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
เจ้าอาวาสวัดห้วยขะยุง
รายละเอียด


พระมหานพพร คนฺธสีโล ป.ธ.๘
เจ้าอาวาสวัดกุสาวดี
รายละเอียด


พระมหาชูศักดิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลสำโรง
วัดหนองเทา
รายละเอียด


พระมหานุกูล ญาณคุโณ ป.ธ.๘
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
เจ้าอาวาสวัดประเดิม
รายละเอียด


พระมหาสมโภชน์ ฐานสมฺปนฺโน ป.ธ.๘
เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง
รายละเอียด


พระมหาเสกสรร สนฺตวาโล ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
รายละเอียด


พระมหาประจักษ์ ธมฺมสาโร ป.ธ.๘
เจ้าอาวาสวัดบางขุนนนท์
รายละเอียด


พระมหาสนธิ์ ฐิตสํวโร ป.ธ.๘
เจ้าอาวาสวัดใหม่เทพนิมิตร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook