พระมหาโกมล กมโล ป.ธ.๘ ,ผศ.
เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสายยนต์ จารุธมฺโม ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิชญ์กันต์ ปฏิภาณกวี ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาไชยา ชยวโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเธียรบดี ฐิตจิตฺโต ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุพร สนฺติกโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสาทร ธมฺมาทโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ ป.ธ.๘
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด
รายละเอียด


พระมหาธวัชชัย อภิปุณฺโณ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญเสริม ปุณฺณโก ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอิทธิเดช ปญฺญาวโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาปัญญาจิตร ถามวโร
เจ้าอาวาสวัดบัวจูม
รายละเอียด


พระมหาเตชินท์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาปณตพล กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเสร็จ สจฺจวโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ กวิวํโส ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ สุชาตเมธี ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิรุธ วิโรจโน ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook