พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุมิตร ธมฺมชีวี ป.ธ.๙
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดสวนดอก
รายละเอียด


พระมหาสุพล สุพโล ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
รองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
วัดศรีนคราราม
รายละเอียด


พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาไพฑูรย์ สิริธมฺโม ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิศิต ธีรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.
เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก
วัดพรหมสุรินทร์
รายละเอียด


พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก
วัดนางนวล
รายละเอียด


พระมหาอาคม สุมณีโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเสนางคนิคม
เจ้าอาวาสวัดศรีใคร
รายละเอียด


พระมหาทินกร อิสฺสโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอชานุมาน
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
วัดป่าวิเวก
รายละเอียด


พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาสวัดธาตุประสิทธิ์
รายละเอียด


พระมหาสมคิด สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ ป.ธ.๙
วัดหนองตะมะ
รายละเอียด


พระมหาสมชาย ขนฺติธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอราษีไศล
เจ้าอาวาสวัดกัลยาโฆสิตาราม
รายละเอียด


พระมหาสนอง ขนฺติธโร ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
เจ้าอาวาสวัดศิริวราวาส
รายละเอียด


พระมหาสำราญ สุเมโธ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์
วัดปลาซิว
รายละเอียด


พระมหาบุญเฮ็ง ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสิรินธร
วัดคำเขื่อนแก้ว
รายละเอียด


พระมหาไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดป่าญาณคุตโต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook