พระมหาพิทักษ์ สุเมโธ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
วัดไชยมงคล
รายละเอียด


พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเมธี อริยรํสี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
เจ้าอาวาสวัดหนองเข้
รายละเอียด


พระมหาบันลือ ฐานธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลประโคนชัย
วัดโคกย่าง
รายละเอียด


พระมหาสากล กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลสามแวง
เจ้าอาวาสวัดมะขาม
รายละเอียด


พระมหาโยธิน โยธิโก ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
รองเจ้าอาวาสวัดไพรีพินาศ
รายละเอียด


พระมหาณรงศักดิ์ กิตฺติสิทฺโธ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอภูเขียว
เจ้าอาวาสวัดธรรมสถาน
รายละเอียด


พระมหาพรหมปัญญา พฺรหฺมปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลสระขุด
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
รายละเอียด


พระมหากิตติศักดิ์ โอภาโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
รายละเอียด


พระมหาเชฏฐกร ชยานนฺโท ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดแพรก
รายละเอียด


พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะเขตลาดพร้าว
เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด


พระมหาชานนท์ กุสลจิตฺโต ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดบุญศรีมุนีกรณ์
รายละเอียด


พระมหาหลาวทอง อุตฺตมจิตฺโต ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
รายละเอียด


พระมหาประจักร ธมฺมวิภูโต ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมม์ปสพพ์ภพพ์ โชติปญฺโญ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดสีลสุภาราม
รายละเอียด


พระมหาวุฒิชัย ธมฺมวิชฺโช ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook