พระมหาศุภชัย สุโภภาโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวาสนา ธีรภทฺโท ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุรเดช สุรสกฺโก ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเอกชัย ผาสุโก ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิสิทธิรัตน์ วสุนฺธโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประดิษฐ์ โอภาโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหานิยม หิริธมฺโม ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙ ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอุดร อุตฺตโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหายงยุทธ อคฺคาจาโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุธรรม สนฺติสุโข ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาไมตรี ปุญฺญามรินฺโท ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอดิเดช สติวโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook