พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเพ็ญภาค ฐิตมโน ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเสรี สารเมธี ป.ธ.๙
รองเจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
รายละเอียด


พระมหาเดชจำลอง พุทฺธิเตโช ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสกล วิโรจนกิตฺติ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุเนตร์ จตฺตมโล ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอำนาจ รตโน ป.ธ.๙
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลท่าคล้อ เขต ๑
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านป่า
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสองคอนใต้
รองเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้อย
รายละเอียด


พระมหาเอกพงษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง
เจ้าอาวาสวัดประสานศรัทธา
รายละเอียด


พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล
รายละเอียด


พระมหาธนู ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๙
วัดเอก
รายละเอียด


พระมหาอุทัย ฐานจาโร ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระมหานิกร โสภโณ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รายละเอียด


พระมหาจะริน ธิติเมธี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสัญญา สิทฺธิญาโณ ป.ธ.๙
วัดประชาสนธิ
รายละเอียด


พระมหาไพรัช ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook