พระมหาธนา สุภาจารี
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
วัดแจ้งสว่างนอก
รายละเอียด


พระมหาพยนต์ สทฺธาธิโก
เจ้าอาวาสวัดธัญญะนิตยาราม
รายละเอียด


พระมหาประเสริฐ ภทฺราวุโธ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวังจั่นน้อย
รายละเอียด


พระมหาณรงค์ ยโสธโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าแก้ว
รายละเอียด


พระมหาประทัง กตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
รายละเอียด


พระมหาประทีป ปรกฺกโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านคล้า
รายละเอียด


พระมหาสุทัด สิริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
รายละเอียด


พระมหาอภิรักษ์ อภินนฺโท
เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
รายละเอียด


พระมหาจิรานุวัตร กนฺตสีโล
เจ้าคณะตำบลผักตบ
วัดสระมณี
รายละเอียด


พระมหาศุภวิทธิ์ หิเตสี
เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
รายละเอียด


พระมหาสมชาย วํสวิปุโล
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเกตุ
รายละเอียด


พระมหาฐิติวัฒน์ จิรวฑฺโฒ
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเตาใหม่ (ธ)
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook