พระอธิการหนูแก้ว ฉนฺทาคโม
เจ้าอาวาสวัดป่ามันปลา
รายละเอียด


พระถกล จนฺทธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสวาท (ธ)
วัดสุมังคลาราม
รายละเอียด


พระอธิการธนวัฒน์ จนฺทสีโล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทอง
รายละเอียด


พระอธิการวิชิต ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมภาณ ฐานวฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์เฉลิมราช
รายละเอียด


พระไตรรงค์ กิติธโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสามัคคี (ธ)
วัดพรหมวิหาร
รายละเอียด


พระอธิการจิตติพงษ์ ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดประชานาบุญ
รายละเอียด


พระอธิการไพศาล ปวโร
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองเชียงโท
รายละเอียด


พระอธิการศิริพันธ์ อิฏฺฐวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิตธรรมาราม
รายละเอียด


พระอธิการจุฬา อคฺคปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ธรรม
รายละเอียด


พระอธิการคำเครื่อง คเวสโก
เจ้าอาวาสวัดป่าเวฬุวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการพีรพล อาวุธปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพุทธศาสตร์
รายละเอียด


พระอธิการไพรัช จนฺทสโม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระอธิการสวน จิตฺตสํวโร
เจ้าอาวาสวัดดอนสำโรงสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการกิจจา อจฺจาทโร
เจ้าอาวาสวัดตระพังบัว
รายละเอียด


พระอธิการรัก เขมาจาโร
เจ้าอาวาสวัดโป่งวัว
รายละเอียด


พระอธิการสมชาติ กิตฺติญาโณ
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการทวิด โชติโก
เจ้าอาวาสวัดคลองสระเกษศรัทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการสมเกียรติ อภิวํโส
เจ้าอาวาสวัดลานดู่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสิโรตม์ ธีรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดวังศรีวิไล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook