พระอธิการธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รายละเอียด


พระอธิการยง อมโร
เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
รายละเอียด


พระอธิการตุลา สุขุมาโล
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้กอง
รายละเอียด


พระเกี่ยว กมโล
รองเจ้าอาวาสวัดป่ารัง
รายละเอียด


พระประสิทธิ์ ถาวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะ
รายละเอียด


พระจักรวาล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิคมศรีสำโรง
รายละเอียด


พระธเนตร รตนวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ
รายละเอียด


พระอานนท์ ขนฺติธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากคลองแดน
รายละเอียด


พระบรรเทิง ทีปธมฺโม
วัดใหม่คลองหอม
รายละเอียด


พระอธิการเอนก นนฺทิโย
เจ้าอาวาสวัดดอนท่านา
รายละเอียด


พระอธิการสุขขี สุขิโต
เจ้าอาวาสวัดวิมลภาวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการสายัญ นรินฺโท
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้ววนาราม
รายละเอียด


พระอธิการธวัชชัย
เจ้าอาวาสวัดบางพะเนียง
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอ่างตาผึ้ง
รายละเอียด


พระอธิการบุญเพ็ง ตปสีโล
เจ้าอาวาสวัดวังไทร
รายละเอียด


พระอธิการสายัณห์ สจฺจวโร
เจ้าอาวาสวัดห้วยหิน
รายละเอียด


พระอธิการประสิทธิ์ ปาสาทิโก
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ก.ม. ๗
รายละเอียด


พระอธิการชำนาญ ฉนฺทธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาป่าไม้
รายละเอียด


พระบุรี วิสารโท
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าซุงเก่า
รายละเอียด


พระอธิการสถิตย์ จนฺทวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดท่าซุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook