พระอธิการบุญเรือง อติชาคโร
เจ้าอาวาสวัดยางแดง
รายละเอียด


พระนพดล ติกฺขปญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกระบกเตี้ย
รายละเอียด


พระหลาว อุชุโก
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชำป่างาม
รายละเอียด


พระสวัสดิ์ อาภากโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหินแร่
รายละเอียด


เจ้าอธิการพวงเงิน ทีฆายุโก
เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดคลองยายสร้อย
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการสำราญ ยุตฺติโก
เจ้าอาวาสวัดโป่งตาสา
รายละเอียด


พระอธิการทองสุข ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดอ่างตะแบก
รายละเอียด


พระอธิการม่วง คมฺภีโร
เจ้าอาวาสวัดโคกตะเคียนงาม
รายละเอียด


เจ้าอธิการธงชัย จนฺทวํโส
เจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๒
วัดเขาจันทร์
รายละเอียด


พระวน โชติวณฺโณ
รายละเอียด


พระธีรมัย กิตฺติเมธี
รายละเอียด


พระสุรัตน์ ตรุโณ
รายละเอียด


พระสมพร ชินปญฺโญ
รายละเอียด


พระเหลียน ธมฺมสรโณ
รายละเอียด


พระอธิการเกรียงไกร ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดกนิษฐานนท์
รายละเอียด


พระอธิการบุญสถิตย์ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโคกสวาสดิ์
รายละเอียด


พระอธิการสุบิน สุภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดนาเรือง
รายละเอียด


พระอธิการวาที ฐานิโย
เจ้าอาวาสวัดเหล่าหนาด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook