พระอธิการสุพรรณโชติ สนฺตมโน
เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นน้อย
รายละเอียด


พระกิตติเมธี กิตฺติธโร
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบุคคโล
วัดกระจับพินิจ
รายละเอียด


พระเอกพันธ์ ธมฺมสาโร
รองเจ้าอาวาสวัดป่าตึง
รายละเอียด


พระเชย เกสฺโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดขิงแคง
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี กตปุญฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดหัวขัว
รายละเอียด


พระอธิการบรรลือ สุจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองกุงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการฉลาด ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดแจ้งใหญ่
รายละเอียด


เจ้าอธิการตันติกร กิตฺติปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลหนองจิก เขต ๒
วัดหนองจิก
รายละเอียด


พระลิขิต ชาติญาโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
วัดพุทธมงคล
รายละเอียด


เจ้าอธิการอำพล กิตฺติปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลคันธารราษฎร์
วัดสว่างดุสิต
รายละเอียด


เจ้าอธิการศุภชัย เขมธมฺโม
เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
วัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
วัดราษฎร์สังคม
รายละเอียด


พระคุณานนต์ ฐานุตฺตโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
วัดทรงศิลา
รายละเอียด


พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก
วัดหนองเลา
รายละเอียด


เจ้าอธิการประจักษ์ วิจกฺขโณ
เจ้าคณะตำบลสันป่าตอง
วัดหนองงู
รายละเอียด


พระกฤษฎา สิริวณฺโณ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
วัดหนองทุ่ม
รายละเอียด


พระสมพร ติสฺสวโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนาดูน
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระวัชราวุธ อานนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแกดำ
วัดราชพฤกษ์สิงขร
รายละเอียด


เจ้าอธิการปัญญา ปญฺญาวโร
เจ้าคณะตำบลวังแสง
วัดเกษบุรีดอนก่อ
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมาน จารุวณฺโณ
เจ้าคณะตำบลโนนภิบาล เขต ๒
วัดวงศ์พัฒนา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook