พระณัฐพล กตปุญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอกุดรัง
วัดหนองแสง
รายละเอียด


เจ้าอธิการบรรจง กิตฺติญาโณ
เจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้
เจ้าอาวาสวัดสระแก้วหนองคู
รายละเอียด


เจ้าอธิการประสิทธิ์ ญาณวีโร
เจ้าคณะตำบลหนองกุง
เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
รายละเอียด


พระอธิการอนันต์ อานนฺโท ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดใต้แวงน่าง
รายละเอียด


พระสมดี สุภทฺโท
รองเจ้าอาวาสวัดสามัคคี
รายละเอียด


พระวิศาสตร์ วิโรจโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยทิศ
รายละเอียด


พระพยุงศักดิ์ พลวโร
วัดโพธิธรรมแฟรงก์เฟิร์ต
รายละเอียด


พระพรชัย ธมฺมธโร
วัดพุทธบารมี
รายละเอียด


พระธารา อภิธโน
วัดป่าโกเธนเบิร์ก
รายละเอียด


พระอรรถวัฒน์ กุสฺสลจิตฺโต
วัดสิริจันทราวาส
รายละเอียด


พระทรงศิลป์ ฐิตโสภโณ
วัดวิมุตติธรรมาราม
รายละเอียด


พระประเจียม อตฺถยุตฺโต
วัดป่าพุทธญาณ
รายละเอียด


พระกอบชัย เขมจารี
วัดสามัคคีออฟอริโซน่า
รายละเอียด


พระอนุชิต อคฺคชิโน
วัดเดลาแวร์พุทธาราม
รายละเอียด


พระจิตติ จิตฺตโสภโณ
วัดป่าชิคาโก
รายละเอียด


พระกรกฏ เขมปญฺโญ
วัดญาณวัฒนาราม
รายละเอียด


พระธวัชชัย อาภากโร
วัดพุทธบารมี
รายละเอียด


พระลิขิต ธมฺมสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
รายละเอียด


พระถนอม จนฺทธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกก่อ
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ ฐานุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook