พระสุรพงษ์ ภูมิปญฺโญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภูดิน
รายละเอียด


พระทองเศียร สุภโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านสมศรี
รายละเอียด


พระคมสันต์ วิสุทฺโธ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโจด
รายละเอียด


พระอธิการหวง คุณวีโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแสง
รายละเอียด


พระอธิการสถิต ฐิตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดดงเค็ง
รายละเอียด


พระสุพจน์ ฌานวํโส
รองเจ้าอาวาสวัดใต้แวงน่าง
รายละเอียด


พระอธิการธนากร กตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดใต้ดงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการสมจิต อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดหนองโพด
รายละเอียด


พระอธิการพูนศักดิ์ ปญฺญาวโร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียด


พระอธิการวุฒิศักดิ์ ทีปวํโส
เจ้าอาวาสวัดเนรัญชรา
รายละเอียด


พระอธิการจิรวัฒน์ จนฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีหนองคู
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหัวนาคำ
รายละเอียด


พระอธิการสุวิทย์ คุตฺตชาโน
เจ้าอาวาสวัดสว่างบ้านจำนัก
รายละเอียด


พระสวงค์ สนฺตมโน
รองเจ้าอาวาสวัดโนนตูม
รายละเอียด


พระอธิการสุชิน อินฺทสโร
เจ้าอาวาสวัดท่าประทาย
รายละเอียด


พระอธิการบุญทัน อตฺถกาโม
เจ้าอาวาสวัดบึงวังยาว
รายละเอียด


พระอธิการปาน กิตฺติโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านดินดำ
รายละเอียด


พระวิรัตน์ เทวธมฺโม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวังยาว
รายละเอียด


พระอธิการธนภัสร กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดกุดซุย
รายละเอียด


พระอธิการสอาด สาธโว
เจ้าอาวาสวัดศรีเวฬุวัน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook