พระอธิการสุวัฒน์ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดหนองหวาย
รายละเอียด


พระอธิการทองแดง วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระเสด็จ ครุธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระอธิการอวน อธิปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่
รายละเอียด


พระอธิการไพศาล สิทฺธิกโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สระแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการสองทอง ธีรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดปรางค์กู่
รายละเอียด


พระอธิการละออง ตนฺติปาโล
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
รายละเอียด


พระอธิการนิพนธ์ ฐานวีโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านติ้ว
รายละเอียด


พระอธิการกุศล กตทีโป
เจ้าอาวาสวัดบ้านเอียด
รายละเอียด


พระอธิการเสถียร พุทฺธธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านหัน
รายละเอียด


พระอธิการกิตติศักดิ์ สงฺขวโร
เจ้าอาวาสวัดวารินทราวาส
รายละเอียด


พระสุรศักดิ์ ฐิตญาโณ
รองเจ้าอาวาสวัดป่าสโมสร
รายละเอียด


พระอธิการวีระ ทิวงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดดอนเรือ
รายละเอียด


พระบรรลุ ขนฺติสุโภ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโดน
รายละเอียด


พระอธิการรุ่งเรือง จิรสุโภ
เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน
รายละเอียด


พระอธิการล้วน อายุโท
เจ้าอาวาสวัดบ้านโด
รายละเอียด


พระอนันต์ ทิวํกโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่างาม
รายละเอียด


พระอธิการจรูญ มหามงฺคโล
เจ้าอาวาสวัดหมากหญ้า
รายละเอียด


พระอธิการช่วย สิริคุตฺโต
รายละเอียด


พระประเสริฐ สิริสาโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนไฮ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook