พระอธิการสมจิต สตฺติธโน
เจ้าอาวาสวัดเจริญผล
รายละเอียด


พระเสถียร สุธีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองอีดำ
รายละเอียด


พระอธิการทองสุก ธมฺมทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดจันทาริวาส
รายละเอียด


พระอธิการหล้า ขนฺติธโร
เจ้าอาวาสวัดยุวราช
รายละเอียด


พระรมกฎ จกฺกวโร
รองเจ้าอาวาสวัดยุวราช
รายละเอียด


พระอธิการสุบรรณ เขมจาโร
เจ้าอาวาสวัดบัวค้อ
รายละเอียด


พระประสาทพร ฐานวีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองคูณ
รายละเอียด


พระอธิการคำพันธ์ มุนิวํโส
เจ้าอาวาสวัดหนองห้าง
รายละเอียด


พระอธิการนิยม ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชาสามัคคี
รายละเอียด


พระโชติระวี โอภาโส
รองเจ้าอาวาสวัดโสมนัส
รายละเอียด


พระอธิการวานิตย์ จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด


พระอธิการสมหมาย พรหฺมปุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์
รายละเอียด


พระอธิการชัยชาญ ชาตวีโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งรวงทอง
รายละเอียด


พระอธิการสังวาลย์ ผลปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
รายละเอียด


พระอธิการสงวน จารุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการฉัตรชัย ยสินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดดงยางน้อย
รายละเอียด


พระอธิการธุวนันท์ สุนฺทโร
เจ้าอาวาสวัดหนองแคน
รายละเอียด


พระอธิการสมยศ ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
รายละเอียด


พระสุพรรณ์ สุภทฺโท
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนหมี
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ ฉนฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองชัยนิมิต
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook