พระอธิการสมยศ ญาณวีโร
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
รายละเอียด


พระสุพรรณ์ สุภทฺโท
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนหมี
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ ฉนฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองชัยนิมิต
รายละเอียด


พระอธิการชัยยงค์ อภิชาโต
เจ้าอาวาสวัดศรีนครเตา
รายละเอียด


พระอธิการเสงี่ยม มหิสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเมืองเตา
รายละเอียด


พระอธิการโพธิ์ จนฺทวํโส
เจ้าอาวาสวัดสง่าสามัคคี
รายละเอียด


พระอธิการอุดม อุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการคำผาย กนฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดทัพป่าจิก
รายละเอียด


พระอธิการทน พุทฺธสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองตาเต็น
รายละเอียด


พระประมวล ญาณวีโร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านอีเม้ง
รายละเอียด


พระอธิการชรินทร์ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดสระบาก
รายละเอียด


พระอธิการวิศิษย์ศักดิ์ ขนฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์ จนฺทสาโร
เจ้าอาวาสวัดหนองคูธรรมคุณ
รายละเอียด


พระอธิการคณพศ อุปคุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองหว้าเฒ่า
รายละเอียด


พระอธิการวิชัย สิริจนฺโท
เจ้าอาวาสวัดดงศิลา
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ สมาจาโร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระอธิการจตุรงค์ พุทฺธวํโส
เจ้าอาวาสวัดค่ายนุ่นบุญญาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพบูลย์ ฐิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีกระบาก
รายละเอียด


พระอธิการสมพาน เขมิโย
เจ้าอาวาสวัดนาคำน้อย
รายละเอียด


พระอธิการฉลอง ฐิตทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดอุทกวารินทร์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook