พระอธิการทอม อินฺทวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดประทุมทอง
รายละเอียด


พระอธิการซึ่ม ตนฺติปาโล
เจ้าอาวาสวัดศรีวิลัย
รายละเอียด


พระอธิการจำรอง อนุตฺตร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านผือ
รายละเอียด


พระอธิการปราณี กนฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ รตนโชโต
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รายละเอียด


พระอธิการวิทธวัฒ อภิวํโส
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระอธิการบุญชนะ อริญฺชโย
เจ้าอาวาสวัดโคกลี่
รายละเอียด


พระชโนดม ชโนทโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสมพร สมณวํโส
วัดพุทธโสธรวิเทศ
รายละเอียด


พระวรพงษ์ เขมวํโส
วัดพระธรรมกายบูโรส
รายละเอียด


พระสุนทร สนฺตจิตฺโต
วัดธรรมวิสุทธาราม
รายละเอียด


พระอุเทน อาภาธโร
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
รายละเอียด


พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง
รายละเอียด


พระบอย จิตฺตสุทฺโธ
วัดป่าพุทธญาณ
รายละเอียด


พระอธิการพบธรรม ธมฺมตฺถรํสี เปรียญ
เจ้าอาวาสวัดบ้านแถว
รายละเอียด


เจ้าอธิการสังคม ธีรวโร
เจ้าคณะตำบลพันดอน - เสอเพลอ เขต ๒ (ธ)
วัดศรีวัฒนาวาปี
รายละเอียด


พระไตรรงค์ โชติธมฺโม
เจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
วัดมหาธาตุเจดีย์
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุขสวัสดิ์ ธีรปญฺโญ
เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน (ธ)
วัดป่าอุ่มจาน
รายละเอียด


เจ้าอธิการมานพ ชาตวีโร
เจ้าคณะตำบลไชยวาน (ธ)
วัดป่าไชยวาน
รายละเอียด


พระบุญทรง ปุญฺญธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook