พระอธิการปิยะวิทย์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพิกุลงาม
รายละเอียด


พระอธิการณัฐวรรธน์ ปุญฺญกาโม
เจ้าอาวาสวัดนาป๋องเจริญธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย ธมฺมกุโร
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสนั่น สนฺตจิตโต
เจ้าอาวาสวัดท่างาม
รายละเอียด


พระประเสริฐ ปญฺญาวุฑฺโฒ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ
วัดภูเก็ต
รายละเอียด


พระชัยพร คุณสํวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ่อสวก - เรือง
วัดเชียงยืน
รายละเอียด


พระครูปลัด คณัสนันท์ คุณสํวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกองควาย
วัดน้ำครกใหม่
รายละเอียด


พระอธิการเจริญ อติยโส
เจ้าอาวาสวัดซาวหลวง
รายละเอียด


พระอธิการสันติภาพ สนฺตจิตโต
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการเกรียงศักดิ์ กิตฺติคุโณ
เจ้าอาวาสวัดดู่ใต้
รายละเอียด


พระอธิการธนวัฒน์ ทินฺนปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว
รายละเอียด


พระอธิการอำนาจ ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดนาซาว
รายละเอียด


พระอธิการจันทร์ กิตฺติปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดน้ำโค้งวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการกีรติกร สุธมฺมฺจารี
เจ้าอาวาสวัดปางค่า
รายละเอียด


พระอธิการจารุภัทร อาภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดมงคล
รายละเอียด


พระอธิการสมาน ชิตมาโร
เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด
รายละเอียด


พระอธิการเอกลักษณ์ วิชฺชาธโร
เจ้าอาวาสวัดคันนา
รายละเอียด


พระอธิการสราวุธ อภิวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการศรี รตนโชโต
เจ้าอาวาสวัดนาหนุน
รายละเอียด


พระอธิการพรหมฤกฤษณ์ มหานาโท
เจ้าอาวาสวัดน้ำอ้อ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook