พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูวิศิษฐศีลวิเทศ
(วรัญญู ธมฺมทีโป)
เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรเวโรน่า
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(วิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
เจ้าอาวาสวัดจีนไตรรัตนาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิเทศบุญสิทธิ
(บุญทัน ฉปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยการาม
รายละเอียด


พระครูปัญญาสิทธิวิเทศ
(ศรายุธ ธีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสิทธิวิเทศ
(บุญลือ)
วัดพรหมคุณาราม
รายละเอียด


พระครูปรีชาธรรมวิเทศ
(อมร อริโย)
วัดภูธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศคุณากร
(ทนงค์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศรัตนาภรณ์
(นวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์กิจจาภรณ์
(จักรพันธ์)
วัดโชตินิเวศาราม
รายละเอียด


พระมหาเดชา ปญฺญาคโม ป.ธ.๗
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ ป.ธ.๗
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระมหากันต์กวี กนฺตชโย ป.ธ.๗
วัดพระธรรมกายบอร์คโด
รายละเอียด


พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์
(ปิโยรส ปญฺญาวฑฺฒโณ)
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ฐานะ วิสารโท)
รองเจ้าคณะอำเภอบาลิง - กัวลามูดา
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมรังสี
(สุภาพ เขมรํสี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมนิเทศ
(วงศ์สิน ลาภิโก)
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาคราหะ
รายละเอียด


พระครูโสภณปฐมาภรณ์
(ทวี สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโกวิทธรรมานุกูล
(จันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุตตมญาณมุนี
รายละเอียด


พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook