พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูวิศิษฐศีลวิเทศ
(วรัญญู ธมฺมทีโป)
เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรเวโรน่า
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(วิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
เจ้าอาวาสวัดจีนไตรรัตนาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิเทศบุญสิทธิ
(บุญทัน ฉปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยการาม
รายละเอียด


พระครูปัญญาสิทธิวิเทศ
(ศรายุธ ธีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูอนุกูลสิทธิวิเทศ
(บุญลือ)
วัดพรหมคุณาราม
รายละเอียด


พระครูปรีชาธรรมวิเทศ
(อมร อริโย)
วัดภูธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศคุณากร
(ทนงค์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศรัตนาภรณ์
(นวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์กิจจาภรณ์
(จักรพันธ์)
วัดโชตินิเวศาราม
รายละเอียด


พระมหาเดชา ปญฺญาคโม ป.ธ.๗
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ ป.ธ.๗
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระมหากันต์กวี กนฺตชโย ป.ธ.๗
วัดพระธรรมกายบอร์คโด
รายละเอียด


พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์
(ปิโยรส ปญฺญาวฑฺฒโณ)
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ฐานะ วิสารโท)
รองเจ้าคณะอำเภอบาลิง - กัวลามูดา
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมรังสี
(สุภาพ เขมรํสี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมนิเทศ
(วงศ์สิน ลาภิโก)
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาคราหะ
รายละเอียด


พระครูโสภณปฐมาภรณ์
(ทวี สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ
(ธวัชชัย คุณากโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม แคนาดา
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิเขมากร
(วสันต์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระครูโกวิทธรรมานุกูล
(จันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุตตมญาณมุนี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın