พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระมหาหลาวทอง ฐิตทกฺโข ป.ธ.๕
วัดมงคลเทพมุนี
รายละเอียด


พระครูปลัด กิตติ สิริปญฺโญ
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระครูปลัด อ่อน มุทุจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
รายละเอียด


พระครูปลัด วรัญญู ธมฺมทีโป
เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรเวโรน่า
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วิเชียร โฆสธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ชาญชัย ปิยวาจโก
วัดภาวนาแวนคูเวอร์
รายละเอียด


พระมหาชัย ธารคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพบัณฑิต
รายละเอียด


พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี ป.ธ.๔
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
รายละเอียด


พระมหาอาคม อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาดวงอำนาจ สิริมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดทิตย์ธรรมรัสมี
รายละเอียด


พระมหาเสรี กนฺตจารี ป.ธ.๔
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวร
รายละเอียด


พระปลัด ไกรสร นริสฺสโร
วัดแสงธรรมปทีป
รายละเอียด


พระปลัด จักรพันธ์
วัดโชตินิเวศาราม
รายละเอียด


พระปลัด ณรงค์ธรรม กตธมฺโม
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระปลัด ศรายุธ ธีรปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระมหาวิทวัส ญาณวโร ป.ธ.๓
วัดระฆัง
รายละเอียด


พระมหานวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระมหาปิยะ วิชฺชาปิโย ป.ธ.๓
วัดสิริปุญญามรรคาราม
รายละเอียด


พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช ป.ธ.๓
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook