พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาพงษกร วราลงฺกาโร ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาเกษตร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
รายละเอียด


พระมหามนตรี กมโล ป.ธ.๖
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระมหาวิชชุ สุวีโร ป.ธ.๕
วัดอรุณสหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระมหาสมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕
วัดธรรมศิริวราราม
รายละเอียด


พระมหาหลาวทอง ฐิตทกฺโข ป.ธ.๕
วัดมงคลเทพมุนี
รายละเอียด


พระมหาสุดใจ ป.ธ.๕
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ ป.ธ.๕
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด กิตติ สิริปญฺโญ
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระครูปลัด อ่อน มุทุจิตฺโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
รายละเอียด


พระครูปลัด วรัญญู ธมฺมทีโป
เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรเวโรน่า
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วิเชียร โฆสธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ชาญชัย ปิยวาจโก
วัดภาวนาแวนคูเวอร์
รายละเอียด


พระมหาดวงอำนาจ สิริมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดทิตย์ธรรมรัสมี
รายละเอียด


พระมหาชัย ธารคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพบัณฑิต
รายละเอียด


พระมหาอาคม อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาเสรี กนฺตจารี ป.ธ.๔
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวร
รายละเอียด


พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี ป.ธ.๔ ,ดร.
รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook