พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระดิเรก ถิรญาโณ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระวิจารณ์ ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์
รายละเอียด


พระหนูสิน สนฺตจิตฺโต
วัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระธิปกรณ์ สุขิโต
วัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระอุดม สุตธมฺโม
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระบุญชู ปุญฺญนาโค
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด


พระปัญญา เมตฺตจิตฺโต
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด


พระนิธิพรรษ นิธินนฺโท
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook