พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระมหาพงษกร วราลงฺกาโร ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิชชุ สุวีโร ป.ธ.๕
วัดอรุณสหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระมหาสมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕
วัดธรรมศิริวราราม
รายละเอียด


พระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ ป.ธ.๕
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด กิตติ สิริปญฺโญ
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วิเชียร โฆสธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระมหาดวงอำนาจ สิริมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดทิตย์ธรรมรัสมี
รายละเอียด


พระมหาชัย ธารคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพบัณฑิต
รายละเอียด


พระมหาอาคม อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี ป.ธ.๔ ,ดร.
รองเจ้าอาวาสวัดคุ้งตะเภา
รายละเอียด


พระปลัด ไกรสร นริสฺสโร
วัดแสงธรรมปทีป
รายละเอียด


พระปลัด ณรงค์ธรรม กตธมฺโม
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระปลัด สาโรจน์ ธมฺมสาโร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองรัฐเปอร์ลิส
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระมหาวิทวัส ญาณวโร ป.ธ.๓
วัดระฆัง
รายละเอียด


พระมหาปิยะ วิชฺชาปิโย ป.ธ.๓
วัดสิริปุญญามรรคาราม
รายละเอียด


พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช ป.ธ.๓
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จงรักษ์ เขมจาโร
วัดมงคลรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา พัฒนสิษฐ์ อนาลโย
วัดระฆัง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook