พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ อมร อริโย
วัดภูธาราม
รายละเอียด


พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน
เจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
รายละเอียด


พระครูสมุห์ บุญลือ
วัดพรหมคุณาราม
รายละเอียด


พระครูสมุห์ ชัยพิชิต
เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนตินา
รายละเอียด


พระครูสมุห์ เก่ง สีลเตโช
เจ้าอาวาสวัดอิ่มบุญธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา จงรักษ์ เขมจาโร
วัดมงคลรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา พัฒนสิษฐ์ อนาลโย
วัดระฆัง
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา สุริยา สุริยเตโช
วัดธรรมวิหาร
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา บุญทัน ฉปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยการาม
รายละเอียด


พระนพสิทธิ์ กิตฺติญาโณ
วัดระฆัง
รายละเอียด


พระนิคม โชติปญฺโญ
วัดไทยนาลันทา
รายละเอียด


พระอาคม ชยาคโม
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
รายละเอียด


พระขรรค์ชัย ชยวํโส
วัดพระธรรมกายชวาร์ซัลด์
รายละเอียด


พระวราเทพ ถาวรสทฺโธ
วัดโพธิวังษ์
รายละเอียด


พระสุชิน อคฺคปญฺโญ
วัดโพธิวังษ์
รายละเอียด


พระทรงเกียรติ อภิปญฺโญ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระนิธิพรรษ นิธินนฺโท
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระดิเรก ถิรญาโณ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระวิจารณ์ ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook