พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาพงษกร วราลงฺกาโร ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิชชุ สุวีโร ป.ธ.๕
วัดอรุณสหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระมหาสมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕
วัดธรรมศิริวราราม
รายละเอียด


พระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ ป.ธ.๕
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด กิตติ สิริปญฺโญ
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระครูวินัยธร วิเชียร โฆสธมฺโม
รองเจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระมหาดวงอำนาจ สิริมงฺคโล ป.ธ.๔
วัดทิตย์ธรรมรัสมี
รายละเอียด


พระมหาชัย ธารคุโณ ป.ธ.๔
วัดเทพบัณฑิต
รายละเอียด


พระมหาอาคม อานนฺโท ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.๔
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระปลัด ไกรสร นริสฺสโร
วัดแสงธรรมปทีป
รายละเอียด


พระปลัด ณรงค์ธรรม กตธมฺโม
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระปลัด สาโรจน์ ธมฺมสาโร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองรัฐเปอร์ลิส
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระมหาวิทวัส ญาณวโร ป.ธ.๓
วัดระฆัง
รายละเอียด


พระมหาปิยะ วิชฺชาปิโย ป.ธ.๓
วัดสิริปุญญามรรคาราม
รายละเอียด


พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช ป.ธ.๓
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระมหาวัฒนา โพธิวฑฺฒโน ป.ธ.๓
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด


พระมหาเชาวน เขมจาโร ป.ธ.๓
วัดโพธิธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın