พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูใบฎีกา สุริยา สุริยเตโช
วัดธรรมวิหาร
รายละเอียด


พระนพสิทธิ์ กิตฺติญาโณ
วัดระฆัง
รายละเอียด


พระนิคม โชติปญฺโญ
วัดไทยนาลันทา
รายละเอียด


พระภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระอาคม ชยาคโม
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
รายละเอียด


พระขรรค์ชัย ชยวํโส
วัดพระธรรมกายชวาร์ซัลด์
รายละเอียด


พระวราเทพ ถาวรสทฺโธ
วัดโพธิวังษ์
รายละเอียด


พระสุชิน อคฺคปญฺโญ
วัดโพธิวังษ์
รายละเอียด


พระปัญญา เมตฺตจิตฺโต
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด


พระทรงเกียรติ อภิปญฺโญ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระนิธิพรรษ นิธินนฺโท
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระดิเรก ถิรญาโณ
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระวิจารณ์ ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์
รายละเอียด


พระหนูสิน สนฺตจิตฺโต
วัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระธิปกรณ์ สุขิโต
วัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระอุดม สุตธมฺโม
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระบุญชู ปุญฺญนาโค
วัดพุทธปทีป
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook