พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระราชวิสุทธิวิเทศ
(วิสุทธิ์ โชติญาโณ ป.ธ.๘)
เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลศีลคุณ
(ช้อย อติพโล)
เจ้าคณะรัฐเคดาห์ - เปอร์ลิส
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลวิเทศ
(น้อม กาญฺจนรํสี ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิเทศปัญญาคุณ
(เหลา ปญฺญาสิริ ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระราชธรรมญาณ
(ย้อย ปุสฺสิโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี
รายละเอียด


พระราชโพธิวิเทศ วิ.
(รีด ปสนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี
รายละเอียด


พระราชพุทธิวรคุณ วิ.
(เจเรมี ชาร์ลี จูเลียน อมโร)
เจ้าอาวาสวัดอมราวดี
รายละเอียด


พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ.
(มงคล มงฺคโล ป.ธ.๕)
ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.
(สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระวิเทศวิสุทธิคุณ
(สมัคร สมคฺโค ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำอเมริกา
รายละเอียด


พระศรีพุทธิวิเทศ
(ชลทิศ อภิชฺชญฺญู ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม
รายละเอียด


พระโสภณพุทธิวิเทศ
(จิตติก์ ญาณชโย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระปัญญาธรรมวิเทศ
(เหรียญ โชติทินฺโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม
รายละเอียด


พระศรีญาณวิเทศ
(พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน
รายละเอียด


พระวรญาณวิเทศ
(พยอม กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗)
ประธานสงฆ์วัดธัมมาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด


พระวิเทศธรรมคุณ
(ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ป.ธ.๖ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระวิเทศพรหมคุณ
(วินัย ปุญฺญญาโณ ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม
รายละเอียด


พระวิเทศโพธิคุณ
(สุเทพ อกิญฺจโน ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดสมานราษฎร์
เจ้าอาวาสวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา
รายละเอียด


พระศรีโพธิวิเทศ
(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี
รายละเอียด


พระศรีสิทธิวิเทศ
(ธวัชชัย ธมฺมชโย ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook