พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระกิตติญาณวิเทศ
(ประดิษฐ์ ญาณกิตฺติ ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
รายละเอียด


พระโพธิคุณวิเทศ
(พยอม สุทสฺสโน ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร
รายละเอียด


พระวิเทศกิตติคุณ
(บุญเริ่ม กิตฺติญาโณ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส
รายละเอียด


พระวิเทศรัตนาภรณ์
(ถนัด อตฺถจารี ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรัตน์
รายละเอียด


พระมุนีวิเทศ
(สุขุม สุขุโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
รายละเอียด


พระกิตติวงศ์วิเทศ
(บุญส่ง ธมฺมรํสี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธรรมกิตติวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลรัตนวิเทศ
(ปรีชา ธมฺมจารี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม
รายละเอียด


พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์
(ฤทธิ์ ถิรจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม
รายละเอียด


พระวิมลพุทธิวิเทศ
(สุนทร จนฺทวํโส ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธรวิเทศ
รายละเอียด


พระวิเทศปุญญาภรณ์
(บุญทิน ปุญฺญธโช ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระภาวนาวิเทศ วิ.
(อลัน เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม
รายละเอียด


พระภาวนาวิธานปรีชา วิ.
(เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดเมตตาวนาราม
รายละเอียด


พระวิสุทธิสังวรเถร วิ.
(ปีเตอร์ พฺรหมฺวํโส)
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ
รายละเอียด


พระโพธินันทมุนี วิ.
(พนมศักดิ์ พุทฺธญาโณ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธคยา
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาหาดทราย (วัดป่าธรรมชาติ)
รายละเอียด


พระวินัยธรรมวิเทศ วิ.
(กาเข่ง เขมโก)
เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
รายละเอียด


พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ.
(ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.
(ไวโรจน์ วิโรจโน)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน
รายละเอียด


พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.
(สุธรรม สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายละเอียด


พระวิเทศธรรมญาณ วิ.
(สุนารดี ชินธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบุโรพุทโธ
รายละเอียด


พระสุธรรมวงศ์ วิ.
(ฟาบตอง ธมฺมวํโส)
เจ้าอาวาสวัดอภิสุญญตาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook