พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูสุตพุทธิวิเทศ
(สมชาย จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิทูรธรรมประกาศ
(ถวิล อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศพุทธิคุณ
(สมบุญ อธิฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธิวงศมุนี
รายละเอียด


พระครูวิจิตรศีลคุณ
(วิจิตร ฐิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดพุทธมณีรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ตี๋ ปิยสีโล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมฟิลแลนด์
รายละเอียด


พระครูวชิรชยาทร
(บุญลือ วชิรเมธี ป.ธ.๕)
วัดชัยมงคลวราราม
รายละเอียด


พระครูสิริพุทธิวิเทศ
(อนันต์ สิริคุตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาศวัดพุทธานุสรณ์
รายละเอียด


พระครูปทีปธรรมาภรณ์
(บุปผา ทีปธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดวชิรธรรมปทีป
รายละเอียด


พระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศ
(สุรีย์ สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพุทธวิหารเอชาลองส์
รายละเอียด


พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ
(มังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิเทศขันตยาภรณ์
(ขรรชัย ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุตพุทธิรัตน์
(สำรอง รตฺนญาโณ ป.ธ.๓)
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ
(บุญสม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์น
รายละเอียด


พระครูวิเศษศาสนกิจ
(สงบ ปริสนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมวิเทศ
(สุนทร วราสโภ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมวิเทศ
(อุดม อุตฺตมสีโล)
เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี
รายละเอียด


พระครูโชติธรรมวิเทศ
(ธานี ชุติกาโม)
เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมภาณ
(ณัฐวัฒน์ กิตฺติพโล)
เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระครูพิเนตศาสนคุณ
(สมศักดิ์ กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน
รายละเอียด


พระครูศรีชัยวิเทศ
(เกษตร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın