พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูสุตพุทธิวิเทศ
(สมชาย จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิทูรธรรมประกาศ
(ถวิล อตฺตคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศพุทธิคุณ
(สมบุญ อธิฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธิวงศมุนี
รายละเอียด


พระครูวิจิตรศีลคุณ
(วิจิตร ฐิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดพุทธมณีรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ตี๋ ปิยสีโล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมฟิลแลนด์
รายละเอียด


พระครูวชิรชยาทร
(บุญลือ วชิรเมธี ป.ธ.๕)
วัดชัยมงคลวราราม
รายละเอียด


พระครูสิริพุทธิวิเทศ
(อนันต์ สิริคุตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาศวัดพุทธานุสรณ์
รายละเอียด


พระครูปทีปธรรมาภรณ์
(บุปผา ทีปธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดวชิรธรรมปทีป
รายละเอียด


พระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศ
(สุรีย์ สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดพุทธวิหารเอชาลองส์
รายละเอียด


พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ
(มังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิเทศขันตยาภรณ์
(ขรรชัย ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิธานภาวนา
(สุขี สุขิโต)
เจ้าอาวาสวัดฮ่องกงธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิริยวิเทศ
(สนทยา สุทฺธาโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน
รายละเอียด


พระครูภาวนาคุณวิเทศ
(กฤตสกล)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
รายละเอียด


พระครูภาวนาญาณวิเทศ
(รณรวี รวิปโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญาวิเทศ
(บัวสาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ
(ชัชวาล ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระครูวิเทศจินดาภรณ์
(ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์คุณวิเทศ
(สมชาย สุคนฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจาการ์ต้า
รายละเอียด


พระครูวรญาณวิเทศ
(พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครบริสเบน
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook