พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูภาวนาชาครวิเทศ
(ชาติชาย ชาคโร)
เจ้าอาวาสวัดภาวนาปาล์มบีช
รายละเอียด


พระครูธีรญาณวิเทศ
(ประดิษฐ์ อริญฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสุมาตรา
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน
(ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย
รายละเอียด


พระครูพุทธิธรรมวิเทศ
(พรพิทักษ์ พุทฺธิญาโณ)
วัดพุทธวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ
(บุญธรรม ปฏิภาโณ)
เจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมวิเทศ
(อุดม อุตฺตมสีโล)
เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี
รายละเอียด


พระครูสุตญาณวิเทศ
(ทูลถวาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศจิรธรรม
(จำเนียร จิรสทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิเทศกัลยาณธรรม
(ฐิติกร)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมรังษี
(ชน ชุติมนฺโต)
ประธานสงฆ์วัดไทยมิวนิค
รายละเอียด


พระครูรัตนปัญญาวิเทศ
(ถนอม เนกฺขมฺมรโต)
เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา
รายละเอียด


พระครูไพศาลศาสนกิจวิเทศ
(สมพงษ์ กนฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทยออสเตรียธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมวรวิเทศ
(แสวง ติสฺสวโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูสิริสิทธิวิเทศ
(เรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ ป.ธ.๕)
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมมงคล
(สุพิชญ์ สุวิชฺโช ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี
รายละเอียด


พระครูประยูรธรรมวงศ์
(ธำรงศักดิ์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดมูโยประยุรวงศ์
รายละเอียด


พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน
(เริ่มชัย ชินวํโส)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร
รายละเอียด


พระครูวิเทศวิริยคุณ
(อดิเรก อารทฺธวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์
รายละเอียด


พระครูวรธรรมวิเทศ
(นิคม วรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม
รายละเอียด


พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ
(สำรอง ภทฺทิโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook