พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูโสภณรัชวิเทศ
(หลาวทอง ฐิตทกฺโข ป.ธ.๕)
วัดมงคลเทพมุนี
รายละเอียด


พระครูศรีวชิราทร
(มนตรี กมโล ป.ธ.๖)
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระครูวิเทศกิตยาภรณ์
(สุดใจ ป.ธ.๕)
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิทูรศีลนิวิฐ
(เสรี กนฺตจารี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวร
รายละเอียด


พระครูวิธานภาวนา
(สุขี สุขิโต)
เจ้าอาวาสวัดฮ่องกงธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาวิริยวิเทศ
(สนทยา สุทฺธาโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน
รายละเอียด


พระครูภาวนาคุณวิเทศ
(กฤตสกล)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
รายละเอียด


พระครูภาวนาญาณวิเทศ
(รณรวี รวิปโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
รายละเอียด


พระครูโสภณปัญญาวิเทศ
(บัวสาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ
(ชัชวาล ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระครูวิเทศจินดาภรณ์
(ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
รายละเอียด


พระครูสุคนธ์คุณวิเทศ
(สมชาย สุคนฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจาการ์ต้า
รายละเอียด


พระครูวรญาณวิเทศ
(พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครบริสเบน
รายละเอียด


พระครูภาวนาชาครวิเทศ
(ชาติชาย ชาคโร)
เจ้าอาวาสวัดภาวนาปาล์มบีช
รายละเอียด


พระครูธีรญาณวิเทศ
(ประดิษฐ์ อริญฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสุมาตรา
รายละเอียด


พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน
(ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย
รายละเอียด


พระครูพุทธิธรรมวิเทศ
(พรพิทักษ์ พุทฺธิญาโณ)
วัดพุทธวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูวิเทศภาวนาวิธาน
(ชาญชัย ปิยวาจโก)
วัดภาวนาแวนคูเวอร์
รายละเอียด


พระครูอุดมธรรมปฏิภาณ
(บุญธรรม ปฏิภาโณ)
เจ้าอาวาสวัดอุตตมาราม
รายละเอียด


พระครูสุตญาณวิเทศ
(ทูลถวาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın