พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูวิเทศจิรธรรม
(จำเนียร จิรสทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคี
รายละเอียด


พระครูวิเทศกัลยาณธรรม
(ฐิติกร)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมรังษี
(ชน ชุติมนฺโต)
ประธานสงฆ์วัดไทยมิวนิค
รายละเอียด


พระครูรัตนปัญญาวิเทศ
(ถนอม เนกฺขมฺมรโต)
เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา
รายละเอียด


พระครูไพศาลศาสนกิจวิเทศ
(สมพงษ์ กนฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทยออสเตรียธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมวรวิเทศ
(แสวง ติสฺสวโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูสิริสิทธิวิเทศ
(เรืองฤทธิ์ สมิทฺธิญาโณ ป.ธ.๕)
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมมงคล
(สุพิชญ์ สุวิชฺโช ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี
รายละเอียด


พระครูประยูรธรรมวงศ์
(ธำรงศักดิ์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดมูโยประยุรวงศ์
รายละเอียด


พระครูวิวิธศาสนกิจวิธาน
(เริ่มชัย ชินวํโส)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร
รายละเอียด


พระครูวิเทศวิริยคุณ
(อดิเรก อารทฺธวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์
รายละเอียด


พระครูวรธรรมวิเทศ
(นิคม วรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม
รายละเอียด


พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ
(สำรอง ภทฺทิโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศสีลคุณ
(สมโภช)
เจ้าอาวาสวัดนครธรรม
รายละเอียด


พระครูวิเนตศาสนกิจโศภิต
(ชัลวาลย์ อิทฺธิวิชฺโช)
เจ้าอาวาสวัดธรรมเมตตา
รายละเอียด


พระครูวิเทศวิหารธรรม
(สมชัย อกฺกโชโต)
ประธานสมาคมวัดพุทธวิหาร เอชาลองส์
รายละเอียด


พระครูวิมลศาสนกิจวิเทศ
(มนูญ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล
(เบญจมินทร์)
เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรม
รายละเอียด


พระครูวิเทศชัยคุณ
(ขวัญชัย)
วัดไทยลอสแองเจลิส
รายละเอียด


พระครูจิตตธรรมวิเทศ
(ศรีไพร กุสลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook