พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูวิเทศสีลคุณ
(สมโภช)
เจ้าอาวาสวัดนครธรรม
รายละเอียด


พระครูวิเนตศาสนกิจโศภิต
(ชัลวาลย์ อิทฺธิวิชฺโช)
เจ้าอาวาสวัดธรรมเมตตา
รายละเอียด


พระครูวิเทศวิหารธรรม
(สมชัย อกฺกโชโต)
ประธานสมาคมวัดพุทธวิหาร เอชาลองส์
รายละเอียด


พระครูวิมลศาสนกิจวิเทศ
(มนูญ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเศษศาสนกิจโกศล
(เบญจมินทร์)
เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรม
รายละเอียด


พระครูวิเทศชัยคุณ
(ขวัญชัย)
วัดไทยลอสแองเจลิส
รายละเอียด


พระครูจิตตธรรมวิเทศ
(ศรีไพร กุสลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม
รายละเอียด


พระครูกมลธรรมวุฒิ
(เคน กมโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิทูรธรรมโกศล
(พิชิต ธมฺมวิชิโต)
เจ้าอาวาสวัดสโปแคนธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศสรคุณ
(ถวัลย์ สุจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมวิเทศ
(จันที ณฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดเนวาด้าธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเนตธรรมโศภิต
(เฉลิม สุธีโร)
เจ้าอาวาสวัดสาคราเมนโตพุทธวนาราม
รายละเอียด


พระครูวิเศษธรรมคุณ
(คำใส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูเกษมโพธิวิเทศ
(คิม เขมจาโร)
เจ้าอาวาสวัดป่ามุจลินท์
รายละเอียด


พระครูวิเทศวีราภรณ์
(พีระญาณ ฐิตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมโพธิวิเทศ
(ณรงค์ อุตฺตมวํโส)
เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี
รายละเอียด


พระครูปัญญาโพธิวิเทศ
(วิทยา ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดปุพพาราม
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมโฆสิต
(วิน โฆสิตธมฺโม)
วัดแจ้งพุทธวาส
รายละเอียด


พระครูพิศิษฐ์ธรรมวิเทศ
(พิศิษฐ์ ฐานธมฺโม)
วัดไทยพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมโสภณ
(วชิร สุวชิโร)
ผุ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook