พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูกมลธรรมวุฒิ
(เคน กมโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิทูรธรรมโกศล
(พิชิต ธมฺมวิชิโต)
เจ้าอาวาสวัดสโปแคนธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศสรคุณ
(ถวัลย์ สุจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมวิเทศ
(จันที ณฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดเนวาด้าธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูวิเนตธรรมโศภิต
(เฉลิม สุธีโร)
เจ้าอาวาสวัดสาคราเมนโตพุทธวนาราม
รายละเอียด


พระครูวิเศษธรรมคุณ
(คำใส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
รายละเอียด


พระครูเกษมโพธิวิเทศ
(คิม เขมจาโร)
เจ้าอาวาสวัดป่ามุจลินท์
รายละเอียด


พระครูวิเทศวีราภรณ์
(พีระญาณ ฐิตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูอุดมโพธิวิเทศ
(ณรงค์ อุตฺตมวํโส)
เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี
รายละเอียด


พระครูปัญญาโพธิวิเทศ
(วิทยา ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดปุพพาราม
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมโฆสิต
(วิน โฆสิตธมฺโม)
วัดแจ้งพุทธวาส
รายละเอียด


พระครูพิศิษฐ์ธรรมวิเทศ
(พิศิษฐ์ ฐานธมฺโม)
วัดไทยพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมโสภณ
(วชิร สุวชิโร)
ผุ้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส
รายละเอียด


พระครูวีรธรรมวิเทศ
(เฉลิมชัย มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส
รายละเอียด


พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์
(เพียง)
เจ้าอาวาสวัดปิ่นบังอร
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมวิเทศ
(ชัยพิชิต)
เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนตินา
รายละเอียด


พระครูวิเทศศีลโสภิต
(เหียนกิม)
วัดพระพุทธศาสนา
รายละเอียด


พระครูวิทิตศีลโสภณ
(เก่ง สีลเตโช)
เจ้าอาวาสวัดอิ่มบุญธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูวิมลศีลวิเทศ
(อ่อน มุทุจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ
รายละเอียด


พระครูนิเทศศีลคุณ
(สรวิชญ์ มารชิโน)
เจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın