พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(วิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดจีนไตรรัตนาราม
เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเดชา ปญฺญาคโม ป.ธ.๗
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ ป.ธ.๗
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระมหากันต์กวี กนฺตชโย ป.ธ.๗
วัดพระธรรมกายบอร์คโด
รายละเอียด


พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์
(ปิโยรส ปญฺญาวฑฺฒโณ)
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ฐานะ วิสารโท)
รองเจ้าคณะอำเภอบาลิง - กัวลามูดา
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูวีรธรรมวิเทศ
(เฉลิมชัย มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมรังสี
(สุภาพ เขมรํสี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูปัญญาศาสนานุรักษ์
(เพียง)
เจ้าอาวาสวัดปิ่นบังอร
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมนิเทศ
(วงศ์สิน ลาภิโก)
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาคราหะ
รายละเอียด


พระครูโสภณปฐมาภรณ์
(ทวี สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุตพุทธิรัตน์
(สำรอง รตฺนญาโณ ป.ธ.๓)
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ
(บุญสม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์น
รายละเอียด


พระครูวิเศษศาสนกิจ
(สงบ ปริสนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมวิเทศ
(สุนทร วราสโภ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระครูโชติธรรมวิเทศ
(ธานี ชุติกาโม)
เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี
รายละเอียด


พระครูวิเทศธรรมภาณ
(ณัฐวัฒน์ กิตฺติพโล)
เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระครูพิเนตศาสนคุณ
(สมศักดิ์ กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน
รายละเอียด


พระครูโกวิทธรรมานุกูล
(จันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุตตมญาณมุนี
รายละเอียด


พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook