พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(วิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
เจ้าอาวาสวัดจีนไตรรัตนาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเดชา ปญฺญาคโม ป.ธ.๗
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาเป็นเกียรติ กิตฺติวิสุทฺโธ ป.ธ.๗
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระมหากันต์กวี กนฺตชโย ป.ธ.๗
วัดพระธรรมกายบอร์คโด
รายละเอียด


พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์
(ปิโยรส ปญฺญาวฑฺฒโณ)
รายละเอียด


พระครูวิศาลธรรมวิเทศ
(ฐานะ วิสารโท)
รองเจ้าคณะอำเภอบาลิง - กัวลามูดา
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูวีรธรรมวิเทศ
(เฉลิมชัย มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมรังสี
(สุภาพ เขมรํสี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
รายละเอียด


พระครูประกาศธรรมนิเทศ
(วงศ์สิน ลาภิโก)
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาคราหะ
รายละเอียด


พระครูโสภณปฐมาภรณ์
(ทวี สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโกวิทธรรมานุกูล
(จันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุตตมญาณมุนี
รายละเอียด


พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖
วัดไทยศรีโสดาซันวัลเลย์
รายละเอียด


พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาพงษกร วราลงฺกาโร ป.ธ.๖
วัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาเกษตร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
รายละเอียด


พระมหามนตรี กมโล ป.ธ.๖
วัดนวมินทรราชูทิศ
รายละเอียด


พระมหาวิชชุ สุวีโร ป.ธ.๕
วัดอรุณสหราชอาณาจักร
รายละเอียด


พระมหาสมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕
วัดธรรมศิริวราราม
รายละเอียด


พระมหาสุดใจ ป.ธ.๕
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระมหาฉิมพลี ฐิติญาโณ ป.ธ.๕
วัดพุทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook