พระสงฆ์ ภาค๑ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑


พระอารมย์ ฐิตสํวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเรืองบุญ
รายละเอียด


พระปานภาณิน สุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสักใหญ่
รายละเอียด


พระสมาน ขนฺติพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแพรก
รายละเอียด


พระอธิการเจต อินฺทวีโร
เจ้าอาวาสวัดบางพูดใน
รายละเอียด


พระอธิการสมพร อคฺควํโส
เจ้าอาวาสวัดท่า
รายละเอียด


พระณรงค์ สุจิณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
รายละเอียด


พระทองสุข ฉนฺทธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บน
รายละเอียด


พระไมตรี ทนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook