พระสงฆ์ ภาค๑ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑


พระราชวิริยาลังการ
(สุบิน ธีรวํโส ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะเขตธนบุรี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวราจารย์
(วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะเขตบางพลัด - บางกอกใหญ่ - บางกอกน้อย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชอุดมมงคล
(วิสิทธิ์ นนฺทิโย ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชเสนาบดี
(จรัล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางพลี
เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธีราจารย์
(เชื้อ กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลกวี
(อุดม ฐานุตฺตโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนสุนทร
(วินัย ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิเวที
(นิกร มโนกโร ป.ธ.๙)
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
รองเจ้าคณะภาค ๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิริยาภรณ์
(เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะเขตคลองสามวา
เจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
รายละเอียด


พระราชพัฒนากร
(สมชาย ฉนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม
รายละเอียด


พระราชปริยัติมงคล
(ชะลอ โชติปาโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลเมธี
(ปราโมทย์ นาควํโส ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพัฒนสุนทร
(ไพโรจน์ ชุติคุโณ)
เจ้าคณะอำเภอพระประแดง
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลดิลก
(ประกอบ สุภากโร ,ดร.)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
เจ้าคณะเขตพระโขนง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกิตติมงคล วิ.
(กิตติชัย อภิชโย ป.ธ.๕)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระอารามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลญาณ
(สนิท คุณสินิทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุวรรณเวที
(สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
รายละเอียด


พระราชญาณมงคล
(เสน่ห์ ปภงฺกโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลเกาะเกร็ด
เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุมนต์มุนี
(บุญร่วม อตฺถกาโม ป.ธ.๙)
เจ้าคณะแขวงปทุมวัน (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิโรดม
(สุนันท์ สุนนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook